Strona główna | Psychologia, pedagogika | Wypalenie zawodowe nauczycieli
Wypalenie zawodowe nauczycieli
Autor: Piotr Hreciński
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-084-2
Data wydania: 2016
Liczba stron: 227/B5
Oprawa: miękka
Cena: 46,00 zł 41,40 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zwrócono w nich uwagę na dyspozycje osobowościowe katechetów, posiadane przez nich poczucie kompetencji zawodowych, odczuwany stres w pracy, stosowane strategie zaradcze oraz rodzaj pracy emocjonalnej. Uwzględniono także niektóre zmienne socjodemograficzne. W wyniku dokonanych analiz określony został związek wybranych zmiennych z nasileniem i postacią wypalenia zawodowego.

Pierwsza część książki adresowana jest do wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z aktualnym stanem wiedzy na temat zjawiska wypalenia zawodowego wśród nauczycieli różnych przedmiotów. Ponieważ grupę badanych stanowią katecheci, niniejsze opracowanie porusza kwestie ważne w szczególny sposób dla studentów przygotowujących się do nauczania religii, tych, którzy już wykonują to zadanie oraz osób zaangażowanych w organizację ich pracy, przygotowanie do zawodu i wsparcie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wiele wspólnych zagadnień związanych z pracą także innych nauczycieli.

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Statystyczna analiza danych z badań własnych przeprowadzoych wśród nauczycieli religii

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

        
1.1. Pojęcie, struktura i pomiar wypalenia zawodowego
1.2. Wypalenie a zjawiska pokrewne
1.3. Częstość występowania i nasilenie zjawiska wypalenia zawodowego
    
Rozdział 2. WYBRANE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE WYPALENIA ZAWODOWEGO
        
2.1. Wypalenie zawodowe w modelach autorstwa Maslach i Leitera
2.2. Wypalenie zawodowe w perspektywie psychodynamiczno-egzystencjalnej według Pines
2.3. Wypalenie zawodowe jako rezultat braku poczucia własnej skuteczności według Chernissa
2.4. Wypalenie zawodowe na gruncie teorii zachowania zasobów autorstwa Hobfolla
2.5. Wypalenie zawodowe w modelu wymagania–zasoby autorstwa Demerouti, Bakkera, Nachreinera i Schaufeliego
    
Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO U NAUCZYCIELI
        
3.1. Symptomy wypalenia zawodowego wśród nauczycieli
3.2. Czynniki ryzyka wypalenia zawodowego nauczycieli
3.2.1. Czynniki związane z osobą nauczyciela
3.2.2. Czynniki związane z rolą zawodową nauczyciela i miejscem jego pracy
3.2.3. Czynniki związane z wykonywaniem przez nauczyciela swojej roli zawodowej w określonym miejscu pracy
3.3. Typy wypalenia zawodowego nauczycieli
    
Rozdział 4. PRACA NAUCZYCIELA RELIGII I ZWIĄZANE Z NIĄ TRUDNOŚCI
        
4.1. Status lekcji religii w systemie oświaty
4.2. Wymagania stawiane nauczycielom religii
4.2.1. Zobowiązania formułowane wobec nauczycieli przez instytucje państwowe
4.2.2. Wymaganie stawiane katechetom przez prawodawstwo Kościoła katolickiego
4.3. Problemy w pracy nauczyciela religii w świetle dotychczasowych badań
        
Rozdział 5. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
        
5.1. Założenia badawcze
5.2. Problem badawczy i hipotezy
5.3. Metody badań
5.3.1. Kwestionariusz wypalenia zawodowego (MBI) Maslach w opracowaniu Tucholskiej
5.3.2. Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCraego w opracowaniu Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka i Śliwińskiej
5.3.3. Kwestionariusz orientacji życiowej (SOC-29) Antonovsky’ego w opracowaniu Koniarka, Dudka i Makowskiej
5.3.4. Skala poczucia skuteczności nauczycielskiej (TSES) Tschannen-Moran i Woolfolk-Hoy w opracowaniu własnym
5.3.5. Skala stresu nauczycielskiego (SSN) Tucholskiej
5.3.6. Wielowymiarowy inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem (COPE) Carvera, Scheiera i Weintraub w opracowaniu Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik
5.3.7. Skala pracy emocjonalnej (SPE) Bazińskiej, Kadzikowskiej-Wrzosek, Retowskiego i Szczygieł
5.3.8. Utrechcka skala zaangażowania w pracę (UWES) Schaufeliego i Bakkera
5.3.9. Arkusz personalny
5.4. Strategia badań
5.5. Charakterystyka osób badanych
        
Rozdział 6. REZULTATY BADAŃ WŁASNYCH I DYSKUSJA
        
6.1. Wyniki wstępnych analiz
6.2. Psychologiczna charakterystyka relacji zachodzących między zjawiskiem wypalenia zawodowego u nauczycieli religii a wybranymi zmiennymi psychospołecznymi
6.2.1. Wypalenie zawodowe katechetów a wybrane zmienne socjodemograficzne
6.2.2. Wypalenie zawodowe katechetów a wybrane zmienne psychologiczne
6.2.3. Wypalenie zawodowe katechetów a zmienne psychospołeczne ujmowane łącznie
6.2.4. Nasilenie symptomów wypalenia i ich korelaty w różnych typach funkcjonowania zawodowego katechetów
6.3. Weryfikacja hipotez
6.4. Implikacje płynące z badań
        
zakończenie

Bibliografia

Załącznik

Piotr Hreciński

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta, kierownik poradni Fundacji Brat Słońce w Krakowie, nauczyciel akademicki. Pracował jako nauczyciel religii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień osobowości i funkcjonowania zawodowego. Jako franciszkanin (OFMConv) w życiu codziennym kieruje się zawołaniem „Pokój i Dobro”.


prof. dr hab. Stanisława Steuden:

(…) dane wskazują, że zespół [wypalenia zawodowego] występuje w różnych grupach zawodowych, (…) jednak częściej doświadczają go osoby, których praca wymaga zaangażowania w relację z innymi ludźmi (lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy opieki społecznej). W polskiej literaturze przedmiotu znaczna część badań dotyczy wypalenia zawodowego nauczycieli różnych przedmiotów, typów szkół i poziomów nauczania, natomiast niewiele spośród nich dotyczy nauczycieli religii (osób świeckich i duchownych).

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line