Strona główna | Prawo monografie | Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna
Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna
Autor: Przemysław Szustakiewicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-582-6
Data wydania: 2012
Liczba stron: 336/B5
Oprawa: miękka
Cena: 65,00 zł 58,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych oraz omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych, treść opisywanego stosunku prawnego. Książka pozwoli czytelnikom, zainteresowanym tematyką funkcjonowania formacji zmilitaryzowanych, na zrozumienie zagadnień związanych z charakterem, istotą i treścią stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, a jednocześnie jest pomocna osobom zajmujących się rozstrzyganiem lub obsługą prawną spraw z omawianego zakresu, jako źródło informacji o współczesnym rozumieniu i interpretacji przez doktrynę, jak i przede wszystko przez orzecznictwo, przedstawionych przepisów.


Informacje o autorze


Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Pojęcie, podmiot i przedmiot stosunku służbowego

1.1. Istota stosunku służbowego
1.2. Strony stosunku służbowego
1.3. Przedmiot stosunku służbowego
1.4. Stosunek służbowy na tle prawa administracyjnego
1.5. Stosunek służbowy a prawo pracy

Rozdział 2. Umiejscowienie sprawy administracyjnej w materialnym i procesowym prawie administracyjnym

2.1. Definicja sprawy administracyjnej
2.2. Sprawa administracyjna w administracyjnym prawie materialnym
2.3. Sprawa administracyjna w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
2.4. Stosunek służbowy, jako sprawa administracyjna

Rozdział 3. Historia uregulowań prawnych odnoszących się do funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

3.1. Stosunki służbowe służb zmilitaryzowanych w latach 1918–1926
3.2. Regulacje dotyczące funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych po zamach majowym
3.3. Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych na początku istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
3.4. Sytuacja prawna funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych w Polsce Ludowej po roku 1956

Rozdział 4. Sposób nawiązania stosunku służbowego

4.1. Warunki podstawowe kandydata
4.2. Postępowanie kwalifikacyjne
4.3. Mianowanie i powołanie na stanowisko służbowe
4.4. Rodzaje służby

Rozdział 5. Przebieg służby

5.1. Pełnienie służby na stanowisku, w rezerwie kadrowej i w dyspozycji
5.2. Przeniesienie funkcjonariusza służby mundurowej lub żołnierza zawodowego
5.3. Wykonywanie obowiązków służbowych poza granicami państwa
5.4. Tymczasowa zmiana treści stosunku służbowego
5.5. Weryfikacja umiejętności

Rozdział 6. Obowiązki strony stosunku służbowego

6.1. Obowiązek wykonywania poleceń przełożonych
6.2. Inne obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych związane ze sprawowaniem służby
6.3. Warunki wykonywania służby
6.4. Zakazy i ograniczenia związane ze służbą
6.5. Prawo do urlopu

Rozdział 7. Specyfika regulacji dotyczących świadczeń pieniężnych w formacjach zmilitaryzowanych

7.1. Zasady przyznawania uposażenia zasadniczego
7.2. Rodzaje i sposoby otrzymywania dodatków do uposażenia
7.3. Nagrody i zapomogi
7.4. Świadczenia przyznawane w związku ze śmiercią funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego
7.5. Inne świadczenia

Rozdział 8. Prawo do lokalu mieszkalnego

8.1. Przydział lokalu mieszkalnego
8.2. Pozostałe sposoby realizacji prawa do lokalu
8.3. Przesłanki pozbawienia prawa do lokalu mieszkalnego
8.4. Inne uprawnienia związane z prawem do lokalu mieszkalnego
8.5. Uprawnienia do lokalu mieszkalnego osoby niebędącej funkcjonariuszem służb mundurowych lub żołnierzem zawodowym

Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna

9.1. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej
9.2. Podmioty biorące udział w postępowaniu dyscyplinarnym
9.3. Procedura postępowania
9.4. Kary dyscyplinarne

Rozdział 10. Sposoby rozwiązania stosunku służbowego

10.1. Tryb rozwiązania stosunku służbowego
10.2. Przesłanki obligatoryjnego zwolnienia ze służby
10.3. Fakultatywne przesłanki zwolnienia ze służby
10.4. Świadczenia przyznawane w związku z zwolnieniem ze służby
10.5. Przywrócenie do służby

Zakończenie
 
Wykaz źródeł

Przemysław Szustakiewicz
Szustakiewicz Przemysław, dr – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Doświadczenia zawodowe autora są związane m.in. z pracą na stanowisku dyrektora depar­tamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Autor licznych artykułów zamieszczanych na łamach: „Radcy Prawnego”, „Kontroli Państwowej”, „Prawa i Środowiska”, „Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”.Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych oraz omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych, treść opisywanego stosunku prawnego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line