Strona główna | Archiwum | Prawo ochrony konkurencji
Prawo ochrony konkurencji
Autor: Andrzej Powałowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-602-2
Data wydania: 2015
Liczba stron: 228/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Ochrona konkurencji to działania podejmowane w interesie publicznym przez państwo, zmierzające w kierunku zapewnienia wszystkim przedsiębiorcom możliwości niezakłóconego funkcjonowania, a także przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, polegającym na uzyskiwaniu przez niektórych przedsiębiorców takiej pozycji w gospodarce, która zagrozić może (lub już zagraża) interesom innych przedsiębiorców albo wiążącym się z zachowaniami poszczególnych przedsiębiorców, ograniczającymi rywalizację między nimi. W zakresie ochrony konkurencji mieszczą się zatem działania nakierowane na podmioty rywalizacji rynkowej – przedsiębiorców, którzy skłonni są do okazywania w toku owej rywalizacji różnych zachowań wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na stan konkurencji.

Książka poświęcona została problematyce ochrony konkurencji w aspekcie prawnym. Prezentacja poszczególnych zagadnień dotyczących ochrony konkurencji została dokonana na tle przede wszystkim obowiązujących aktów prawnych oraz poglądów doktryny i orzecznictwa. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami prawno-gospodarczymi, w tym dla studentów i praktyków.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Istota konkurencji

1. Konkurencja według teorii ekonomicznych i społecznych   
2. Konkurencja według doktryny prawniczej  
3. Wolność gospodarcza a konkurencja  

Rozdział II. Podstawy prawne, zakres i cel ochrony konkurencji  

1. Źródła prawa ochrony konkurencji  
2. Zakres ochrony konkurencji  
3. Cel ochrony konkurencji  

Rozdział III. Przedsiębiorca jako podmiot konkurencji  

1. Podmioty konkurencji – uwagi ogólne  
2. Przedsiębiorca według przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
3. Cechy przedsiębiorcy na tle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3.1. Działanie we własnym imieniu  
3.2. Zorganizowanie   
3.3. Ciągłość działalności   
3.4. Zarobkowy cel   
3.5. Zakres przedmiotowy działalności gospodarczej   
3.6. Wykonywanie działalności gospodarczej jako cecha przedsiębiorcy  
3.7. „Ukierunkowanie” działalności gospodarczej  
4. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca   
5. Osoba prawna jako przedsiębiorca   
6. Jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej jako przedsiębiorca  
7. Przedsiębiorca w ujęciu materialnym i formalnym  
8. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo

Rozdział IV. Rynek właściwy a zakres konkurencji  

1. Definicja rynku właściwego   
2. Aspekty rynku właściwego   

Rozdział V. Monopolizacja gospodarki i jej postaci  

1. Cel rywalizacji rynkowej – uwagi ogólne  
2. Pojęcie i rodzaje monopoli  
3. Przedsiębiorca dominujący  
4. Przedsiębiorca zajmujący pozycję dominującą  

Rozdział VI. Organizacja ochrony konkurencji  

1. Instytucje ochrony konkurencji Unii Europejskiej  
1.1. Komisja Europejska  
1.2. Europejska Sieć Konkurencji  
1.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów   
3. Inspekcja Handlowa  
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
5. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rozdział VII. Zakazy praktyk ograniczających konkurencję jako przejaw ochrony konkurencji

1. Pojęcie i rodzaje praktyk ograniczających konkurencję  
2. Praktyki ograniczające konkurencję wskazane przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów
2.1. Porozumienia ograniczające konkurencję  
2.1.1. Porozumienia cenowe i kondycjonalne  
2.1.2. Porozumienia kontyngentowe  
2.1.3. Porozumienia podziałowe   
2.1.4. Porozumienia dyskryminacyjne   
2.1.5. Porozumienia wiązane  
2.1.6. Porozumienia ograniczające i eliminujące  
2.1.7. Zmowy przetargowe  
2.2. Nadużywanie pozycji dominującej  
2.2.1. Narzucanie nieuczciwych cen  
2.2.2. Ustalanie kontyngentów produkcji, zbytu lub postępu technicznego
2.2.3. Dyskryminacja
2.2.4. Zawieranie umów wiązanych  
2.2.5. Przeciwdziałanie kształtowaniu się konkurencji  
2.2.6. Narzucanie uciążliwych warunków umów  
2.2.7. Podział rynku  
3. Nieważność praktyk ograniczających konkurencję  
4. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
5. Zakaz nadużywania pozycji dominującej

Rozdział VIII. Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce jako przejaw ochrony konkurencji

1. Formy koncentracji  
2. Zgłoszenie zamiaru koncentracji  

Rozdział IX. Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK

1. Uwagi ogólne dotyczące postępowania antymonopolowego  
2. Postępowanie wyjaśniające
3. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
4. Postępowanie w sprawach koncentracji  
5. Działania kontrolne w toku postępowania przed Prezesem UOKiK  
6. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej

Rozdział X. Ochrona konkurencji poprzez zwalczanie zachowań nieuczciwych

1. Istota zwalczania nieuczciwej konkurencji
2. Kategorie czynów nieuczciwej konkurencji  
2.1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
2.2. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
2.4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa  
2.5. Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
2.6. Naśladownictwo produktów
2.7. Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie  
2.8. Utrudnianie dostępu do rynku  
2.9. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
2.10. Nieuczciwa lub zakazana reklama  
2.11. Organizacja systemu sprzedaży lawinowej
2.12. Prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego i organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie kon sorcyjnym
3. Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji  

Rozdział XI. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym

1. Charakter prawny i kategorie nieuczciwych praktyk rynkowych
2. Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych  
3. Odpowiedzialność z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

Rozdział XII. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a ochrona konkurencji

1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Rozdział XIII. Ochrona konkurencji w drodze ustanawiania tzw. zakazów konkurencji

1. Istota zakazów konkurencji
2. Zakres stosowania zakazów konkurencji  
3. Zakazy podejmowania i prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej
4. Zakazy wynikające z przepisów o upadłości
5. Zakazy wynikające z przepisów o działalności gospodarczej
6. Zakazy wynikające z przepisów karnych
7. Ujawnianie informacji o zakazach

Rozdział XIV. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

1. Ochrona konkurencji w kontekście zasad prawa zamówień publicznych  
2. Ochrona konkurencji na tle przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
3. Kontrola w zamówieniach publicznych jako instrument ochrony konkurencj
3.1. Kontrola w zamówieniach publicznych a konkurencja
3.2. Kontrola instytucjonalna zamówień publicznych  
3.3. Środki ochrony prawnej – forma kontroli orzeczniczej

Rozdział XV. Ochrona konkurencji w ramach systemu pomocy publicznej

1. Istota i rodzaje pomocy publicznej  
2. Dopuszczalność pomocy publicznej  
3. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy publicznej  
3.1. Notyfikacja pomocy publicznej
3.2. Postępowanie przed Komisją  
3.3. Monitorowanie pomocy publicznej

Bibliografia  
 

Andrzej Powałowski

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym prawa działalności gospodarczej i konkurencji. Adwokat prowadzący własną kancelarię.

prof. UWr. dr hab. Karol Kiczka:

Recenzowana książka zawiera ważne dydaktycznie oraz istotne dla praktyki społecznej gospodarki rynkowej treści z dziedziny prawa adresowane dla studiujących zagadnienia z obszaru prawa ochrony konkurencji. (…) Recenzowane opracowanie będzie z pewnością odnotowane także przez uczestników szeroko rozumianej praktyki obrotu gospodarczego, jak i osoby chcące zapoznać się z treściami kojarzonymi z tytułem opracowania, w tym badaczy publicznego prawa gospodarczego, analizujących zjawiska prawne w ramach reglamentacji gospodarczej… .

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line