Strona główna | Statystyka, matematyka | Statystyka. Wydanie 2 poprawione
Statystyka. Wydanie 2 poprawione
Autor: Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-349-5
Data wydania: 2011
Liczba stron: 528/B5
Oprawa: twarda

Poleć znajomemu

Podręcznik zawiera niezbędne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Omówiono szereg typowych rozkładów zmiennych losowych, przedstawiono zasadnicze elementy wnioskowania statystycznego, analizy współzależności zjawisk oraz analizy szeregów czasowych. Liczne przykłady pokazują zastosowanie omawianych metod w praktyce. Tok wykładu pozwala czytelnikowi na samodzielne studiowanie tematów. W podręczniku pokazano, jak prezentowane analizy mogą być wykonywane w programie STATISTICA. W oddzielnym rozdziale omówiono ogólne zasady pracy z programem.

Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 
ROZDZIAŁ 1. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO
 
1.1. Aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa
1.2. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń losowych
1.3. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
1.4. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
Zadania
 
ROZDZIAŁ 2. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE
 
2.1. Definicja zmiennej losowej
2.2. Zmienne losowe skokowe i zmienne losowe ciągłe
2.3. Parametry zmiennej losowej
2.4. Miary opisujące najważniejsze własności rozkładów
2.5. Skale pomiaru
Zadania
 
ROZDZIAŁ 3. WYBRANE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZMIENNEJ LOSOWEJ SKOKOWEJ
 
3.1. Rozkład zero-jedynkowy
3.2. Rozkład równomierny dla zmiennej skokowej
3.3. Rozkład dwumianowy
3.4. Rozkład Poissona
3.5. Rozkład hipergeometryczny
Zadania
 
ROZDZIAŁ 4. WYBRANE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZMIENNEJ LOSOWEJ CIĄGŁEJ
 
4.1. Rozkład równomierny
4.2. Rozkład normalny
4.3. Rozkład wykładniczy
4.4. Kalkulator prawdopodobieństwa
Zadania
 
ROZDZIAŁ 5. ZMIENNE LOSOWE WIELOWYMIAROWE
 
5.1. Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej
5.2. Rozkłady brzegowe
5.3. Rozkłady warunkowe i niezależność zmiennych losowych
5.4. Parametry dwuwymiarowej zmiennej losowej
5.5. Funkcje regresji
5.6. Rozkład normalny na płaszczyźnie
Zadania
 
ROZDZIAŁ 6. TWIERDZENIA GRANICZNE
 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Twierdzenia lokalne
6.3. Twierdzenia integralne
6.4. Prawa wielkich liczb
Zadania
 
CZĘŚĆ II. STATYSTYKA OPISOWA
 
ROZDZIAŁ 7. NIEPARAMETRYCZNY OPIS ROZKŁADU W PRÓBIE
 
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Populacja generalna i próba
7.3. Określenie rozkładu w próbie
7.4. Obraz rozkładu w próbie na podstawie szeregów szczegółowych
7.5. Obraz rozkładu na podstawie szeregów rozdzielczych
7.6. A jak to się robi w pakiecie STATISTICA
Zadania
 
ROZDZIAŁ 8. PARAMETRYCZNY OPIS ROZKŁADU W PRÓBIE
 
8.1. Momenty w próbie
8.2. Miary położenia dla szeregów szczegółowych
8.3. Miary położenia dla szeregów rozdzielczych
8.4. Miary zmienności dla szeregów szczegółowych
8.5. Miary zmienności dla szeregów rozdzielczych
8.6. Miary asymetrii
8.7. Miary spłaszczenia (koncentracji)
8.8. Obliczanie parametrów rozkładu w pakiecie STATISTICA
Zadania
 
CZĘŚĆ III. STATYSTYKA MATEMATYCZNA
 
ROZDZIAŁ 9. ROZKŁADY Z PRÓBY
 
9.1. Określenie rozkładu z próby
9.2. Pojęcie statystyki
9.3. Podstawowe rozkłady statystyki matematycznej
9.4. Rozkład średniej arytmetycznej z próby
9.5. Rozkład wariancji z próby
 
ROZDZIAŁ 10. ESTYMACJA PARAMETRÓW POPULACJI GENERALNEJ
 
10.1. Estymatory i ich własności
10.2. Metody uzyskiwania estymatorów
10.3. Estymacja przedziałowa
10.4. Estymacja wartości przeciętnej
10.5. Estymacja wariancji i odchylenia standardowego
10.6. Estymacja wskaźnika struktury
10.7. Ustalanie liczności próby
10.8. A jak to się robi w pakiecie STATISTICA?
Zadania
 
ROZDZIAŁ 11. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH
 
11.1. Wnioskowanie statystyczne
11.2. Schemat budowy testu istotności
 
ROZDZIAŁ 12. TESTY STATYSTYCZNE DLA POPULACJI JEDNOWYMIAROWEJ
 
12.1. Testy zgodności
12.2. Testy normalności rozkładu
12.3. Testy dla wartości przeciętnej
12.4. Testy dla wariancji
12.5. Test dla wskaźnika struktury
Zadania
 
ROZDZIAŁ 13. TESTY STATYSTYCZNE DLA DWÓCH POPULACJI
 
13.1. Testy zgodności
13.2. Testy dla wartości przeciętnych
13.3. Testy dla wariancji
13.4. Test dla dwóch wskaźników struktury
Zadania
 
ROZDZIAŁ 14. TESTY STATYSTYCZNE DLA WIELU POPULACJI
 
14.1. Testy dla wielu wariancji
14.2. Jednoczynnikowa analiza wariancji
14.3. Testy porównań wartości przeciętnych w ANOVA
14.4. Testowanie równości wielu wskaźników struktury
14.5. Testy dla wielu parametrów w STATISTICA
 
ROZDZIAŁ 15. BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK
 
15.1. Test niezależności chi-kwadrat
15.2. Korelacja rangowa
15.3. Współczynnik korelacji liniowej
15.4. Korelacja cząstkowa i wieloraka
Zadania
 
ROZDZIAŁ 16. ANALIZA REGRESJI
 
16.1. Model regresji liniowej
16.2. Estymacja parametrów modelu
16.3. Testowanie istotności parametrów modelu
16.4. Analiza dobroci dopasowania
16.5. Dobór zmiennych objaśniających
16.6. Regresja liniowa w STATISTIC
Zadania
 
ROZDZIAŁ 17. KLASYCZNE METODY ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH
 
17.1. Składniki szeregu czasowego
17.2. Estymacja tendencji rozwojowej
17.3. Analiza wahań regularnych
17.4. Wyrównywanie wykładnicze
Zadania
 
ROZDZIAŁ 18. ELEMENTY TEORII PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH
 
18.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
18.2. Procesy ciągłe z czasem dyskretnym
18.3. Charakterystyki procesu stochastycznego
18.4. Procesy autoregresji
18.5. Procesy średniej ruchomej
18.6. Procesy mieszane autoregresji-średniej ruchomej
18.7. Łańcuchy Markowa
 
ROZDZIAŁ 19. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ARIMA
 
19.1. Etapy przygotowania modeli do prognozowania
19.2. Identyfikacja
19.3. Estymacja i testowanie
19.4. Podsumowanie
Zadania
 
CZĘŚĆ IV. ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE STATISTICA
 
ROZDZIAŁ 20. WPROWADZENIE
 
20.1. Nawigacja i struktura programu STATISTICA
20.2. Opcje programu
20.3. Wyprowadzanie wyników analiz
 
ROZDZIAŁ 21. PLIKI Z DANYMI
 
21.1. Specyfikacja zmiennych i przypadków
21.2. Proste operacje na danych
21.3. Import i eksport danych
 
ROZDZIAŁ 22. PRZYKŁADY ELEMENTARNYCH ANALIZ
 
22.1. Statystyki podstawowe i tabele
22.2. Metody nieparametryczne
 
ROZDZIAŁ 23. WYKRESY
 
23.1. Tworzenie wykresów
23.2. Modyfikowanie wykresów po utworzeniu
23.3. Eksploracyjne narzędzia graficzne
 
ROZDZIAŁ 24. MAKRA STATISTICA VISUAL BASIC

Literatura
Indeks

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line