Strona główna | Archiwum | Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania
Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania
Autor: Maciej Karwowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-016-6
Data wydania: 2009
Liczba stron: 187/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka prezentuje kilka studiów badawczych, w trakcie których konstruowane były narzędzia do pomiaru postrzeganego klimatu panującego w szkole, pracy, opisywane były też uwarunkowania tejże percepcji.

Po przeczytaniu pracy nauczyciel, ale i menedżer będzie dysponował wiedzą, ale i konkretnymi narzędziami, które pozwolą zbadać i poprawić atmosferę tak, aby sprzyjała ona podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym i twórczym.

Podsumowaniem pracy jest wzór kwestionariusza do badania kreatogennego klimatu szkoły oraz kwestionariusza do badania kreatogennego klimatu pracy.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Wybrane społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kreatywności

1.1. Socjologia twórczości i kreatywności – o wielości rozumień i paradygmatów
1.2. Twórczość – zboczenie, bunt, kontestacja
1.3. Socjologia kreatywności
1.4. Koncepcje twórczego społeczeństwa
1.5. Nurt międzykulturowy – między socjologią a psychologią międzykulturową
1.6. Ekonomia i nauki o zarządzaniu
1.7. Innowacja, twórcza destrukcja, przedsiębiorczość – echa teorii J. A. Schumpetera
1.8. Współczesne analizy innowacyjności gospodarek
1.9. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Między jednostką a otoczeniem. O pożytkach z interakcyjnych
i ekosystemowych analiz twórczości i kreatywności

2.1. Uwagi wstępne – o próbach integracji
2.2. Kreatologia – charakterystyka podejścia
2.3. Interakcyjne i systemowe modele kreatywności, twórczości i zdolności
2.3.1. Interakcja wewnątrzpodmiotowa – czynniki wewnętrzne
2.3.2. Interakcja ekopodmiotowa – między jednostką a otoczeniem
2.3.3. Interakcja ekologiczna – poza osobą
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Twórczość w wymiarze ponadindywidualnym – o kilku koncepcjach
i narzędziach

 
3.1. Uwagi wstępne – o klimacie dla twórczości
3.2. Klimat – charakterystyka otoczenia czy jednostki?
3.3. Wymiary klimatu dla twórczości – próba klasyfikacji
3.4. O narzędziach do pomiaru klimatu dla twórczości
3.5. Narzędzia dostępne w Polsce
3.6. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Czy kreatogenny klimat rzeczywiście stymuluje kreatywność?
 
4.1. Uwagi wstępne – klimat, przyczyna czy skutek?
4.2. Dowody na relacje klimat – twórczość
4.3. Podsumowanie

Rozdział 5. Zarys modelu klimatu dla kreatywności

5.1. Wprowadzenie
5.2. Inspiracje
5.3. Ku modelowi klimatu sprzyjającego twórczości
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Konstrukcja i wstępne rezultaty badań Kwestionariuszem Kreatywnego Klimatu KKK1 i KKK2 (Badania 1-2)
 
6.1. Uwagi wstępne – inspiracje przy tworzeniu Kwestionariusza Kreatywnego Klimatu
6.2. Badanie 1. Klimat dla twórczości w szkole
6.2.1. Metoda i próba
6.2.2. Hipotezy
6.2.3. Prezentacja wyników
6.3. Badanie 2. Klimat dla twórczości w różnych typach firm
6.3.1. Metoda i próba
6.3.2. Hipotezy
6.3.3. Prezentacja wyników
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Kreatogenny klimat szkoły – narzędzie i wyniki badań (BADANIA 3-4)

7.1. Klimat dla twórczości – jedna czy kilka składowych?
7.2. Kolejny etap konstrukcji – od KKK1.0 do KKK1.1
7.3. Od Kwestionariusza Kreatywnego Klimatu (KKK1.1) do Kwestionariusza
Kreatogennego Klimatu Szkoły (KKKS)
7.3.1. Badanie 3
7.3.2. Klimat szkoły w wyjaśnianiu negatywnych zjawisk wśród młodzieży
(badanie 4)
7.3.3. Dyskusja wyników badania 4
 
Rozdział 8. Kreatogenny klimat pracy – narzędzie i wyniki badań (Badanie 5)

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Od KKK2.0 do KKKP (badanie 5)
8.2.1. Metoda
8.2.2. Próba
8.2.3. Prezentacja wyników
8.2.4. Podsumowanie

Rozdział 9. Perspektywy i ograniczenia w badaniach nad klimatem dla twórczości
 
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Dynamika interpersonalna i zadaniowa
9.3. Jaki klimat sprzyja kształtowaniu twórczości?
9.4. Szkoły niepubliczne versus publiczne
9.5. Klimat a styl i poziom twórczości
9.6. Klimat a zjawiska ryzykowne
9.7. Klimat a motywowanie do twórczości
9.8. Problemy i wątpliwości
9.8.1. Poziom analizy
9.8.2. Kierunek wpływów
9.8.3. O możliwościach kształtowania klimatu
 
Bibliografia
Aneks
 
1. Kwestionariusz kreatogennego klimatu szkoły – KKKS
2. Kwestionariusz kreatogennego klimatu pracy – KKKP

Maciej Karwowski

kieruje Pracownią Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiem i socjologiem, studiował też psychologię. Jest aktywnym członkiem wielu znaczących instytutów i organizacji na świecie: World Council of Gifted and Talented Children, European Council for High Abilities, European Association of Research in Adolescence oraz National Association of Gifted Children. Jest laureatem licznych nagród (stypendia Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Rektora APS), w tym Stypendium START przyznawanego Młodym Naukowcom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz stypendium „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka”.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line