Strona główna | Psychologia, pedagogika | Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne
Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne
Autor: Jan Rostkowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-716-5
Data wydania: 2012
Liczba stron: 295/B5
Oprawa: miękka
Cena: 53,00 zł 47,70 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest adresowana do przedstawicieli różnych, naukowych dziedzin zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do problematyki rozwoju ludzkiego mózgu, rozpatrywanej z uwzględnieniem podejścia neuronauki, głównie jednak neuropsychologii. Treści zawarte w tej książce stanowią syntezę współczesnych badań, opartych głównie na funkcjonalnym obrazowaniu mózgu, nad rozwojowymi prawidłowościami i zróżnicowaniami ludzkiego mózgu przejawiającymi się w całym cyklu życia oraz współwystępującymi z nimi psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami w zakresie aktywności i zachowania człowieka. Książka stanowić może także ważną pozycję dla wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną w niej ogólnoludzką problematyką rozwoju mózgu człowieka w poszczególnych okresach , jak i w całym cyklu życia.

Spis treści:
 
Struktury korowe i podkorowe
 
Wprowadzenie
 
Część I. Rozwój mózgu w cyklu życia
 
Rozdział 1. Rozwój mózgu w okresie prenatalnym
 
1.1. Podstawowe rozwojowe procesy mózgu
1.1.1. Proces neurogenezy
1.1.2. Migracja neuroblastów
1.1.3. Redukcja – śmierć neuronów (apoptosis)
1.1.4. Proces synaptogenezy
1.1.5. Proces mielinizacji
1.2. Czynniki wpływające na zaburzenia prawidłowego rozwoju mózgu
1.2.1. Stres doświadczany przez matkę
1.2.2. Skutki Płodowego Syndromu Alkoholowego (FAS – Fetal Alcohol Syndrom)
1.2.3. Wpływ lekarstw na rozwój mózgu
1.2.4. Neurosteroidy i steroidy hormonalno-płciowe
 
Rozdział 2. Postnatalny rozwój mózgu człowieka
 
2.1. Rozwój mózgu w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa
2.2. Rozwój mózgu w okresie średniego i późnego dzieciństwa – przedadolescencyjnym
2.3. Rozwój mózgu w okresie adolescencji
2.3.1. Specyfika zmian neuronalnych w okresie adolescencji
2.3.2. Różnice płciowe w rozwoju mózgu ludzkiej jednostki
2.3.3. Neuronalna plastyczność mózgu
2.3.4. Rozwój mózgu a okresy krytyczne
2.3.5. Rozwojowe aspekty systemu neuronów lustrzanych
2.4. Rozwój mózgu w okresie dorosłości
2.4.1. Rozwój kory mózgowej
2.4.2. Rozwój i funkcje kory czołowej
2.4.3. Funkcje wykonawcze
2.5. Rozwój mózgu w okresie senioralnym
 
Część II. Neuronalne podłoże rozwoju psychomotorycznego w cyklu życia człowieka
 
Rozdział 1. Neuronalne uwarunkowania aktywności ruchowej
 
1.1. Rozwój ruchowy w okresie prenatalnym i postnatalnym
1.2. Aspekt neuronalny rozwoju ruchu
1.2.1. Ujęcie ogólne (ramowo-modelowe)
1.2.2. Udział wybranych struktur mózgu w aktywności ruchowej
1.2.3. Udział struktur kory mózgowej w aktywności ruchowej
1.2.4. Ruchy oczu
 
Rozdział 2. Neuronalne uwarunkowania aktywności poznawczej i ruchowej
 
2.1. Aspekt neuronalny procesów i funkcji poznawczo-ruchowych
2.1.1. Rola ruchu w aktywności umysłowej i fi zycznej
2.1.2. Rola naśladowania w rozwoju neuronalnej aktywności ruchowej
2.2. Poznawcze aspekty funkcji aktywności ruchowej
2.2.1. Wyobraźnia ruchowa
2.2.2. Wyobraźnia umysłowa
2.2.3. Uwaga w ujęciu psychoneuronalnym
2.3. Posługiwanie się narzędziami
2.4. System neuronów lustrzanych a aktywność ruchowa człowieka
2.5. Rozwój ruchowy a rozwój języka
 
Część III. Rozwój mózgu społecznego
 
Rozdział 1. Rozwój mózgu społecznego i społecznego poznania
 
1.1. Społeczna poznawcza nauka
1.2. Podejście genetyczno–ewolucyjne
1.3. Społeczne poznanie
1.3.1. Społeczna inteligencja – ujęcie ogólne
1.3.2. Neuronalne podłoże inteligencji poznawczej, emocjonalnej i społecznej
 
Rozdział 2. Neuronalne i hormonalne aspekty społecznego poznania i zachowania
 
2.1. Rola procesów teorii umysłu (ToM)
2.1.1. Proces samooceny
2.1.2. Proces samoregulacji
2.2. Rozpoznawanie twarzy i emocji
2.3. Proces społecznej kontroli emocji
2.4. Społeczna kompetencja
2.5. System lustrzanych neuronów w zachowaniach społecznych
 
Rozdział 3. Neurohormonalne uwarunkowania przywiązania i miłości w interpersonalnych relacjach
 
3.1. Przywiązanie interpersonalne
3.2. Uwarunkowania neurohormonalne przywiązania
3.3. Miłość interpersonalna i jej uwarunkowania
3.3.1. Genetyczne uwarunkowania miłości
3.3.2. Neuronalne korelaty miłości
3.3.3 Neurohormonalne uwarunkowania miłości i społecznego poznania
 
Zakończenie
Bibliografia
Lista ważniejszych skrótów

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa:

…jest to opracowanie unikalne i dobrze usystematyzowane, z uwagi na jego zawartość treściową oraz rzetelne przedstawienie wiedzy na temat zmian rozwojowych dokonujących się w mózgu człowieka, od chwili poczęcia poprzez wszystkie okresy rozwoju człowieka aż do śmierci.

 

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line