Strona główna | Psychologia, pedagogika | Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka
Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka
Autor: Stanisław Kozak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-798-2
Data wydania: 2007
Liczba stron: 264/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci.

Środki masowego komunikowania wciąż alarmują, ukazując tragiczne skutki przemocy w rodzinie, w szkole, w środowisku życia, w którym wzrasta młode pokolenie. Te niepokojące fakty to wynik dysfunkcjonalności wielu rodzin, niedostatków środowiska wychowawczego (przedszkola, szkoły, kluby...), a także indywidualnych patologii zachowań członków społe­czeństwa. Stąd też opublikowanie pracy, która ukazuje najrozmaitsze rodzaje odchylenia od norm w zachowaniu się osób dorosłych i młodzieży, jest jak najbardziej pożyteczne.

Adresatami pracy może być szeroki krąg odbiorców. Przede wszystkim będzie pomoc­na nauczycielom mającym kontakt z rozmaitymi zaburzeniami w zachowaniu się ucznia. Znajomość zjawisk patologicznych może ułatwić rozwiązywanie trudnych problemów wy­chowawczych. Książka może też z powodzeniem służyć rodzicom. Jest napisana językiem zrozumiałym dla osób o różnym poziomie wykształcenia. Zamieszczone w pracy testy mogą być pomocne w rozpoznawaniu patologicznych zachowań u własnych dzieci i w stosowaniu pro?laktyki oraz leczenia.

Zawarte w książce informacje dotyczące różnych zagrożeń dla rozwoju osobowości mogą dobrze służyć w pracy samowychowawczej. Młodzież może kontrolować siebie, oceniając szanse popadania w stan uzależnienia.

Książka może być przydatna również pracownikom nauki, ukazując obszary, w których należy prowadzić pogłębione badania.

doc. dr Irena Jundziłł, Uniwersytet Gdański


    
Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Problematyka zjawisk patologicznych i uzależnień w literaturze przedmiotu w ujęciu interdyscyplinarnym
Wprowadzenie
1.1. Pojęcie i rodzaje patologii
1.2. Przyczyny zjawisk patologicznych
Podsumowanie
Rozdział 2. Psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci
i młodzieży
Wprowadzenie
2.1. Uzależnienia od odżywiania: anoreksja i bulimia
2.2. Internetoholizm – uzależnienie od Internetu – zagrożenia dla osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych
2.3. Lekomania – uzależnienie psychiczne i fizjologiczne – nałóg nadużywania leków
2.4. Seksoholizm (erotomania) i pornografia – uzależnienie od seksu – dramatyczne skutki
2.5. Samookaleczenia – autoagresja jako działania patologiczne wobec siebie
2.6. Samobójstwa dzieci i młodzieży
Podsumowanie
Rozdział 3. Patologia cywilizacji konsumpcyjnej i choroby cywilizacyjne u dzieci
i młodzieży
Wprowadzenie
3.1. Zakupoholizm – przyczyny, skutki, leczenie
3.2. Alkoholizm – choroba chroniczna – etiologia i leczenie
3.3. Uzależnienie narkotykowe – nałóg przymusowy – negatywne zmiany w osobowości dzieci
i młodzieży
3.4. Nikotynizm – utajona choroba cywilizacyjna – pojęcie, przyczyny, fazy i skutki oraz leczenie
3.5. Depresje dziecięce: pojęcie, rodzaje, etiologia, leczenie i profilaktyka
3.6. Nerwice dziecięce: pojęcie, rodzaje, przyczyny, leczenie i zapobieganie
3.7. Nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży jako forma zaburzeń w relacjach interpersonalnych
3.8. Psychopatia – cechy antysocjalności w zachowaniu patologicznym dzieci i młodzieży
Podsumowanie
Rozdział 4. Rodzina patologiczna i jej wpływ na zaburzenia zachowania dzieci
i młodzieży
Wprowadzenie
4.1. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dzieci – funkcje rodziny
4.2. Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci
4.3. Gwałt – akt przemocy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży i jego wpływ na osobowość pokrzywdzonych
4.4. Przestępczość nieletnich w rodzinie – źródła tkwiące w rodzinie, w środkach masowego przekazu i Internecie
4.5. Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół dziecko maltretowane)
4.6. Zaburzenia emocjonalne dzieci – przyczyny w rodzinach oraz w szkole – i ich skutki
w zachowaniu się
Podsumowanie
Rozdział 5. Patologia zachowań dzieci i młodzieży w grupach społecznych
Wprowadzenie
5.1. Subkultury młodzieżowe: wartości, normy, wzory zachowań – patologia czy przestępczość
5.2. Zjawisko patologii w środowisku żołnierskim – „fala” w wojsku
5.3. Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych – przyczyny i skutki
5.4. Psychomanipulacje w patologicznych sektach religijnych – destrukcyjna działalność pseudoewangeliczna – dławienie indywidualności
Podsumowanie
Wykaz dzieł wykorzystanych

    

Stanisław Kozak


dr, pedagog i psycholog, wykładowca ergonomii, adiunkt w Akademii Morskiej w Gdyni. Od 1976 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychologii i socjologii morskiej oraz komunikacji interpersonalnej (również w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku). Autor kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci.        

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line