Strona główna | Archiwum | Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Autor: Włodzimierz Nykiel redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-989-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 395/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokackich i radcowskich, kandydatów na doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej).

Materiał prezentowany w podręczniku, obok pełnego wykładu polskiego prawa podatkowego (prawa materialnego oraz procedury podatkowej), obejmuje również podstawowe informacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej. Zamysłem autorów było zwięzłe i klarowne przedstawienie problematyki polskiego prawa podatkowego wraz z jego otoczeniem międzynarodowym, a obszerna literatura, do której odsyłają, umożliwia poszerzenie wiedzy z interesującego zakresu.

Spis treści:
 
Rozdział 1. Podatek – zagadnienia ogólne


1.1. Pojęcie podatku
1.2. Elementy konstrukcji podatku
1.3. Klasyfikacja podatków
1.4. Zasady podatkowe
Bibliografia

Rozdział 2. Prawo podatkowe

2.1. Prawo podatkowe w systemie prawa
2.2. Źródła prawa podatkowego
Bibliografia

Rozdział 3. Zobowiązania podatkowe

3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Podmioty stosunków podatkowoprawnych
3.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
3.4. Powstawanie zobowiązań podatkowych
3.5. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
3.6. Wygasanie zobowiązań podatkowych
3.6.1. Zapłata
3.6.2. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
3.6.3. Potrącenie
3.6.4. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
3.6.5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
3.6.6. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
3.6.7. Zaniechanie poboru podatku
3.6.8. Umorzenie zaległości podatkowej
3.6.9. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej lub ogólnej
3.6.10. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
3.7. Nadpłata
3.8. Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych
3.8.1. Ogólna charakterystyka instytucji zabezpieczenia wykonywania zobowiązań podatkowych
3.8.2. Hipoteka przymusowa
3.8.3. Zastaw skarbowy
3.8.4. Szczególne formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
3.9. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
3.9.1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe
3.9.2. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
3.9.3. Odpowiedzialność płatnika oraz inkasenta za zobowiązanie podatkowe
3.10. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości  podatkowe
3.10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich
3.10.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika
3.10.3. Odpowiedzialność członków rodziny podatnika
3.10.4. Odpowiedzialność nabywcy określonych składników majątku podatnika
3.10.5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej
3.10.6. Odpowiedzialność firmującego
3.10.7. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza i użytkownika
wieczystego rzeczy lub prawa majątkowego
3.10.8. Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości podatnika
3.10.9. Odpowiedzialność wspólników spółek niemających osobowości prawnej
3.10.10. Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych, członków zarządów (wspólników) spółek kapitałowych  w organizacji oraz członków organów zarządzających  innych osób prawnych
3.10.11. Odpowiedzialność osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału innej osoby prawnej
3.10.12. Odpowiedzialność gwaranta i poręczyciela
3.10.13. Odpowiedzialność podatnika podatku od towarów i usług
3.11. Następstwo prawne
Bibliografia

Rozdział 4. Postępowanie podatkowe

4.1. Zasady ogólne
4.2. Podmioty postępowania podatkowego
4.2.1. Organy podatkowe jako organy prowadzące postępowanie
4.2.2. Właściwość organu
4.2.3. Spory o właściwość
4.2.4. Wyłączenie pracownika i organu podatkowego od załatwienia sprawy
4.2.5. Strona
4.2.6. Uczestnicy postępowania na prawach strony
4.2.7. Inni uczestnicy postępowania
4.3. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania
4.3.1. Doręczenia
4.3.2. Wezwania
4.3.3. Metryka sprawy
4.3.4. Protokoły i adnotacje
4.3.5. Udostępnianie akt postępowania
4.3.6. Terminy
4.3.6.1. Rodzaje terminów i ich obliczanie
4.3.6.2. Przywracanie terminów
4.3.6.3. Terminy załatwiania spraw
4.4. Postępowanie przed organem pierwszej instancji
4.4.1. Wszczęcie postępowania
4.4.2. Postępowanie wyjaśniające
4.4.2.1. Zasady postępowania wyjaśniającego
4.4.2.2. Środki dowodowe
4.4.3. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ
4.4.4. Zawieszenie postępowania
4.4.5. Umorzenie postępowania
4.5. Akty kończące postępowanie
4.5.1. Decyzja
4.5.1.1. Elementy decyzji
4.5.1.2. Uzupełnienie, sprostowanie i wykładnia decyzji
4.5.2. Postanowienie
4.6. Postępowanie przed organem II instancji
4.6.1. Odwołanie
4.6.2. Postępowanie odwoławcze
4.6.2.1. Przebieg postępowania odwoławczego
4.6.2.2. Zakres uprawnień decyzyjnych organu odwoławczego
4.6.2.3. Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego (zakaz reformationis in peius)
4.6.2.4. Zażalenie
4.7. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień
4.7.1. Uwagi wstępne
4.7.2. Wznowienie postępowania
4.7.3. Stwierdzenie nieważności decyzji
4.7.4. Uchylenie lub zmiana decyzji
4.7.5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
4.8. Czynności sprawdzające
4.9. Kontrola podatkowa
4.10. Wydawanie zaświadczeń
Bibliografia

Rozdział 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.1. Podstawy prawne i rola podatku dochodowego  od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym
5.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym  od osób fizycznych
5.2.1. Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
5.2.1.1. Zasada powszechności podmiotowej
5.2.1.2. Zasada rezydencji
5.2.1.3. Zasada osobistego charakteru podatku
5.2.2. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
5.2.2.1. Otwarty katalog źródeł przychodów  (zasada powszechności przedmiotowej)
5.2.2.2. Wyłączenia spod opodatkowania
5.2.2.3. Zwolnienia podatkowe
5.2.2.4. Pojęcie przychodu z poszczególnych źródeł
5.2.2.5. Koszty uzyskania przychodu
5.3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
5.3.1. Dochód a podstawa opodatkowania
5.3.2. Ustalanie wysokości podatku
5.4. Podstawowe zasady poboru podatku
5.5. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Bibliografia
 
Rozdział 6. Podatek dochodowy od osób prawnych

6.1. Podstawy prawne podatku dochodowego od osób prawnych
6.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym  od osób prawnych
6.3. Przychód i koszty jego uzyskania
6.4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
6.5. Podstawowe zasady poboru podatku
Bibliografia

Rozdział 7. Podatek tonażowy

7.1. Podatek tonażowy
Bibliografia

Rozdział 8. Podatek od towarów i usług

8.1. Podstawy prawne
8.2. Charakter
8.3. Zakres przedmiotowy
8.4. Zakres podmiotowy
8.5. Miejsce powstania obowiązku podatkowego
8.6. Moment powstania obowiązku podatkowego  
8.7. Podstawa opodatkowania
8.8. Metoda kasowa u tzw. małego podatnika
8.9. Stawki
8.10. Pomniejszanie podatku należnego o podatek naliczony
8.11. Deklaracje. Zapłata podatku albo rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
8.12. Zwroty podatku
8.13. Rejestracja podatników
8.14. Dokumentacja: ewidencje, kasy rejestrujące, faktury  
8.15. Odpowiedzialność nabywcy tzw. towarów wrażliwych w charakterze osoby trzeciej
8.16. Opodatkowanie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
Bibliografia

Rozdział 9. Podatek akcyzowy
 
Bibliografia

Rozdział 10. Podatek od gier

Bibliografia

Rozdział 11. System opodatkowania nieruchomości

11.1. Pojęcie nieruchomości i ogólne zasady ich opodatkowania
11.2. Podatek rolny
11.2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem rolnym
11.2.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku rolnego
11.2.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym
11.2.4. Cechy podatku rolnego
11.3. Podatek leśny
11.4. Podatek od nieruchomości
11.4.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
11.4.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku  
11.4.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
11.4.4. Cechy podatku od nieruchomości
Bibliografia

Rozdział 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych

12.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
12.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
12.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
12.4. Cechy podatku od czynności cywilnoprawnych
Bibliografia

Rozdział 13. Podatek od spadków i darowizn

13.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
13.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
13.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
13.4. Cechy podatku od spadków i darowizn
Bibliografia

Rozdział 14. Podatek od środków transportowych

Bibliografia

Rozdział 15. Międzynarodowe prawo podatkowe

Bibliografia

Rozdział 16. Prawo podatkowe Unii Europejskiej

16.1. Prawo pierwotne
16.2. Prawo wtórne
Bibliografia
 

Włodzimierz Nykiel

prof. zw. dr hab., dr h.c., kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, prezes Fundacji CDiSP. W latach 2008–2016 rektor UŁ, w latach 2005–2011 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), członek Rady Powierniczej Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego(EATLP).


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line