Strona główna | Prawo komentarze | Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 2 zaktualizowane 50% rabatu
Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 2 zaktualizowane 50% rabatu
Autor: Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-679-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 392/B5
Oprawa: miękka
Cena: 70,00 zł 35,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu działalności naczelnych organów administracji rządowej, działalności samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców. Przedstawione w komentarzu zagadnienia dotyczą statusu prawnego NIK, zasad przygotowania i przeprowadzania kontroli, postępowania w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń, współpracy z innymi organami kontroli, a także pozycji kontrolera jako pracownika NIK.

Książka jest skierowana do wszystkich osób, które z różnych powodów chcą poznać zagadnienia ściśle związane z kontrolą państwową i jej znaczeniem dla funkcjonowania państwa. Przede wszystkim jest ona adresowana do pracowników organów administracji publicznej i przedsiębiorców, a więc podmiotów podlegających kontroli NIK. Będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracowników NIK oraz uczestników aplikacji kontrolerskich. Skorzystać z niej mogą studenci. Komentarz może być polecany jako podręcznik podstawowy na aplikacji kontrolerskiej oraz do nauczania przedmiotu Kontrola i nadzór w administracji publicznej.

Tym co szczególnie wyróżnia niniejszą publikację od innych opracowań poświęconych tej samej materii, jest przedstawienie przez Autorów propozycji interpretacji przepisów pozwalających na wyeliminowanie wątpliwości pojawiających się w procesie stosowania prawa w kontekście wielu praktycznych zagadnień i problemów. Zostały one omówione z uwzględnieniem własnych doświadczeń Autorów w długoletniej pracy w NIK, udziale w pracach parlamentarnych nad zmianą ustawy o NIK, poglądów przedstawicieli nauki oraz z powołaniem się na bogate orzecznictwo sądowe.

Stan prawny 31.01.2015 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.)

Rozdział I. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli

Art. 1. [Pozycja ustrojowa NIK]
Art. 2. [Zakres kompetencji NIK]
Art. 2a. [Definicje ustawowe]
Art. 3. [Przedmiot kontroli]
Art. 4. [Kontrola naczelnych i centralnych organów]
Art. 5. [Ustawowe kryteria kontroli]
Art. 6. [Inicjowanie kontroli]
Art. 7. [Dokumenty przedkładane Sejmowi]
Art. 7a. [Audyt zewnętrzny]
Art. 7b. [Zlecanie audytu]
Art. 7c. [Przeprowadzanie audytu]
Art. 7d. [Sprawozdanie z audytu]
Art. 8. [Dokumenty przedkładane Prezydentowi i Premierowi]
Art. 9. [Informacje lokalne]
Art. 10. [Publikacja wyników kontroli]
Art. 11. [Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego]
Art. 11a. [Wnioski de lege ferenda]
Art. 12. [Współpraca z innymi organami kontroli]
Art. 12a. [Współpraca międzynarodowa]

Rozdział II. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

Art. 13. [Zakres odpowiedzialności Prezesa NIK]
Art. 14. [Powołanie Prezesa NIK]
Art. 15. [Przysięga Prezesa NIK]
Art. 16. [Kadencja Prezesa NIK]
Art. 17. [Odwołanie Prezesa NIK]
Art. 18. [Immunitet Prezesa NIK]
Art. 19. [Apolityczność Prezesa NIK]
Art. 20. [Udział w posiedzeniach Sejmu]
Art. 21. [Status pozostałych członków kierownictwa NIK]
Art. 22. [Kolegium NIK]
Art. 23. [Kompetencje Kolegium NIK]
Art. 24. [Posiedzenia Kolegium NIK]
Art. 24a. [Wynagrodzenie członków Kolegium NIK]
Art. 25. [Jednostki organizacyjne NIK]
Art. 26. [Budżet NIK]

Rozdział III. Postępowanie dowodowe i postępowanie odwoławcze

Art. 27. [Podstawy prawne postępowania kontrolnego]
Art. 28. [Cel postępowania i przygotowanie kontroli]
Art. 28a. [Program kontroli i tematyka kontroli]
Art. 29. [Uprawnienia i obowiązki stron]
Art. 30. [Upoważnienie do kontroli]
Art. 31. [Wyłączenie kontrolera]
Art. 32. [Miejsce i czas kontroli]
Art. 33. [Uprawnienia kontrolera]
Art. 34. [Koszty kontroli]
Art. 35. [Katalog dowodów]
Art. 35a. [Akta kontroli]  
Art. 35b. [Protokół z czynności dowodowych]
Art. 35c. [Sprostowanie oczywistej omyłki]
Art. 36. [Zabezpieczenie materiałów dowodowych]
Art. 37. [Dokumenty]
Art. 38. [Pobranie rzeczy]
Art. 39. [Oględziny]
Art. 40. [Wyjaśnienia]
Art. 41. [Oświadczenia]
Art. 42. [Wezwanie świadka]
Art. 43. [Bezwzględne zakazy dowodowe]
Art. 44. [Względne zakazy dowodowe]
Art. 45. [Prawo odmowy zeznań]
Art. 46. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności]
Art. 47. [Dokumentowanie zeznań świadka]
Art. 48. [Niestawiennictwo świadka]
Art. 49.  Biegły i specjalista]
Art. 49a. [Opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]
Art. 50. [Zwrot kosztów i wynagrodzenie biegłego oraz specjalisty]
Art. 51. [Sygnalizacja niebezpieczeństwa]
Art. 52. [Narada]
Art. 53. [Wystąpienie pokontrolne]
Art. 54. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń]
Art. 55. [Cofnięcie zastrzeżeń]
Art. 56. [Przekazanie zastrzeżeń komisji rozstrzygającej]
Art. 57. [Przekazanie zastrzeżeń Kolegium NIK]
Art. 58. [Członkowie komisji rozstrzygającej]
Art. 59. [Zespoły orzekające]
Art. 60. [Niezależność członków Komisji rozstrzygającej]
Art. 61. [Jawność posiedzeń]
Art. 61a. [Przebieg posiedzenia Komisji rozstrzygającej]
Art. 61b. [Jednolity tekst wystąpienia pokontrolnego]
Art. 62. [Obowiązki informacyjne podmiotu kontrolowanego]
Art. 62a. [Powiadomienie o wynikach kontroli]  
Art. 63. [Zawiadomienie o czynach karalnych]
Art. 64. [Informacja o wynikach kontroli]
Art. 64a. [Zażalenie]
Art. 64b. [Terminy]
Art. 65. [Upoważnienie do wydania zarządzenia w sprawie postępowania kontrolnego]

Rozdział IV. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli

Art. 66. [Pracownicy NIK]
Art. 66a. [Korpus kontrolerski]
Art. 67. [Kwalifikacje kontrolerów]
Art. 68. [Mianowanie]
Art. 68a. [Przeniesienie ze służby cywilnej]
Art. 69. [Pracownicy biur]
Art. 69a. [Nabór na stanowiska kontrolerskie]
Art. 69b. [Ogłoszenie o naborze]  
Art. 69c. [Informacja o wyniku naboru]  
Art. 69d. [Uprawnienie do wydania zarządzeń w sprawie naboru]
Art. 69e. [Konkurs na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów]
Art. 69f. [Przebieg konkursu]
Art. 69g. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie konkursu]
Art. 70. [Przyrzeczenie i akt mianowania]
Art. 71. [Obowiązki kontrolerów]  
Art. 72. [Polecenie służbowe]
Art. 73. [Tajemnica kontrolerska]  
Art. 74. [Apolityczność kontrolerów]
Art. 75. [Dodatkowe zajęcia]
Art. 76. [Ocena kwalifikacyjna]
Art. 76a. [Odwołanie od negatywnej oceny]  
Art. 76b. [Skarga do sądu administracyjnego]  
Art. 77. [Przeniesienie służbowe]  
Art. 77a. [uchylony]
Art. 78. [Delegacja służbowa]
Art. 79. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
Art. 80. [Urlop dla poratowania zdrowia]
Art. 81. [Dodatek stażowy]
Art. 82. [Nagrody jubileuszowe]
Art. 83. [Odprawa emerytalna]
Art. 84. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne]  
Art. 85. [Czas pracy]
Art. 86. [Związki zawodowe]
Art. 87. [Zakaz uczestnictwa w strajku]   
Art. 88. [Immunitet kontrolerów]
Art. 89. [uchylony]
Art. 90. [uchylony]
Art. 91. [Zawieszenie w obowiązkach służbowych]
Art. 91a. [Wygaśnięcie stosunku pracy]
Art. 92. [Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia]
Art. 93. [Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem]  
Art. 94. [Inny tryb rozwiązania stosunku pracy]
Art. 95. [Zwolnienie z obowiązków służbowych]   
Art. 96. [Prawo do sądu]
Art. 97. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie wynagrodzenia]

Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów

Art. 97a. [Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej]  
Art. 97b. [Kara za przewinienia mniejszej wagi]
Art. 97c. [Wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego]  
Art. 97d. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]  
Art. 97e. [Wniosek o ukaranie]
Art. 97f. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 97g. [Zespoły orzekające]  
Art. 97h. [Przebieg rozprawy]
Art. 97i. [Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej]  
Art. 97j. [Ogłoszenie orzeczenia]  
Art. 97k. [Uzasadnienie orzeczenia]
Art. 97l. [Odwołanie od orzeczenia]
Art. 97m. [Umorzenie postępowania odwoławczego]
Art. 97n. [Rozprawa przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną]
Art. 97o. [Zatarcie ukarania]  
Art. 97p. [Odesłanie do k.p.k.]
Art. 97q. [Uprawnienie do wydania zarządzenia w sprawie składu komisji]

Rozdział VI. Przepisy karne  

Art. 98. [Utrudnianie kontroli]

Rozdział VII. Przepisy przejściowe z ustawy nowelizującej  

Art. 2. [Ciągłość niezakończonych postępowań kontrolnych]
Art. 3. [Ciągłość niezakończonych postępowań dyscyplinarnych]
Art. 4. [Zakazy dotyczące sprawowania mandatów]
Art. 5. [Wygaśnięcie stosunku pracy wiceprezesów NIK]
Art. 6. [Skierowanie na aplikację kontrolerską]
Art. 7. [Wprowadzenie konkursów]
Art. 8. [Przekształcenie stosunku pracy radców prezesa NIK]
Art. 9. [Przekształcenie stosunku pracy z mianowania]  
Art. 10. [Zatrudnianie w biurach]  
Art. 11. [Mianowanie po zakończeniu aplikacji]  
Art. 12. [Derogacja przepisów wykonawczych]  
Art. 13. [Termin pierwszego audytu]
Art. 14. [Wejście w życie kadencyjności]
Art. 15. [Wejście w życie przepisów ustawy]  

Bibliografia

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

dr nauk prawnych, od 20 lat pracownik NIK, najpierw na stanowisku doradcy prawnego, a od 2008 r. na stanowisku wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W przeszłości była Prokuratorem Rejonowym dla dzielnicy Warszawa Wola.

Bogdan Skwarka

dr nauk prawnych, od 15 lat pracownik NIK, jest dyrektorem Departamentu Administracji Publicznej. W przeszłości był pracownikiem naukowym PAN, przez 6 lat dyrektorem Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu a następnie Szefem Kancelarii Senatu. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy o NIK w czasie V i VI kadencji Sejmu RP.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line