Strona główna | Statystyka, matematyka | Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione
Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione
Autor: Wiesław Szymczak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-306-8
Data wydania: 2010
Liczba stron: 356/B5
Oprawa: miękka
Cena: 50,00 zł 45,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pom?ane w większości opracowań.

Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędziem niezbędnym w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

Pierwsze wydanie podręcznika otrzymało nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki w 2008 roku.

W drugim wydaniu podręcznika niektóre zagadnienia zostały posze­rzone, jak np. wprowadzenie zagadnienia interakcji między zmiennymi ob­jaśniającymi w dwuzmiennowym modelu regresji liniowej lub szczegółowe omówienie zagadnienia testowania efektów prostych w dwuczynnikowych analizach wariancji. W rozdziale 7 Autor dodał akapit o odporności testów po­równań wielokrotnych, a w 5 zwrócił uwagę na zagadnienie porównywa­nia dwóch median.


Informacje o autorze
 


Spis treści:

Przedmowa do wydania pierwszego

Przedmowa do wydania drugiego

Wykaz symboli
 

 

   Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku
   Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)
   Symbole stosowane w statystyce

Nieco informacji o oprogramowaniu
 

 

   Importowanie danych do SPSS
   Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word

Charakterystyka pliku danych
 

 

   Stan zdrowia pracowników służb mundurowych w zależności od subiektywnego odczuwania stresu związanego z pracą

Rozdział 1. Probabilistyczne podstawy statystyki matematycznej
 

 

Wprowadzenie

Zdarzenia
Prawdopodobieństwo

   Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

   Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa
Zmienna losowa

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej
Dyskretne zmienne losowe

Ciągłe zmienne losowe

Parametry rozkładu prawdopodobieństwa (parametry zmiennych losowych)
Parametry położenia

   Wartość oczekiwana (wartość przeciętna) rozkładu prawdopodobieństwa (zmiennej losowej)

   Własności wartości oczekiwanej

   Mediana

Parametry rozproszenia

   Wariancja (odchylenie standardowe) zmiennej losowej (rozkładu prawdopodobieństwa)

   Własności wariancji

   Odchylenie ćwiartkowe

Parametry skośności i spłaszczenia

   Współczynnik skośności

   Współczynnik spłaszczenia

Stopnie swobody

Funkcje gęstości i funkcje prawdopodobieństwa niektórych, najczęściej używanych rozkładów prawdopodobieństwa

   Rozkład normalny N (μ, σ)

   Rozkład chi-kwadrat χ2(n) o n stopniach swobody

   Rozkład t-Studenta T(n) o n stopniach swobody

   Rozkład F-Snedecora z n1, n2 stopniami swobody F(n1, n2)

   Rozkład dwumianowy

   Rozkład Poissona

Parametry pozycyjne

   Mediana, kwartyle, percentyle

Rozdział 2. Główne zagadnienia statystyki
 

 

Wprowadzenie

Trochę historii i filozofii

Elementy teorii estymacji

Estymatory punktowe

Estymatory zgodne

Przykłady estymatorów zgodnych

Estymatory nieobciążone

Estymatory najefektywniejsze

Estymatory przedziałowe (przedziały ufności)

Statystyka opisowa

Elementy testowania hipotez statystycznych

Hipoteza prosta i hipoteza złożona

Hipoteza dwustronna i hipoteza jednostronna

Testy hipotez statystycznych

   Test idealny. Testy istotności

   Testy dwustronne i testy jednostronne

   Testy parametryczne i nieparametryczne

Rozdział 3. Ocena zależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi
 

 

Wprowadzenie

Warunki stosowalności testu chi-kwadrat

Mierniki (miary) zależności

Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach nominalnych

   Miary wykorzystujące statystykę chi-kwadrat

   Miary koncentracji i niepewności

Ocena zgodności ocen dwóch obserwatorów. κ (kappa) Cohena

Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach porządkowych

   Mierniki τb, τc Kendalla

Dokładny test Fishera dla małych prób

Rozdział 4. Modele regresyjne

Wprowadzenie

Miary zależności między zmiennymi ciągłymi

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

   Podstawowe własności współczynnika korelacji

Współczynnik korelacji rang ρs Spearmana

   Przypadek istnienia rang wiązanych

   Sposób obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana w przypadku występowania rang wiązanych

Zależność wyniku testu od liczebności próby
Modelowanie zależności między zmiennymi ciągłymi

Jednozmiennowe (jednowymiarowe) regresyjne modele liniowe

   Założenia metody najmniejszych kwadratów

   Interpretacja współczynnika korelacji liniowej (współczynnika determinacji)

Wielozmiennowe (wielowymiarowe) regresyjne modele liniowe, modele regresji wielokrotnej

   Standaryzacja współczynników regresji

   Testy hipotez w wielozmiennowej regresji liniowej

Modele regresji logistycznej

Testy dla współczynników regresji (ilorazów szans)

Rozdział 5. Porównywanie dwóch średnich (dwóch parametrów położenia)
 

 

Wprowadzenie
Test t-Studenta dla prób niezależnych

Test Manna–Whitneya (Wilcoxon–Mann–Whitney Rank Sum Test)

Test t-Studenta dla prób zależnych (dla par obserwacji)

Test Wilcoxona dla par (paired sample, matched pairs, rank sum, signed rank)

Zagadnienie porównywania dwóch median

Rozdział 6. Metody analizy wariancji
 

Wprowadzenie

Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)

Warunki stosowalności jednoczynnikowej analizy wariancji

Testy porównań wielokrotnych

   Testy post hoc w SPSS

Test Kruskala–Wallisa

Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza kowariancji (ANCOVA)

Dwuczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)

Analiza wariancji dla powtarzanych obserwacji na jednym czynniku (dla zmiennych zależnych)

   Efekty proste

   Test Friedmana

Rozdział 7. O odporności metod statystycznych (dane nie spełniają wymaganych założeń)
 

Wprowadzenie

Pojęcie odporności

Porównywanie dwóch średnich i jednoczynnikowa analiza wariancji  
  
Jednorodność wariancji w grupach  
  
Normalność rozkładu badanej cechy w populacji generalnej
  
Testy porównań wielokrotnych

Analiza kowariancji

Dwuczynnikowa analiza wariancji

Modele regresji liniowej

Podsumowanie

Rozdział 8. Elementy teorii pobierania prób.. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną
 

Wprowadzenie

Sposoby pobierania prób

   Losowanie proste bez zwracania (Simple random sampling without replacement)

   Losowanie systematyczne (Systematic sampling)

   Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)

   Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) (Cluster sampling)

   Losowanie dwustopniowe (Simple two-stage cluster sampling; two-stage sampling)
   Losowanie wielostopniowe (Multi-stage sampling)

Konsekwencje przyjętego schematu pobierania próby

Kilka uwag o liczebności próby i własnościach estymatorów

Własności estymatorów wartości oczekiwanej dla różnych sposobów doboru próby

   Losowanie nieograniczone indywidualne

   Losowanie warstwowe

   Losowanie zespołowe

   Losowanie dwustopniowe

Planowanie eksperymentu

Rozdział 9. Prezentacja rezultatów analizy statystycznej
 

 

Wprowadzenie

Charakterystyka badanej grupy

Rezultaty porównywania rozkładów częstości

Wyniki uzyskane w modelach analizy wariancji
Modele regresji liniowej

Modele regresji logistycznej

Podsumowanie

Aneks. Elementy rachunku zbiorów
 

Tytułem wstępu

Spójniki logiczne (funktory zdaniotwórcze)

Elementy rachunku zbiorów

Piśmiennictwo
 

 

Indeks rzeczowy

Wiesław Szymczak
Szymczak Wiesław – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu statystyką zajmuje się od ponad 30 lat. Przez wiele lat pracował w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, współpracując przy analizie danych badań medycznych, toksykologicznych, epidemiologicznych, biologicznych. Wykonywał analizy statystyczne do kilkudziesięciu doktoratów i kilkunastu prac habilitacyjnych. Jako konsultant naukowy współpracował z Politechniką Opolską, Politechniką Częstochowską, Colegium Medicum UJ. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.W publikacji autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych. Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędziem niezbędnym w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line