Strona główna | Archiwum | Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Autor: Gertruda Krystyna Świderska
Wydawca: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ISBN: 978-83-7228-413-6
Data wydania: 2017
Liczba stron: 108
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Na kształtowanie kosztów wytworzenia produktów ma wpływ wiele czynników. Określone sytuacje produkcyjne i organizacyjne oraz względy ekonomiczne uzasadniają obserwację kosztów w znacznie szerszym zakresie niż tylko na poziomie produktów. Celem publikacji jest uświadomienie skutków braku prawidłowej informacji o kosztach wytworzenia produktów, w tym pozornych korzyści nieprowadzenia rachunku kosztów.

W niniejszej książce przedstawiono na przykładach sytuacje, gdy jest wytwarzana jednorodna produkcja i są świadczone usługi o jednakowym zakresie wykonywanych prac, oraz sytuacje, gdy wytwarza się różne produkty i zróżnicowane usługi. Omówiono m.in. elementy składowe kosztu wytworzenia produktu, koncepcję pomiaru niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i wpływu tej kategorii na wycenę produktów. Zwrócono uwagę na zależności między metodami ustalania zdolności produkcyjnych, a warunkami techniczno-organizacyjnymi produkcji, a także przedstawiono kalkulację kosztu wytworzenia produktów, przy zastosowaniu różnych rozwiązań rachunku kosztów i przy uwzględnianiu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. Z publikacji można dowiedzieć się o konsekwencjach stosowania uproszczeń wynikających z przepisów art. 28 ust. 3, 4 i 4a oraz art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

Opracowanie przygotowano głównie na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, ale będzie także bardzo przydatne dla księgowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów i wszystkich pasjonatów rachunkowości.

Wstęp ...........................................................................

5

1. Zasady wyceny produktów ........................................ ..................................................................................

7

1.1. Zasady wyceny produktów w ustawie o rachunkowości (UoR) ............................................  ............................................................................

7

1.2. Zasady wyceny produktów w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 2 (MSR 2) .............

14

1.3. Zasady wyceny produktów – podsumowanie ..........

16

2. Ustalanie kosztów wytworzenia produktów ..............

17

2.1. Identyfikacja obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów ...............

17

2.2. Kluczowe czynniki doboru obiektów kosztów .........

18

2.2.1. Produkcja jednorodna .................................

19

2.2.2. Produkcja różnorodna .................................

20

2.3. Elementy składowe kosztu wytworzenia produktów ............................................................................

32

2.4. Koszty pośrednie i ich podział na zmienne i stałe ..

35

2.4.1. Metoda dwóch punktów ...............................

38

2.4.2. Metoda wizualna ........................................

40

2.4.3. Analiza regresji liniowej – metoda najmniejszych kwadratów (MNK) ..................

40

3. Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów ...............................................

45

3.1. Zdolności produkcyjne i czynniki ich pomiaru .......

45

3.2. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych ............................................................................

55

3.3. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych ......................................................

69

 

3.3.1. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy zastosowaniu rachunku kosztów, w którym koszty bezpośrednie są przypisywane do produktu w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (rzeczywistych), a koszty pośrednie – w wysokości planowanej .............

70

3.3.2. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy zastosowaniu rachunku kosztów, w którym koszty bezpośrednie i koszty pośrednie są przypisywane do produktu w wysokości kosztów planowanych ...................................

78

3.3.3. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy zastosowaniu podejścia zasobowego w rachunku kosztów normalnych .....................

88

4. Ujęcie w księgach, ujawnianie i prezentacja w sprawo-zdaniu finansowym produktów, półproduktów, produktów w toku i usług krótkoterminowych ..................................................

101

4.1. Ujęcie w księgach kosztów wytworzenia produktów

101

4.2. Ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych ......................................................

102

Bibliografia ...................................................................

107

                                 

 

                  

Gertruda Krystyna Świderska

prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line