Strona główna | Archiwum | Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej
Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej
Autor: praca zbiorowa ekspertów BDO
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-951-1
Data wydania: 2008
Liczba stron: 544/B5
Oprawa: twarda

Poleć znajomemu


Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości rynku gieł­dowego przez spółki poszukujące kapitału na rozwój albo właścicieli zamierzających wyjść z inwestycji. Autorzy nie koncentrują się jedynie na procesie upubliczniania akcji, dają ogląd całej architektury rynku kapitałowego i przybliżają specykę jego najważniejszych instytucji. Nie namawiają do wchodzenia na giełdę, rozważają argumenty „za” i „przeciw”.

W książce przedstawiono proces wchodzenia na giełdę krok po kroku. Omówiono rolę doradców oraz wskazano, czego od nich można wymagać. Zasadnicze kwestie, jak np. sporządzenie prospektu emisyjnego, omówiono bardzo szczegółowo. Nie po­przestano na procesie sprzedaży akcji na rynku pierwotnym, ale wskazano też,
jak być spółką publiczną i jak spełniać oczekiwania inwestorów już po debiucie na giełdzie.

To nie tylko teoretyczna lekcja, ale zasób wiedzy poparty realnymi doświadczeniami.
Zaintere­suje również tych, którzy nie tylko z praktycznego punktu widzenia chcą poznać mechanizmy rządzące rynkiem pierwotnym. To zestaw dogłębnych statystyk dotyczących rynku giełdowego i pierwotnego, regulacji prawnych odnoszących się do procesu sprzedaży akcji, przykładów z naszej giełdy oraz własnych doświadczeń autorów, którzy pracowali przy plasowaniu emisji na rynku pierwotnym.


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY

1.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
   1.1.1. Organizacja GPW w Warszawie
   1.1.2. Inne instytucje rynku kapitałowego w Polsce i ich rola
      1.1.2.1. Architektura regulowanego rynku kapitałowego w Polsce
      1.1.2.2. Komisja Nadzoru Finansowego
      1.1.2.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
      1.1.2.4. Domy maklerskie
      1.1.2.5. Fundusze inwestycyjne
      1.1.2.6. MTS-CeTO
   1.1.3. Papiery wartościowe i instrumenty pochodne, notowane na GPW w Warszawie
   1.1.4. Główne indeksy giełdowe w Warszawie
   1.1.5. Liczba notowanych na GPW spółek oraz ich kapitalizacja
   1.1.6. Debiuty giełdowe w latach 2006–2007
   1.1.7. Rodowód spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
   1.1.8. Struktura inwestorów na GPW
   1.1.9. Inwestorzy instytucjonalni
1.2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie atrakcyjnym źródłem kapitału
   1.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych rynków w Europie

Rozdział 2. CZY WEJŚCIE NA GIEŁDĘ TO SŁUSZNA DECYZJA?

2.1. Korzyści z wejścia na giełdę dla spółki i akcjonariuszy
2.2. Oczekiwania inwestorów
2.3. Co to jest pierwsza oferta publiczna?
2.4. Doradcy w procesie pierwszej oferty publicznej akcji (IPO)
2.5. Korzystne warunki współpracy z doradcami
2.6. Czynniki wpływające na sukces pierwszej oferty publicznej

Rozdział 3. WEJŚCIE NA GPW – WYMAGANIA, OBOWIĄZKI I KOSZTY

3.1. Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
   3.1.1. Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku podstawowym
   3.1.2. Warunki dopuszczenia dla firm ubiegających się o notowanie ich akcji na rynku równoległym
3.2. Obowiązki informacyjne firmy giełdowej
   3.2.1. Raporty bieżące
   3.2.2. Raporty okresowe
      3.2.2.1. Wyjątki dotyczące obowiązku przekazywania raportów okresowych
      3.2.2.2. Zakres informacji, które powinien zawierać raport kwartalny
      3.2.2.3. Zakres informacji, które powinien zawierać raport półroczny
      3.2.2.4. Zakres informacji, które powinien zawierać raport roczny
      3.2.2.5. Terminy publikacji raportów okresowych
      3.2.2.6. Raporty okresowe przekazywane przez emitentów na rynku równoległym
   3.2.3. Godziny przekazywania raportów bieżących i okresowych w dniu sesji giełdowe
   3.2.4. Format przekazywania raportów
   3.2.5. Roczny wykaz wszystkich informacji
3.3. Obowiązki informacyjne emitenta związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
3.4. Opóźnienie przekazania informacji do publicznej wiadomości
3.5. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych
3.6. Informacje poufne – definicja oraz zakaz wykorzystywania
   3.6.1. Case study. Jak Agora przeciwdziała wykorzystywaniu informacji poufnych
   3.6.2. Zakaz nabywania i zbywania akcji przed wykonaniem obowiązków informacyjnych oraz w okresach zamkniętych
3.7. Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej
   3.7.1. Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu akcji spółki przez zarząd, radę nadzorczą spółki, osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce oraz osoby blisko z nimi związane
   3.7.2. Obowiązek ujawnienia stanu posiadania
   3.7.3. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej
      3.7.3.1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej w zakresie ograniczeń w przenoszeniu papierów wartościowych
      3.7.3.2. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
      3.7.3.3. Regulacje dotyczące żądania przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego
      3.7.3.4. Regulacje dotyczące żądania przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza mniejszościowego
   3.7.4. Prawa akcjonariuszy spółki publicznej
3.8. Koszty związane z wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego
   3.8.1. Opłaty giełdowe
   3.8.2. Ewidencja papierów wartościowych
   3.8.3. Dematerializacja papierów wartościowych
   3.8.4. Całkowity koszt oferty publicznej
3.9. IPO przeprowadzone w 2006 roku

Rozdział 4. DROGA NA GIEŁDĘ – KROK PO KROKU

4.1. Podjęcie decyzji o IPO
   4.1.1. Podział procesu wprowadzenia spółki na giełdę na etapy
      4.1.1.1. Czas niezbędny do przejścia kolejnych etapów
   4.1.2. Podjęcie decyzji przez właścicieli spółki o wejściu na giełdę
   4.1.3. Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie prawnej)
   4.1.4. Wybór metody wprowadzenia spółki na giełdę
   4.1.5. Uchwała WZA o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji akcji
   4.1.6. Wybór terminu dla przeprowadzenia IPO
      4.1.6.1. Dobra koniunktura gospodarcza
      4.1.6.2. Korzystna sytuacja na giełdzie
         4.1.6.2.1. Kiedy nie wchodzić na giełdę?
      4.1.6.3. Dojrzałość spółki
      4.1.6.4. Wyniki finansowe i rentowność spółki
      4.1.6.5. Potrzeby finansowe spółki
      4.1.6.6. Gorsza koniunktura na giełdzie
   4.1.7. Budowa zespołu pracującego nad IPO
      4.1.7.1. Wybór oferującego (domu maklerskiego)
      4.1.7.2. Wybór audytora
      4.1.7.3. Wybór doradców finansowych
      4.1.7.4. Wybór doradców prawnych. Analiza statutu spółki. Zasięgnięcie opinii doradcy prawnego
4.1.7.5. Nawiązanie współpracy z agencją Public Relations
4.2. Faza I – Przygotowanie spółki do IPO
   4.2.1. Rola firmy audytorskiej w procesie upublicznienia spółki
      4.2.1.1. Podział ról między biegłym rewidentem a kierownictwem badanej spółki
      4.2.1.2. Dostosowanie sprawozdawczości finansowej do MSR i wymogów obowiązujących spółki giełdowe
   4.2.2. Ocena alternatywnych źródeł finansowania – obligacje zamienne, pożyczki i kredyty, private equity/venture capital, IPO, inwestor strategiczny, sprzedaż części przedsiębiorstwa
      4.2.2.1. Obligacje zamienne
      4.2.2.2. Kredyt bankowy
      4.2.2.3. Fundusze private equity/venture capital. Aniołowie biznesu
   4.2.3. Ocena struktury właścicielskiej. Budowa grupy kapitałowej. Model, plan
i harmonogram reorganizacji grupy kapitałowej
4.3. Faza II – Przygotowanie i złożenie prospektu emisyjnego, postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
   4.3.1. Due diligence finansowe
   4.3.2. Due diligence prawne
   4.3.3. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny
   4.3.4. Struktura oferty publicznej, podział między inwestorów instytucjonalnych
i indywidualnych
   4.3.5. Wizerunek inwestycyjny spółki (equity story)
   4.3.6. Promocja i wzmocnienie wizerunku firmy w mediach
      4.3.6.1. Budowa strony internetowej spółki
   4.3.7. Ustawy regulujące wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego oraz rynek papierów wartościowych w Polsce
   4.3.8. Przygotowanie prospektu emisyjnego
      4.3.8.1. Język sporządzenia prospektu
      4.3.8.2. Termin ważności prospektu
      4.3.8.3. Wymogi odnośnie zawartości części finansowej prospektu emisyjnego
      4.3.8.4. Zakres czasowy sprawozdań finansowych
      4.3.8.5. Forma sporządzenia prospektu emisyjnego
      4.3.8.6. Prospekt jednoczęściowy
      4.3.8.7. Prospekt trzyczęściowy
      4.3.8.8. Jak napisać prospekt emisyjny
         4.3.8.8.1. Informacje, które są rekomendowane do ujawnienia w prospekcie emisyjnym przez emitentów specjalnych
         4.3.8.8.2. Schemat dokumentu rejestracyjnego dla akcji w przypadku
złożonej historii finansowej lub znaczących zobowiązań finansowych
         4.3.8.8.3. Comfort letter
         4.3.8.8.4. Lock-up
      4.3.8.9. Podział prac między doradców
      4.3.8.10. Niezamieszczanie niektórych informacji w prospekcie
      4.3.8.11. Odsyłanie do wcześniejszych dokumentów w prospekcie emisyjnym
      4.3.8.12. Cena emisyjna
   4.3.9. Brak obowiązku sporządzenia prospektu
      4.3.9.1. W przypadku memorandum informacyjnego emitent ponosi niższe koszty
   4.3.10. Typowe błędy popełniane przez spółki przy wypełnianiu prospektu emisyjnego
      4.3.10.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym
   4.3.11. Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem
o zatwierdzenie
   4.3.12. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
   4.3.13. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF
      4.3.13.1. Przypadek Internet Group
   4.3.14. Konsekwencje naruszania prawa przez emitenta wprowadzającego lub przez inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej
      4.3.14.1. Przypadek ES System
      4.3.14.2. Przypadek Arcusa. Zamieszczenie przez firmę nieprawdziwych informacji
w prospekcie emisyjnym
   4.3.15. Wykorzystanie prospektu zatwierdzonego w Polsce do przeprowadzania
oferty publicznej w innych krajach Unii Europejskiej
   4.3.16. Aneksy aktualizujące
   4.3.17. Publikacja prospektu emisyjnego
      4.3.17.1. Nakład prospektu
      4.3.17.2. Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości
   4.3.18. Raport analityczny przygotowany przez doradców finansowych
4.4. Faza III – Oferta publiczna
   4.4.1. Rejestracja akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW)
   4.4.2. Sponsor emisji
   4.4.3. Wstępne spotkania z inwestorami, opracowanie koncepcji rozwoju firmy
   4.4.4. Ustalenie przedziału ceny emisyjnej
   4.4.5. Marketing oferty
   4.4.6. Rola agencji public relations i investor relations
   4.4.7. Roadshow
   4.4.8. Book-building
   4.4.9. Preferencje dla drobnych inwestorów i programy lojalnościowe
   4.4.10. Podpisanie umowy o submisję
      4.4.10.1. Rodzaje umów z gwarantami emisji
      4.4.10.2. Na co gwarant emisji będzie zwracał uwagę?
   4.4.11. Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom
   4.4.12. Subskrypcja akcji
   4.4.13. Rozliczenie transakcji
   4.4.14. Przydział akcji inwestorom
   4.4.15. Wpis papierów wartościowych do ewidencji w KNF
   4.4.16. Rejestracja podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym
   4.4.17. Prawa do akcji (PDA)
   4.4.18. Case study: Sfinks – wpadka z PDA
4.5. Debiut akcji spółki na giełdzie
   4.5.1. Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
   4.5.2. Wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego w trybie zwykłym
   4.5.3. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży
   4.5.4. Animatorzy emitenta
   4.5.5. Debiut akcji spółki na giełdzie
   4.5.6. Opłaty giełdowe

Rozdział 5. PO UPUBLICZNIENIU SPÓŁKI

5.1. Prezentacja wyników przez spółkę
   5.1.1. Warunki wypłaty dywidendy przez spółkę
   5.1.2. Wypełnianie obowiązków informacyjnych i polityka informacyjna spółki
   5.1.3. Dobre relacje inwestorskie
      5.1.3.1. Transmisja WZA oraz głosowanie przez Internet
   5.1.4. Zasady ładu korporacyjnego
      5.1.4.1. Dobre praktyki opracowane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne
   5.1.5. Pozyskiwanie kapitału po debiucie na giełdzie

Rozdział 6. ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU (ASO) – RYNEK NEWCONNECT

6.1. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect
   6.1.1. Autoryzowany doradca
      6.1.1.1. Uzyskanie statusu autoryzowanego doradcy
      6.1.1.2. Rola i zadania autoryzowanego doradcy
      6.1.1.3. Przekazywanie informacji przez autoryzowanego doradcę organizatorowi ASO
      6.1.1.4. Pozbawienie statusu autoryzowanego doradcy
      6.1.1.5. Zwolnienie emitenta z obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą
6.2. Animator rynku i market maker
6.3. Inwestorzy w ASO
6.4. Notowania na rynku NewConnect
6.5. Obowiązki informacyjne emitentów
   6.5.1. Raporty bieżące
      6.5.1.1. Szczegółowe przypadki raportów bieżących
   6.5.2. Raporty okresowe
      6.5.2.1. Zawartość raportu półrocznego
      6.5.2.2. Zawartość raportu rocznego
      6.5.2.3. Terminy przekazania raportów okresowych
   6.5.3. Obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
6.6. Dopuszczeniowy dokument informacyjny
   6.6.1. Podstawowy dokument informacyjny
   6.6.2. Uproszczony dokument informacyjny
6.7. Dotacje na pokrycie kosztów
6.8. Opłaty za notowania na rynku NewConnect
6.9. Zawieszenie lub wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie
6.10. Podobne platformy na świecie

Rozdział 7. OPCJE MENEDŻERSKIE

7.1. Pogodzić interes akcjonariuszy i menedżerów
7.2. Wymogi rachunkowości
7.3. Oczekiwania inwestorów instytucjonalnych w stosunku do programów opcji menedżerskich
7.4. Doświadczenia spółek, które wdrożyły program opcji menedżerskich
7.5. Case study – Program opcji menedżerskich Eurocashu
7.6. Case study – Program opcji menedżerskich Kęt
7.7. Case study – Program opcji menedżerskich Polish Energy Partners (PEP)
7.8. Case study – Program opcji menedżerskich MCI Management
7.9. Case study – Program opcji menedżerskich Polimeksu Mostostalu
Podsumowanie

Rozdział 8. SPÓŁKI ZAGRANICZNE NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE

8.1. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji w Polsce
8.2. Warunki przeprowadzenia publicznej oferty akcji przez emitenta mającego siedzibę
w jednym z krajów UE
   8.2.1. Oferta publiczna i wprowadzenie na giełdę spółki spoza Unii Europejskiej
8.3. Obowiązki informacyjne spółek zagranicznych
8.4. Sankcje wobec emitentów zagranicznych za naruszenie prawa
8.5. Case study – Debiut ACE – Automotive Components Europe
8.6. Case study – Debiut na GPW Immoeast AG
8.7. Case study – Wprowadzenie na GPW Astarty Holding
8.8. Case study – Wprowadzenie na GPW Cinema City International
8.9. Przepisy regulujące wprowadzenie akcji polskich spółek na rynki UE

Rozdział 9. ZAWIESZENIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI EMITENTA ORAZ WYKLUCZENIE AKCJI SPÓŁKI Z OBROTU GIEŁDOWEGO

9.1. Zawieszenie obrotu papierami wartościowymi emitenta
9.2. Wykluczenie papierów wartościowych emitenta z obrotu giełdowego

Bibliografia
 

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze


Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości rynku gieł­dowego przez spółki poszukujące kapitału na rozwój albo właścicieli zamierzających wyjść z inwestycji. Autorzy nie koncentrują się jedynie na procesie upubliczniania akcji, dają ogląd całej architektury rynku kapitałowego i przybliżają specykę jego najważniejszych instytucji.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line