Strona główna | Psychologia, pedagogika | Trauma egzystencjalna a wartości
Trauma egzystencjalna a wartości
Autor: Kazimierz Popielski, Piotr Mamcarz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-644-2
Data wydania: 2015
Liczba stron: 154/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomatycznej charakterystyce doświadczeń traumatycznych z uwzględnieniem wymiarów podmiotowo-osobowych, jak: doświadczenie egzystencjalnie znaczące, atrybucja, pamięć autobiograficzna, poczucie krzywdy, sens życia, wartości. Pojęcie traumy egzystencjalnej zostało zoperacjonalizowane za pomocą narzędzia do badania tego zjawiska: Kwestionariusz Traumy Egzystencjalnej (KTE).

Spis treści:    
            
Wstęp
        
Rozdział 1. Trauma jako doznanie psychosomatyczne
        
1.1. Pojęcie traumy w literaturze naukowej
1.1.1. Trauma fizyczna    
1.1.2. Trauma psychiatryczna
1.1.3. Post-cult trauma
1.1.4. Posttraumatyczny rozwój (wzrost)
1.2. Trauma w świetle wybranych koncepcji psychologicznych
1.3. Zagadnienia istotnie związane z traumą
1.3.1. Posttraumatyczny stres (PTSD)
1.3.2. Zespół ostrego stresu (ASD)
1.3.3. Stres ekstremalny (DESNOS)
        
Rozdział 2. Wartości jako warunek bycia i stawania się osoby
        
2.1. Definicje i rozumienie wartości w literaturze przedmiotu
2.2. Wartości w podejściu noo-logoteoretycznym
2.2.1. Wartości w ujęciu Frankla
2.2.2. System wartości jako zasada życia i podstawa zdrowia
        
Rozdział 3. Trauma jako doświadczenie „egzystencjalne znaczące”
        
3.1. Rozumienie pojęcia traumy egzystencjalnej
3.1.1. Definicja i podstawy terminologiczne
3.1.2. Obszary i symptomy traumy egzystencjalnej
        
Rozdział 4. Metodologia badań własnych
    
4.1. Problem badań i hipotezy badawcze
4.2. Opis grupy badawczej
4.3. Opis zastosowanych metod badawczych
4.3.1. Arkusz samopoznania R.B. Cattella
4.3.2. Skala preferencji wartości (SPW) K. Popielskiego
4.3.3. Test noo-dynamiki (T.N-D) K. Popielskiego
4.3.4. Lista symptomów noo-psychosomatycznych (LS NPS) K. Popielskiego
4.3.5. Kwestionariusz traumy egzystencjalnej (KTE) P. Mamcarz
        
Rozdział 5. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
        
5.1 Analiza psychologiczna badanej grupy
5.1.1. Struktura osobowości i niepokój badanej grupy
5.1.2. Analiza wyników uzyskanych w skali preferencji wartości (SPW) K. Popielskiego    
5.1.3. Analiza dynamiki poczucia sensu życia badanej grupy    
5.1.4. Ilościowa prezentacja natężenia symptomów badań noo-psychosomatycznych
5.1.5. Analiza doświadczenia traumy egzystencjalnej
5.2. Analiza wyników korelacji zastosowanych metod w badanej grupie    
5.2.1. Analiza związku czynników osobowościowych i niepokoju z traumą egzystencjalną
5.2.2. Analiza związku preferencji wartości z traumą egzystencjalną
5.2.3. Związek poczucia sensu życia z traumą egzystencjalną
5.2.4. Zaburzenie noo-psychosomatyczne a trauma egzystencjalna    
5.3. Analiza porównawcza wyników badań
5.3.1. Struktura osobowości a doświadczanie traumy egzystencjalnej    
5.3.2. Preferencja wartości a doświadczanie traumy egzystencjalnej
5.3.3. Nasilenie symptomów noo-psychosomatycznych a doświadczanie traumy egzystencjalnej
5.3.4. Kategorie noo-dynamiki a doświadczanie traumy egzystencjalnej    
5.4. Interpretacja wyników badań kwestionariuszem traumy egzystencjalnej. Analiza regresji wielokrotnej
5.4.1. Analiza poszczególnych składowych traumy egzystencjalnej    
5.4.2. Podsumowanie analizy regresji wielokrotnej uzyskanych wyników badań
5.5. Podsumowanie wyników badań empirycznych
5.6. Przykład analizy jakościowej pytań otwartych w KTE
        
Zakończenie
        
Bibliografia
        
KTE wersja eksperymentalna (dr Piotr Mamcarz)

Kazimierz Popielski

prof. dr hab. dr h.c., ks., psycholog, psychoterapeuta, kontynuator idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapia i Analiza Egzystencjalna V.E. Frankla. Zaproponowana przez niego noo-teoria i noo-terapia jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem idei V.E. Frankla, którą uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował (por. K. Popielski, KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996). Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki K. Popielski został podwójnie uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa (Trnava 2001, UKSW, Warszawa 2014). W 2001 roku został pierwszym laureatem Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im. V.E. Frankla. Jest inicjatorem powstania Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie (2013), w którym rozwija się jego kierunek badań naukowych i myśl psychoterapeutyczną. Autor licznych książek, artykułów naukowych oraz kilku testów psychologicznych.

Piotr Mamcarz

dr, psycholog, psychoterapeuta, coach, psycholog transportu, pedagog. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 7 lat zajmuje się praktyką psychologiczną. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stażysta programu SIMS 2014 (Science Infrastructure Management Support), podczas którego szkolił się we Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck-Gesellschaft (Niemcy) oraz Watson IBM Research Center (USA). Ukończył liczne szkolenia i certyfikowane kursy (uprawnienia psychologiczne do badania osób ubiegających się o broń, biofeedback, interwencja kryzysowa). W 2014 roku odbył trzymiesięczny staż jako pracownik naukowy w Rice University (Houston, USA). W swoich publikacjach łączy podeście psychologii egzystencjalnej z podejściem psychologii pracy i organizacji. Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line