Strona główna | Rachunkowość | Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne
Autor: Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska
Wydawca: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ISBN: 978-83-7228-419-8
Data wydania: 2017
Liczba stron: 426/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Niniejsza publikacja, dostarczając możliwie wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej, jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu praktyków rachunkowości – zarówno dążących do uzyskania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością (głównie samodzielnego księgowego), jak również chcących pogłębić i zaktualizować swą wiedzę. Tematyka książki oraz układ poszczególnych rozdziałów są dostosowane do programu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości (II stopień w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie treści merytorycznych oraz struktury i uporządkowania prezentowanych zagadnień, z opracowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne. Obie publikacje są kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają.

 

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Spis treści

 

 

Wykaz skrótów

9

Wstęp

11

Rozdział 1

 

Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

13

1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia

13

1.2. Prawne kryteria podziału przedsiębiorstw

16

1.3. Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorstw

19

1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości

23

1.5. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej

27

1.6. System informacyjny rachunkowości

34

1.7. Etyka w rachunkowości

38

1.8. Pytania testowe

40

Rozdział 2

 

Aktywa pieniężne

45

2.1. Pojęcie aktywów pieniężnych i ich klasyfikacja

45

2.2. Środki pieniężne w walucie polskiej

47

2.2.1. Środki pieniężne w kasie

47

2.2.2. Środki pieniężne w banku i rozliczenia za pośrednictwem banku

50

2.3. Środki pieniężne w drodze

52

2.4. Środki pieniężne w walutach obcych

54

2.4.1. Uwagi ogólne

54

2.4.2. Środki pieniężne w kasie walutowej

56

2.4.3. Środki pieniężne na rachunkach walutowych

59

2.4.4. Wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych

70

2.5. Inwentaryzacja środków pieniężnych

71

2.6. Pytania testowe

74

Rozdział 3

 

Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne

77

3.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków

77

3.2. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków

81

3.3. Wycena należności i zobowiązań

82

3.4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami krajowymi

88

3.5. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi

92

3.6. Rozrachunki publicznoprawne

99

3.6.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków publicznoprawnych

99

3.6.2. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług

102

3.6.3. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

122

3.6.4. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

126

3.7. Rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń

127

3.8. Inne rozrachunki

137

3.9. Inwentaryzacja rozrachunków

138

3.10. Fundusze specjalne

139

3.11. Pytania testowe

143

Rozdział 4

 

Rzeczowe aktywa obrotowe – materiały i towary

147

4.1. Pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych

147

4.2. Dokumentowanie oraz miary stosowane do wyceny materiałów i towarów

149

4.3. Ogólne zasady ewidencji materiałów i towarów

153

4.4. Zakup materiałów i towarów oraz jego rozliczenie – wycena

i ewidencja

154

4.5. Rozchody materiałów i towarów – wycena i ewidencja

166

4.5.1. Kierunki rozchodu materiałów i towarów

166

4.5.2. Metody wyceny rozchodu materiałów i towarów w cenach rzeczywistych

167

4.5.3. Rozchód materiałów i towarów w cenach ewidencyjnych

174

4.6. Wycena na dzień bilansowy

179

4.7. Inwentaryzacja materiałów i towarów

180

4.8. Pytania testowe

184

Rozdział 5

 

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne

187

5.1. Ogólna charakterystyka aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności operacyjnej jednostki

187

5.2. Środki trwałe

188

5.2.1. Pojęcie środków trwałych i kryteria ich klasyfikacji

188

5.2.2. Ogólne zasady ewidencji i dokumentowania środków trwałych

190

5.2.3. Wycena i ewidencja wartości początkowej środków trwałych

190

5.2.4. Amortyzacja środków trwałych

193

5.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

200

5.2.6. Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych

202

5.2.7. Wycofanie środków trwałych z używania

204

5.3. Budowa, ulepszenia i remonty środków trwałych

208

5.4. Wartości niematerialne i prawne

215

5.5. Leasing – zagadnienia podstawowe

224

5.5.1. Umowa leasingowa

224

5.5.2. Wycena i ewidencja leasingu operacyjnego

228

5.5.3. Wycena i ewidencja leasingu finansowego

230

5.6. Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

232

5.7. Wycena na dzień bilansowy oraz ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

234

5.8. Pytania testowe

235

Rozdział 6

 

Aktywa inwestycyjne i zobowiązania finansowe

239

6.1. Ogólna charakterystyka aktywów inwestycyjnych i zobowiązań finansowych

239

6.2. Aktywa finansowe

243

6.2.1. Ewidencja i wycena długoterminowych aktywów finansowych

245

6.2.2. Ewidencja i wycena krótkoterminowych aktywów finansowych

255

6.3. Zobowiązania finansowe – ewidencja i wycena

262

6.4. Pytania testowe

264

Rozdział 7

 

Kapitał (fundusz) własny

267

7.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji kapitału własnego

267

7.2. Kapitał (fundusz) podstawowy

272

7.2.1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

272

7.2.2. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

276

7.2.3. Kapitał zakładowy w spółkach osobowych

278

7.2.4. Fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych

280

7.3. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe

280

7.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

283

7.5. Pytania testowe

283

Rozdział 8

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

287

8.1. Rezerwy w rachunkowości i ich klasyfikacja

287

8.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

289

8.3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

291

8.4. Pozostałe rezerwy na zobowiązania

292

8.5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

295

8.6. Pytania testowe

303

Rozdział 9

 

Rachunek kosztów

305

9.1. Pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji

305

9.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

307

9.3. Warianty ewidencyjne kosztów

310

9.3.1. Uwagi ogólne

310

9.3.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

311

9.3.3. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym (funkcjonalnym)

327

9.3.4. Ewidencja kosztów w układzie pełnym

336

9.4. Wybrane metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia produktów

347

9.4.1. Kalkulacja podziałowa prosta

349

9.4.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami

354

9.4.3. Kalkulacja zleceniowa

360

9.5. Pytania testowe

363

Rozdział 10

 

Struktura i treść sprawozdania finansowego oraz podział wyniku finansowego

367

10.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji

367

10.2. Sprawozdanie finansowe jednostki

370

10.2.1. Elementy sprawozdania finansowego

370

10.2.2. Bilans

375

10.2.3. Rachunek zysków i strat

385

10.2.4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

393

10.2.5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

396

10.3. Formalne obowiązki podmiotów związane ze sporządzeniem   i zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego

397

10.4. Podział wyniku finansowego

403

10.5. Pytania testowe

406

Odpowiedzi do pytań testowych

409

Załączniki

411

 

 

 

 

 

 

 

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line