Strona główna | Archiwum | Ceny transferowe. Wydanie 2
Ceny transferowe. Wydanie 2
Autor: Paweł Wiśniewski, Wojciech Komer
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-629-9
Data wydania: 2015
Liczba stron: 306/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jeden z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu poziomu ryzyka podatkowego ponoszonego przez przedsiębiorców pozostających w relacjach gospodarczych z podmiotami powiązanymi.

Niedawna nowelizacja Rozporządzenia o cenach transferowych z 17 czerwca 2013 r. miała istotny wpływ na praktykę w zakresie prowadzonych w tym obszarze kontroli podatkowych. Jednocześnie kolejne zmiany przepisów o cenach transferowych, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, powodują konieczność uwzględnienia ich w ramach stosowanej przez powiązanych przedsiębiorców polityki cen transferowych. Zmiany przepisów krajowych korespondują z wypracowanymi na forum międzynarodowym nowymi standardami w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania. Polska, jako członek OECD, implementuje do krajowego systemu prawnego rozwiązania opracowane przez tą właśnie organizację. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie prace związane z zagadnieniem cen transferowych uległy, szczególnie w ramach OECD wyraźnej intensyfikacji, należy spodziewać się w najbliższych latach kolejnych, istotnych zmian krajowych przepisów o cenach transferowych.

Publikacja stanowi odpowiedź na praktyczne potrzeby podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Zawiera ona obok analizy obowiązujących przepisów, również propozycję praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych w spółkach i grupach kapitałowych, w tym między innymi przykłady dokumentacji podatkowych do wybranych typów transakcji.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Część I. Regulacje normatywne

Rozdział I. Wstęp


1.1. Pojęcie oraz istota stosowania cen transferowych
1.2. Transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi – metody przerzucania dochodu

Rozdział II. Źródła regulacji w zakresie cen transferowych

2.1. Regulacje międzynarodowe
2.1.1. Wytyczne OECD
2.1.2. Konwencja Modelowa OECD
2.1.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.1.4. Konwencja Arbitrażowa w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG)
2.1.5. Forum UE do spraw cen transferowych
2.2. Przepisy krajowe

Rozdział III. Podmioty powiązane oraz pozostałe podmioty objęte reżimem regulacji art. 11 u.p.d.o.p.

3.1. Podmioty powiązane
3.1.1. Podmioty powiązane kapitałowo
3.1.2. Podmioty powiązane organizacyjnie
3.1.3. Podmioty powiązane osobowo
3.2. Podmioty z siedzibą lub zarządem w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz zagraniczny zakład
3.3. Zakład podmiotu zagranicznego położony na terytorium Polski

Rozdział IV. Metody szacowania dochodu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

4.1. Zasada ceny rynkowej (arm’s length principal)
4.2. Metody transakcyjne
4.2.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
4.2.1.1. Przykłady zastosowania
4.2.2. Metoda ceny odprzedaży
4.2.2.1. Przykłady zastosowania
4.2.3. Metoda rozsądnej marży („koszt plus”)
4.2.3.1. Przykłady zastosowania
4.2.4. Metody zysku transakcyjnego
4.2.4.1. Metoda podziału zysków
4.2.4.1.1. Przykłady zastosowania
4.2.4.2. Metoda marży transakcyjnej netto
4.2.4.2.1. Przykłady zastosowani
4.2.5. Kompensowanie wzajemnych korzyści między podmiotami powiązanymi – przykłady zastosowania
4.2.6. Szczególne zasady ustalania wartości rynkowej – przykłady zastosowania
4.2.7. Zasada wyboru najbardziej właściwej metody szacowania dochodu

Rozdział V. Oszacowanie dochodu

5.1. Przesłanki szacowania dochodu
5.2. Charakter decyzji wydawanych w trybie art.  11 u.p.d.o.p. oraz art. 25 u.p.d.o.f.
5.3. Skutki oszacowania dochodu

Rozdział VI. Dokumentacje podatkowe – regulacje normatywne

6.1. De?nicja transakcji i sposób ustalenia jej wartości
6.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dokumentacji podatkowej
6.2. Elementy obligatoryjne dokumentacji podatkowej
6.2.1. Analiza funkcjonalna i przewidywane koszty
6.2.3. Termin i forma płatności
6.2.4. Metoda kalkulacji zysków oraz określenie ceny
6.2.5. Strategia gospodarcza oraz inne czynniki
6.2.6. Oczekiwane korzyści i zasady udziału w zyskach oraz stratach
6.3. Termin sporządzenia i skutki braku lub wadliwości dokumentacji podatkowej

Rozdział VII. Regulacje w zakresie unikania i rozwiązywania sporów dotyczących cen transferowych

7.1. Postępowanie w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania
7.2. Uprzednie porozumienia cenowe (APA – advance pricing agrement)

Część II. Wnioski praktyczne

Rozdział VIII. Wprowadzenie

Rozdział IX. Porównywalność transakcji


9.1. Źródła danych porównywalnych
9.1.1. Dane porównywalne – rodzaje i ich źródła
9.1.2. Analiza danych porównywalnych
9.2. Analiza porównawcza, dozwolone korekty w celu uzyskania porównywalności transakcji – przykłady
9.2.1. Analiza porównawcza – wprowadzenie
9.2.2. Metody przeprowadzenia analizy porównawczej
9.2.2.1. Porównanie wewnętrzne oraz porównanie zewnętrzne
9.2.2.2. Porównanie na poziomie transakcji oraz porównanie na poziomie działalności podmiotu
9.2.3. Warunki określające porównywalność
9.2.4. Praktyczne aspekty związane z przeprowadzeniem analizy porównawczej
9.2.5. Procedura analizy porównawczej
9.2.6. Dozwolone korekty

Rozdział X. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w praktyce

10.1. Poprawna identy?kacja podmiotów powiązanych
10.2. Poprawna identy?kacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
10.2.1. Podział analityczny transakcji
10.2.2. Określenie wartości transakcji
10.3. Właściwa identy?kacja momentu powstania obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej i jego realizacja
10.4. Optymalny wzorzec dokumentacji podatkowej
10.5. Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem cen transferowych
10.6. Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej
10.6.1. Proces sporządzania dokumentacji podatkowej
10.6.2. Etapy prac związane z procesem przygotowania i sporządzenia dokumentacji podatkowej

Rozdział XI. Przykłady dokumentacji podatkowych dla typowych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane z omówieniem problemów praktycznych

11.1. Sprzedaż wyrobów przez producenta
11.1.1. Stan faktyczny
11.1.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.1.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.2. Zakup towarów przez dystrybutora
11.2.1. Stan faktyczny
11.2.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.2.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.3. Zakup surowców do produkcji
11.3.1. Stan faktyczny
11.3.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.3.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.4. Pożyczka
11.4.1. Stan faktyczny
11.4.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.4.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.5. Poręczenie
11.5.1. Stan faktyczny
11.5.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.5.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.6. Licencja
11.6.1. Stan faktyczny
11.6.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.6.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.7. Usługi zarządzania
11.7.1. Stan faktyczny
11.7.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.7.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.8. Usługi management fee
11.8.1. Stan faktyczny
11.8.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.8.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.9. Usługi remontowe
11.9.1. Stan faktyczny
11.9.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.9.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.10. Usługi serwisowe
11.10.1. Stan faktyczny
11.10.2. Problemy do rozstrzygnięcia
11.10.3. Przykład dokumentacji podatkowej

Wykaz literatury

Wojciech Komer

biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie MSR/MSSF. Specjalizuje się w obszarach cen transferowych, wycen przedsiębiorstw, ekspertyz ekonomicznych, biznesplanów oraz analiz branżowych. Wspólnik i członek zarządu w SWGK Audyt Sp. z o.o. w Poznaniu.

Paweł Wiśniewski

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze zarządzania ryzykiem cen transferowych, kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach oraz doradztwie w procesie fuzji i przejęć. Wspólnik w SWGK Audyt Sp. z o.o. w Poznaniu.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line