Strona główna | Rachunkowość | Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studium przypadku
Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studium przypadku
Autor: Józef Marzec, Jan Śliwa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-224-2
Data wydania: 2016
Liczba stron: 260/B5
Oprawa: miękka
Cena: 59,00 zł 53,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Autorzy przedstawili w książce przebieg procesu badania sprawozdania finansowego wybranej firmy. Zawartość tego opracowania stanowi praktyczną prezentację wdrożenia procedur, metod i technik badania. Znajomość tego procesu stwarza możliwość poznania wymogów, jakie prezentują biegli rewidenci w trakcie badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Dla członków kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także pracowników służb finansowych zarządzających na różnych szczeblach decyzyjnych w przedsiębiorstwach oraz opracowujących sprawozdanie finansowe firmy, stanowi ona właściwe źródło informacji sprzyjających prawidłowemu przygotowaniu sprawozdania finansowego jednostki.

Książka jest monografią opartą na doświadczeniu i wiedzy autorów. Przedstawia ona istotne problemy badania sprawozdań finansowych oparte na aktualnej wiedzy z jednoczesnym wykorzystaniem doświadczeń praktycznych. Może więc stanowić dużą przydatność dla studentów uczelni ekonomicznych, jak również kandydatów na biegłych rewidentów przygotowujących się do egzaminów zawodowych.

Część teoretyczna i metodyczna książki obejmuje sześć rozdziałów prezentujących przykład raportu z badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa oraz krajowe i międzynarodowe formy wyrażania o nim opinii. Przedstawiono tu także zasady, częstotliwość i formy inwentaryzacji składników majątkowych i zobowiązań przedsiębiorstwa.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Przedsiębiorstwa wodociągowe jako podatnicy CIT
2. Przychody
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Przychody ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych
2.3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń
2.3.1. Wyłączenie z przychodu nieodpłatnego używania środków trwałych
2.3.2. Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu
2.3.3. Zasiedzenie służebności przesyłu
2.4. Szacowanie dochodów w transakcjach między podmiotami powiązanymi(stan prawny do końca 2016 r.)
2.5. Dokumentacja podatkowa (stan prawny do końca 2016 r.)
2.6. Dokumentacja podatkowa (stan prawny od 2017 r.)
3. Koszty uzyskania przychodu – z wyłączeniem amortyzacji
3.1. Uwagi ogólne
3.1.1. Koszty związane z aportem
3.1.2. Koszty na zapłatę odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy
3.1.3. Koszty kar umownych
3.1.4. Nieściągalne wierzytelności
3.1.5. Odpisy aktualizacyjne
3.1.6. Umorzone wierzytelności
4. Koszty uzyskania przychodu – amortyzacja podatkowa
4.1. Pojęcie środków trwałych
4.2. Wartość początkowa wytworzonych środków trwałych
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Odsetki od kredytu
4.2.3. Koszty jednostki realizującej projekt
4.2.4. Obsługa prawa inwestycji
4.2.5. Wydatki na pozyskanie finansowania dla inwestycji
4.2.6. Koszty działań promocyjnych
4.3. Modernizacja środków trwałych
4.3.1. Pojęcie modernizacji
4.3.2. Amortyzacja w trakcie modernizacji
4.3.3. Wydatki na modernizację
4.3.4. Stawki amortyzacji
4.4. Odłączenie części składowych
4.5. Likwidacja środków trwałych
5. Zwolnienia podatkowe
5.1. Dotacje, subwencje, dopłaty (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.2. Dofinansowanie inwestycji z  NFOŚiGW (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.3. Umorzenie pożyczki (art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.)
5.4. Dotacje otrzymane z budżetu (art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p.)
5.5. Przychody przeznaczone na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.)
6. Ulga na badania i rozwój
7. Rozliczenie podatku
7.1. Deklaracje CIT-ST

Rozdział II. Podatek od towarów i usług

1. Czynności opodatkowane
1.1. Uwagi ogólne
1.1.1. Nielegalny pobór wody
1.1.2. Bezumowne korzystanie
1.1.3. Dopłaty do wody
1.2. Podatnicy
1.2.1. Spółki komunalne
1.2.2. Gminy i zakłady budżetowe
1.3. Podstawa opodatkowania
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Wpływ dopłat na podstawę opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania w nieodpłatnych świadczeniach
1.3.4. Szacowanie podstawy opodatkowania
1.4. Stawki podatku
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Świadczenia złożone
1.4.3. Nieruchomości zabudowane
1.4.4.  Zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.)
1.4.5.  Zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.)
1.4.6. Nieruchomości niezabudowane
1.5. Odliczenie podatku naliczonego
1.6. Ulga na złe długi
1.7. Faktury
1.7.1. Obowiązek wystawienia faktury
1.7.2. Termin wystawienia faktury
1.7.3. Faktury korygujące
1.7.4. Faktury dokumentujące usługi objęte dopłatami

Rozdział III. Inne zagadnienia podatkowe

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Nabycie urządzeń
1.3. Odpłatne ustawienie służebności
1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.5. Darowizna
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązek wystawienia PIT-8C
2.1. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działki
2.2. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości
2.3. Kwoty wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego
2.4. Służebność przesyłu
2.5. Odsetki od wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
2.6. Odpłatne nabycie urządzeń
2.7. Odpłatne nabycie udziałów w prawie własności urządzeń
3. Podatek od nieruchomości
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Grunty należące do gmin – zwolnienie od podatku
3.3. Opodatkowanie budowli znajdujących się w budynkach

Rozdział IV. Restrukturyzacje

1. Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa
2. Aport
2.1. Uwagi ogólne i procedura
2.2. Podatek od towarów i usług
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Podstawa opodatkowania
2.2.3. Stawka podatku i zwolnienie od podatku dla dostawy budynków(budowli)
2.2.4. Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakcję aportu
2.2.5. Mechanizm zwrotu kwoty podatku należnego wynikającego z faktury dokumentującej aport
2.2.6. Korekta podatku naliczonego
2.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
2.3.1. Wyłączenie z przychodów otrzymanych składników majątku
2.3.2. Koszty związane z aportem
2.3.3. Amortyzacja
2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
3. Połączenie spółek
3.1. Uwagi ogólne i procedura
3.2. Sukcesja podatkowa
3.3. Ewidencja podatników
3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.4.1. Rok podatkowy spółki przejmowanej/spółek łączących się
3.4.2. Odliczanie strat po połączeniu spółek
3.4.3. Skutki podatkowe po stronie spółki przejmującej i nowo zawiązanej
3.4.4. Opodatkowanie dochodu (przychodu) udziałowca/akcjonariusza spółki przejmowanej
3.5. Podatek od towarów i usług i podatek od czynności cywilnoprawnych
4. Podział spółek
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Sukcesja podatkowa
4.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.3.1. Rozliczenie straty
4.3.2. Skutki dla spółki przejmującej lub nowozawiązanej
4.3.3. Skutki dla wspólników
4.3.4. Amortyzacja
4.4. Podatek od towarów i usług i podatek od czynności cywilnoprawnych
5. Umorzenie udziałów (akcji)
5.1. Uwagi ogólne i procedura
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.3. Datio in solutum (wykonanie w miejsce świadczenia)
6. Gminy w transakcjach restrukturyzacyjnych
7. Związki międzygminne w transakcjach restrukturyzacyjnych
8. Klauzula antyabuzywana

Zakończenie

Bibliografia

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line