Strona główna | Prawo monografie | Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska
Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska
Autor: Jerzy Rotko redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-054-5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 958/B5
Oprawa: miękka
Cena: 210,00 zł 189,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Przedmiotem monografii jest zagadnienie orzekania przez trybunały i sądy w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Nie licząc książki prof. Wojciecha Radeckiego z 1995 r., jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tej problematyce. W ogólnym ujęciu sformułowane w niej zostały oceny ustrojowej roli trybunałów i sądów w realizacji jednego z podstawowych zadań współczesnego państwa, jakim jest ochrona środowiska.

Szczegółowe rozważania poświęcone zostały kwestii wpływu szeroko rozumianego orzecznictwa zarówno na tworzenie prawa ochrony środowiska, jak i stosowanie jego wybranych zakresów przez organy administracji publicznej. W badaniach uwzględniono rolę zasad ogólnych prawa ochrony środowiska w jego sądowym  stosowaniu, znaczenie prawa europejskiego, a także preferencje okazywane poszczególnym rodzajom wykładni i związane z tym zjawisko prawotwórstwa sędziowskiego. Odrębny rozdział poświęcono orzeczniczej działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni przedstawiciele nauki prawa ochrony środowiska.

Spis treści:
   
Objaśnienie ważniejszych skrótów

Zagadnienia wstępne – cel, przedmiot i zakres badań
Jerzy Rotko

Rozdział I. Określenie pola badań
     
1. Zakres prawa ochrony środowiska
Wojciech Radecki

1.1. Prawo ochrony środowiska w perspektywie historycznej
1.2. Zakres obowiązującego prawa ochrony środowiska
1.3. Niektóre zagadnienia problemowe

2. Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie sądowym – wstępne spojrzenie
Wojciech Radecki

2.1. Oceny oddziaływania na środowisko
2.2. Środki finansowo-prawne ochrony środowiska
2.3. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
2.4. Odpowiedzialność cywilna
2.5. Odpowiedzialność karna
2.6. Odpowiedzialność administracyjna

3. Pozycja ustrojowa sądów i trybunałów w Polsce na tle zasady podziału władz  
Bartosz Draniewicz

3.1. Struktura i kompetencje sądów i trybunałów w Polsce
3.2. Sądy i trybunały a legislacja
3.3. Sądy i trybunały a administracja publiczna
3.4. Dostęp do sądów i trybunałów

Rozdział II. Rola trybunałów i sądów w ochronie środowiska
     
1. Rola Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ochrony środowiska oraz rodzaje orzeczeń
Bartosz Draniewicz

1.1. Determinanty roli TK w zakresie ochrony środowiska
1.2. Tryby kontroli przed TK
1.3. Obowiązywanie orzeczeń TK
1.4. Skutki orzeczeń TK z uwzględnieniem ich rodzajów
1.5. Odroczenie skutków orzeczenia TK
1.6. Podsumowanie

2. Rola sądów administracyjnych  
Adam Habuda

2.1.  Rola sądów administracyjnych z perspektywy tworzenia prawa
2.2.  Rola sądu administracyjnego z perspektywy jego kompetencji kasacyjnych i merytorycznych
2.3.  Rola sądu administracyjnego jako organu wymiaru sprawiedliwości
2.4.  Rola sądu administracyjnego jako podmiotu kontrolującego administrację publiczną

3. Rola sądów powszechnych  
Wojciech Radecki

3.1. Orzecznictwo karne
3.2. Orzecznictwo cywilne
     
Rozdział III. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów   

Wojciech Radecki
     
1. Teoretyczne koncepcje zasad prawa
1.1. Zasady w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony środowiska
1.2. Konstytucyjne zasady prawa ochrony środowiska
1.3. Zasady ogólne ochrony środowiska w Prawie ochrony środowiska i ustawie o ocenach oddziaływania

2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w wybranych sprawach związanych z ochroną środowiska

2.1. Konstytucyjne i ustawowe zasady ochrony środowiska
2.2. Fundamentalne zasady ustrojowe
2.3. Inne orzeczenia (zasada humanitaryzmu w ustawie o ochronie zwierząt)
   
Rozdział IV. Instytucje prawa ochrony środowiska w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów
     
1. Nowe inwestycje  
Jan Jerzmański

1.1. Zakres regulacji
1.2. Ustawa o planowaniu przestrzennym
1.3. Ustawa prawo budowlane
1.4. Ustawy szczególne
1.5. Ustawy bezpośrednio dotyczące ochrony środowiska
1.6. Uchwały NSA
1.7. Trybunał Konstytucyjny
1.8. Sąd Najwyższy
1.9. Pytania prejudycjalne
1.10. Glosy
1.11. Wykładnia
1.12. Wnioski

2. Ochrona przyrody w orzecznictwie sądów administracyjnych
Adam Habuda

2.1. Koncepcja badań
2.2. Ograniczenia własności ze względu na ochronę przyrody
2.3. Ograniczenia związane z wyznaczeniem i funkcjonowaniem formy ochrony przyrody
2.4. Ograniczenia wynikające z ochrony krajobrazowej w parku narodowym (rezerwacie przyrody) i jej skutki prawne (ochrona krajobrazowa jako prawny instrument ochrony przyrody)
2.5. Ograniczenia związane z wyznaczaniem obszaru Natura 2000
2.6. Ograniczenia wynikające z instrumentów planistycznych: planów ochrony i planowania przestrzennego, w tym ograniczenia dla zagospodarowania przestrzennego
2.7. Konkluzje

3. Ochrona i gospodarowanie wodami  
Jerzy Rotko

3.1. Wprowadzenie
3.2. Orzecznictwo dotyczące korzystania z wód  
3.3. Orzecznictwo dotyczące robót w korycie
3.4. Własność i zarząd urządzeniami wodnymi w orzecznictwie sądów administracyjnych
3.5.  Podsumowanie

4. Emisje i odpady  
Jan Jerzmański

4.1. Zakres regulacji – odróżnienie emisji od odpadów
4.2. Zakres regulacji odnoszącej się do emisji
4.3. Najnowsze orzeczenia odnoszące się do emisji
4.4. Przegląd wybranych orzeczeń
4.5. Uchwały NSA
4.6. Trybunał Konstytucyjny
4.7. Sąd Najwyższy
4.8. Glosy
4.9. Wykładnia
4.10. Wnioski

5. Leśnictwo, łowiectwo, rybactwo  
Wojciech Radecki

5.1. Leśnictwo
5.2. Łowiectwo
5.3. Rybactwo

6. Opłaty i podatki  
Bartosz Draniewicz

6.1. Opłaty za korzystanie ze środowiska w prawie polskim
6.2. Charakter opłat za korzystanie ze środowiska
6.3. Standardy stanowienia prawa opłatowego
6.4. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłat za korzystanie ze środowiska
6.5. Podsumowanie

7. Administracyjne kary pieniężne  
Bartosz Draniewicz

7.1. Administracyjne kary pieniężne w prawie polskim
7.2. Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych
7.3. Zasady nakładania i wymierzenia kar administracyjnych
7.4. Odpowiedzialność absolutna versus odpowiedzialność obiektywna
7.5. Administracyjne kary pieniężne a stosowania przepisów ogólnych o daninach publicznych
7.6. Podsumowanie
   
Rozdział V. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poszanowaniu prawa w wykładni i stosowaniu unijnego prawa ochrony środowiska  

Barbara Iwańska, Mariusz Baran
     
1. Wprowadzenie

2. Ochrona środowiska jako przedmiot polityki UE

2.1. Ochrona środowiska w prawie traktatowym
2.2. Unijne prawo ochrony środowiska
2.3. Europeizacja prawa ochrony środowiska

3. System ochrony prawnej unijnego prawa ochrony środowiska

3.1. Wprowadzenie
3.2. Kompetencje i rodzaje postępowań

4. Rola TS UE w poszanowaniu prawa w wykładni i stosowaniu unijnego prawa ochrony środowiska – poziom UE

4.1. Rola TS UE w zakresie poszanowania zasad i warunków tworzenia unijnego
prawa ochrony środowiska (zasada subsydiarności i proporcjonalności)
4.2. Kontrola uwzględniania zasad subsydiarności i proporcjonalności
4.3. Rola TS UE w zakresie wyboru podstawy prawnej aktu prawa pochodnego

5. Rola TS UE w poszanowaniu prawa w wykładni i stosowaniu unijnego prawa
ochrony środowiska – poziom krajowy

5.1. Wprowadzenie
5.2. Rola TS UE w zapewnieniu właściwej transpozycji legislacyjnej
5.3. Rola TS UE w zapewnieniu efektywnego stosowania unijnego prawa
ochrony środowiska przez sądy krajowe

6. Podsumowanie

Podsumowanie i wnioski  
Jerzy Rotko
     
Bibliografia

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line