Strona główna | Prawo w praktyce | Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii
Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii
Autor: Aldona Małgorzata Dereń
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-055-6
Data wydania: 2014
Liczba stron: 312/B5
Oprawa: miękka
Cena: 59,00 zł 53,10 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (13): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw do współpracy i licencjonowania technologii, produktów i treści kreatywnych oraz do udostępniania nowych produktów i usług konsumentom. W publikacji ukazana została problematyka transferu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych, jako najbardziej skutecznego instrumentu pozwalającego na korzystanie z dóbr intelektualnych i rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

W kolejnych rozdziałach została omówiona istota wykonania zobowiązań umownych oraz ogólne zasady zawierania umów licencyjnych. Autorka zaprezentowała rodzaje licencji, podstawowe prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej oraz strukturę samej umowy. Uzupełnieniem rozważanych treści są wzory umów licencyjnych, które zamieszczono w formie załączników.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY. WIEDZA JAKO WYZNACZNIK
NOWEGO PORZĄDKU EKONOMICZNEGO


1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Pojęcie i znaczenie wiedzy jako zasobu niematerialnego
 
Rozdział 2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2.1. Własność w ujęciu ekonomicznym, prawnym i ekonomiczno-socjologicznym
2.2. Zasoby niematerialne
2.3. Pojęcie własności intelektualnej
2.4. Przegląd kategorii własności intelektualnej
2.4.1. Prawo autorskie – pojęcie utworu
2.4.2. Prawa autorskie i ich zakres
2.5. Bazy danych
2.6. Własność przemysłowa
2.6.1. Wynalazek
2.6.2. Wzór użytkowy
2.6.3. Wzór przemysłowy
2.6.4. Topografia układu scalonego
2.6.5. Projekty racjonalizatorskie
2.6.6. Znak towarowy
2.6.7. Oznaczenia geograficzne
2.6.8. Know-how
2.7. Instytucjonalne źródła ochrony własności intelektualnej

Rozdział 3. ZARZĄDZANIE I KOMERCJALIZACJA WIEDZY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zarządzanie wiedzą jako podstawa zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
3.3. Znaczenie zarządzania wiedzą w procesie komercjalizacji

Rozdział 4. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW – ISTOTA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

4.1. Umowy i zobowiązania umowne
4.1.1. Swoboda zawierania umów
4.1.2. Sposoby zawarcia umowy
4.1.3. Oferta i jej przyjęcie
4.1.4. Zawarcie umowy w drodze negocjacji
4.1.5. Aukcja i przetarg
4.1.6. Umowa przedwstępna
4.1.7. Forma umowy
4.1.8. Funkcje umów
4.1.9. Istota zobowiązań umownych
4.1.10. Wykonanie zobowiązania umownego
4.1.11. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umów
4.1.12. Odstąpienie od umowy
4.1.13. Kara umowna
4.1.14. Klauzule regulujące odpowiedzialność za niewykonanie umowy
4.1.15. Ustanie zobowiązania umownego
4.1.16. Przedawnienie roszczeń

Rozdział 5. UMOWA LICENCYJNA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA I KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Ogólna charakterystyka umowy licencyjnej
5.2. Charakter prawny umowy licencyjnej
5.3. Funkcje umowy licencyjnej
5.4. Ustawowy model umowy licencyjnej
5.5. Rodzaje licencji
5.6. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
5.7. Struktura umowy licencyjnej
5.8. Umowa licencyjna a prawo konkurencji

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz tabel i rysunków

Wykaz załączników

Aldona Małgorzata Dereń

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa gospodarczego oraz problematyki zarządzania i ochrony własności intelektualnej, a także zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z procesami komercjalizacji i zarządzania wiedzą. Szczególną uwagę w swych badaniach naukowych poświęca kwestii prawnej ochrony własności intelektualnej jako narzędzia transferu wiedzy (technologii). W publikacjach naukowych oraz referatach podkreśla znaczenie zarządzania i prawnej ochrony własności intelektualnej jako narzędzia zastosowania wiedzy, procesów, procedur i umiejętności w biznesie. Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line