Strona główna | Archiwum | Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 50% rabatu
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 50% rabatu
Autor: pod redakcją naukową Jerzego Różańskiego
Wydawca: Difin
ISBN: 83-7251-661-8
Data wydania: 2006
Liczba stron: 361/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

        
Autorzy zwrócili szczególną uwagę na to, aby podejście do problematyki inwestycyjnej w przedsiębiorstwie miało charakter całościowy. Tak więc, zagadnienia związane z inwestycjami rzeczowymi nie mogą się ograniczać do oceny opłacalności tych inwestycji, ale muszą być przedstawione w sposób umożliwiający pokazanie złożoności procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych (w sferze inwestycji rzeczowych), z zaakcentowaniem istoty i specyfiki tego procesu w przedsiębiorstwie. Opisane są również procesy fuzji i przejęć jako alternatywa inwestycji rzeczowych w procesach rozwojowych przedsiębiorstw.

Dużą uwagę zwraca się na konkurencyjne w stosunku do najbardziej obecnie popularnych metod oceny opłacalności inwestycji (NPV, IRR), metody opłacalności inwestycji, w tym metody wielokryterialne. Inwestycje o charakterze rzeczowym, tak jak i fuzje i przejęcia, mogą być finansowane z różnych źródeł. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że następuje ciągła ewolucja metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności finansowania jego rozwoju.

Problematyka inwestycji zagranicznych jest rozpatrywana w ten sposób, aby całość problematyki procesów decyzyjnych w tej sferze była powiązana z problemami finansowania tych inwestycji i metodyką oceny ich opłacalności. Szybki rozwój inwestycji kapitałowych w Polsce sprawia, że tej problematyce poświęcono szczególnie dużo miejsca. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, problemy wyceny instrumentów finansowych, analiza instrumentów pochodnych to bardzo istotne problemy związane z funkcjonowaniem giełdy i rynków pozagiełdowych w nowoczesnej gospodarce rynkowej.

W publikacji wykorzystano współczesną literaturę krajową i zagraniczną, związaną z podejmowaną problematyką oraz informacje zaczerpnięte z praktyki gospodarczej.


Informacje o autorze
    


Spis treści:

Wstęp

Część I. INWESTYCJE RZECZOWE. FUZJE I PRZEJĘCIA

Rozdział 1. Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie
 

1.1. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw
1.2. Rodzaje inwestycji rzeczowych
1.3. Czas życia projektu inwestycyjnego
1.4. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
1.5. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
   1.5.1. Motywy konsolidacji kapitałowej przedsiębiorstw
   1.5.2. Istota i typy fuzji
   1.5.3. Istota i rodzaje przejęć

Rozdział 2. Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć

2.1. Stopa procentowa i sposoby dyskontowania strumieni pieniężnych
   2.1.1. Procent prosty
   2.1.2. Wartość odsetek prostych
   2.1.3. Wartość przyszła przy kapitalizacji złożonej
   2.1.4. Kapitalizacja ciągła
   2.1.5. Efektywna stopa procentowa
   2.1.6. Strumienie pieniężne
   2.1.7. Bieżąca wartość pieniądza - dyskonto
   2.1.8. Wartość bieżąca strumieni pieniężnych
   2.1.9. Renta kapitałowa
2.2. Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności inwestycji
2.3. Statyczne metody oceny opłacalności i warunki ich stosowania
2.4. Wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu oraz ich modyfikacje - analiza porównawcza
2.5. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych
2.6. Metody zintegrowane i metody wielokryterialne w ocenie opłacalności inwestycji
2.7. Metody oceny opłacalności fuzji i przejęć

Rozdział 3. Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz procesów fuzji i przejęć

3.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych
3.2. Rola kredytu i leasingu w finansowaniu inwestycji rzeczowych
   3.2.1. Amortyzacja kredytu
   3.2.2. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu
   3.2.3. Leasing a inne źródła finansowania – studium przypadku
3.3. Nowoczesne formy finansowania inwestycji rzeczowych
3.4. Metody finansowania fuzji i przejęć

Rozdział 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich efektywność

4.1. Charakter i fazy inwestowania za granicą
4.2. Motywy podejmowania inwestycji zagranicznych
4.3. Problemy związane z działalnością inwestora zagranicznego w kraju goszczącym
4.4. Finansowanie inwestycji zagranicznych
4.5. Ocena opłacalności inwestycji zagranicznych

Część II. INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Rozdział 5. Rynek finansowy

5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy wyceny instrumentów finansowych
5.3. Rodzaje transakcji zawieranych na rynkach finansowych

Rozdział 6. Analiza i wycena akcji

6.1. Akcje - wprowadzenie
6.2. Rynkowe notowania akcji
6.3. Analiza fundamentalna i analiza techniczna
6.4. Wycena akcji
   6.4.1. Dywidendowe modele wyceny
   6.4.2. Mnożnikowe modele wyceny

Rozdział 7. Analiza i wycena instrumentów dłużnych

7.1. Obligacje - wprowadzenie
7.2. Rynek instrumentów dłużnych w Polsce
7.3. Rynkowe notowania obligacji
7.4. Wycena obligacji
7.5. Stopa zwrotu krótkoterminowych instrumentów dłużnych
7.6. Analiza zmienności cen obligacji
7.7. Immunizacja ryzyka stopy procentowej
7.8. Krzywa rentowności
7.9. Obligacje zamienne na akcje

Rozdział 8. Teoria portfela papierów wartościowych

8.1. Teoria portfela - wprowadzenie
8.2. Dochód i ryzyko w teorii portfela
8.3. Dwuskładnikowy portfel akcji
8.4. Portfel akcyjny n - składnikowy
8.5. Granica efektywna przy występowaniu aktywów pozbawionych ryzyka
8.6. Model jednowskaźnikowy
8.7. Modele wielowskaźnikowe
8.8. Wybór portfela optymalnego
 
Rozdział 9. Modele równowagi rynku kapitałowego

9.1. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
9.2. Teoria arbitrażu cenowego APT

Rozdział 10. Analiza instrumentów pochodnych

10.1. Kontrakty futures i forward
   10.1.1. Kontrakty terminowe - wprowadzenie
   10.1.2. Kontrakty futures - depozyty zabezpieczające
   10.1.3. Relacja między cenami na rynku kasowym i terminowym
   10.1.4. Rynek kontraktów futures i forward
   10.1.5. Wycena kontraktów terminowych
10.2. Opcje
   10.2.1. Rodzaje pozycji w kontraktach opcyjnych
   10.2.2. Rynkowe notowania kontraktów opcyjnych
   10.2.3. Czynniki kształtujące ceny opcji
   10.2.4. Dwumianowy model wyceny opcji
   10.2.5. Wycena opcji - model Blacka-Scholesa
   10.2.6. Współczynniki wrażliwości cen opcji
   10.2.7. Opcje egzotyczne
   10.2.8. Strategie opcyjne
10.3. Kontrakty swap
   10.3.1. Swap procentowy
   10.3.2. Swap walutowy
   10.3.3. Swap walutowo-procentowy
   10.3.4. Nowe typy kontraktów swap
   10.3.5. Rynek swapów w Polsce

Bibliografia
            

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze


Poznanie problematyki metody oceny i finansowania inwestycji rzeczowych i kapitałowych jest niezbędne do wykorzystania inwestycji rzeczowych w procesie realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz konstruowania efektywnego portfela inwestycji kapitałowych. W części poświęconej bezpośrednim inwestycjom zagranicznym wykorzystano najnowsze materiały literaturowe. W części poświęconej inwestycjom kapitałowym publikacja ta wyróżnia się wskazaniem praktycznych możliwości zastosowania konkretnych instrumentów rynku kapitałowego w Polsce.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line