Strona główna | Finanse | Podstawy finansowania spółki akcyjnej
Podstawy finansowania spółki akcyjnej
Autor: Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Czesław Martysz, Piotr Russel, Michał Wrzesiński
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-338-6
Data wydania: 2017
Liczba stron: 314/B5
Oprawa: miękka
Cena: 79,00 zł 71,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Od Autorów:

Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których analiza finansowa i rachunkowość jest nie tylko wymaganym rzemiosłem, ale również pasją i prowadzi do odkryć naukowych.

Spis treści:
 
Zamiast wstępu

Rozdział  I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych

1. Wpływ czasu na wartość pieniądza
1.1. Wzrost kapitału
1.1.1. Wzrost kapitału przy rocznej kapitalizacji i przy stałej stopie procentowej
1.1.2. Wzrost kapitału przy kwartalnej, miesięcznej lub dziennej kapitalizacji
1.1.3. Kapitalizacja w trybie ciągłym
1.1.4. Wartość przyszła annuitów
1.1.5. Efektywna i realna stopa procentowa
1.2. Wartości bieżące
1.2.1. Wartość bieżąca annuitów
1.2.2. Renta wieczna (perpetual annuity)
1.3. Okres inwestycji
1.4. Wpływ sposobu spłaty kredytu na wielkość płaconych odsetek
2. Badanie przepływów środków pieniężnych
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Metoda bezpośrednia
2.2.1. Marża operacyjna
2.2.2. Majątek obrotowy netto
2.2.3. Wyznaczanie przepływów środków pieniężnych  według metody bezpośredniej
2.3. Metoda pośrednia
3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji
3.1. Koszt użycia kapitału a stopa zwrotu z inwestycji
3.1.1. Koszt użycia kapitału – zagadnienia wstępne
3.1.2. Średni ważony koszt użycia kapitału
3.1.3. Krańcowy koszt użycia kapitału
3.2. Podstawowe techniki rachunku efektywności inwestycji
3.3. Wartość aktualna netto NPV  
3.4. Okres zwrotu poniesionych nakładów
3.5. Współczynnik ekonomicznej efektywności
3.6. Wewnętrzna stopa zwrotu
3.7. Przykładowa analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział II. Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce

1. Źródła oraz formy finansowania majątku
1.1. Kapitały w spółce akcyjnej
1.2. Finansowanie własne zewnętrzne
1.2.1. Kapitał zakładowy
1.2.2. Agio
1.2.3. Dopłaty
1.2.4. Private equity
1.3. Samofinansowanie
1.3.1. Zysk operacyjny i zysk netto
1.3.2. System oceny rentowności
1.4. Finansowanie dłużne
1.4.1. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
1.4.2. Emisja przez spółkę obligacji i innych długoterminowych papierów dłużnych
1.4.3. Franczyza
1.4.4. Leasing
1.4.5. Krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki
1.4.6. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
1.4.7. Pozostałe zobowiązania bieżące, w tym kredyty handlowe
1.5. Finansowanie hybrydowe
1.5.1. Finansowanie hybrydowe jako czwarta forma finansowania majątku spółek
1.5.2. Przyczyny pojawienia się na rynku finansowym instrumentów pochodnych
1.5.3. Przegląd zastosowania derywatów
2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału
2.1. Dostępność kapitału
2.2. Rentowność uzyskiwana przez spółkę
2.3. Wpływ struktury aktywów na zarządzanie  kapitałami
2.3.1. Próg rentowności
2.3.2. Dźwignia operacyjna
2.4. Relacje między strukturą majątku i kapitałów
2.4.1. Metody pomiaru kapitału obrotowego netto
2.4.2. Majątek obrotowy netto (CCN) a kapitał obrotowy netto (KON)
2.4.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
2.5. Faktoring jako narzędzie zarządzania kapitałem lub źródło finansowania
2.5.1. Istota faktoringu
2.5.2. Rodzaje faktoringu
2.5.3. Rodzaje opłat
2.5.4. Podstawy prawne
2.5.5. Efekty faktoringu oraz wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa
2.5.6. Rynek usług faktoringowych w Polsce
2.5.7. Model oceny opłacalności transakcji faktoringowych
2.6. Sekurytyzacja aktywów jako narzędzie zarządzania kapitałem
2.6.1. Istota sekurytyzacji aktywów
2.6.2. Rodzaje sekurytyzacji
2.6.3. Przedmioty, podmioty i funkcje sekurytyzacji
2.6.4. Sposoby zabezpieczeń i koszty sekurytyzacji
2.6.5. Efekty sekurytyzacji
2.7. Płynność finansowa
2.7.1. Pojęcie zdolności płatniczej, płynności strukturalnej i płynności potencjalnej
2.7.2. Mierniki zdolności płatniczej
2.7.3. Mierniki płynności strukturalnej
2.7.4. Mierniki płynności potencjalnej
2.8. Ryzyko finansowe jako element wpływający na wybór struktury kapitału
2.8.1. Ryzyko finansowe. Dźwignia finansowa
2.8.2. Dźwignia połączona
2.8.3. Zmodyfikowany schemat Du Ponta
2.8.4. Metody wskaźnikowe analizy ryzyka niewypłacalności
2.8.5. Modele dyskryminacyjne analizy ryzyka bankructwa
2.9. Wpływ systemu podatkowego
2.9.1. Podatek dochodowy a polityka redystrybucji zysku
2.9.2. System podatkowy a koszt użycia kapitału obcego
2.10. Polityka właścicielska
 
Rozdział III. Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną

1. Kapitał zakładowy i akcje
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Wkłady
1.3. Akcje
1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.5. Obniżenie kapitału zakładowego
2. Private equity
2.1. Określenie pojęcia private equity
2.2. Fundusze private equity
2.3. Proces inwestycyjny prowadzony przez fundusze VC
2.4. Private equity w Polsce
2.5. Efektywność private equity
3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
3.1. Prawnoekonomiczna istota umowy kredytowej
3.2. Prawnoekonomiczna istota umowy pożyczki
3.3. Kredyty i pożyczki długoterminowe jako źródło pozyskania kapitału
4. Obligacje spółek
4.1. Pojęcie i rodzaje obligacji
4.2. Emisja obligacji w świetle prawa polskiego
4.3. Obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału przez spółki
5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskania kapitału obcego
5.1. Cywilnoprawne i podatkowe uregulowania transakcji leasingowych
5.1.1. Cywilnoprawne uregulowania leasingu w Polsce
5.1.2. Opodatkowanie transakcji leasingowych w Polsce
5.2. Zalety leasingu
5.2.1. Możliwość finansowania inwestycji w 100%  
5.2.2. Elastyczność finansowania inwestycji
5.2.3. Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
5.2.4. Korzyści podatkowe
5.2.5. Umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii
5.2.6. Jakościowe elementy leasingu

Bibliografia

Informacje o autorach

Tomasz Cicirko

dr hab. prof. SGH, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji i opracowań naukowych, kierownik kilkunastu badań statutowych i własnych z zakresu zarządzania kapitałem w banku, płynności finansowej przedsiębiorstw czy leasingu. Od wielu lat łączy wiedzę teoretyczną z zakresu finansów i rachunkowości z praktyką gospo- darczą (współpracuje z firmami doradczymi i konsultacyjnymi, pełni odpowiedzialne funkcje, zasiadając w radach nadzorczych, zajmuje kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych – w obszarze finansów, controllingu i ryzyka). Obecnie dyrektor finansowy w jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Współpracuje z firmami doradczymi oraz prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i controllingu.


Katarzyna Kreczmańska-Gigol

dr hab. prof. SGH. Zatrudniona w Instytucie Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie zarządzania płynnością finansową, faktoringu, windykacji należności i źródeł finansowania. Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i konsultacje dla środowiska biznesu. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Wieloletni praktyk gospodarczy. Aktualnie dyrektor zarządzający Pionem Finansów w Poczcie Polskiej. Autorka ponad stu publikacji naukowych z dziedziny finansów, w tym autorka i redaktor naukowy 17 monografii. Najnowsze z nich to: Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności; Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie oraz Skarbnik korporacyjny.


Janusz Ostaszewski

prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową i strategią finansową. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do dorobku naukowego zalicza ponad 149 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisały i obroniły 22 osoby. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku Dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo pogłębiają jego zainteresowanie finansami. Dzięki wieloletniej pracy w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca jego zainteresowania badawcze.


Czesław Martysz

absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego SGH, adiunkt w Instytucie Finansów SGH. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 2262). Od roku 2009 związany zawodowo z rynkiem finansowym jako makler, doradca private ban- king, a obecnie główny specjalista i doradca klienta korporacyjnego w Biurze Instytucji Finansowych w centrali Banku Pekao SA. W wolnym czasie zapalony podróżnik, fotograf i żeglarz, emerytowany bas chóru SGH.


Piotr Russel

doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji i badań naukowych z za- kresu leasingu, uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybranych aspektów polityki fiskalnej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą – pracował m.in. jako audytor wewnętrzny w PKN ORLEN oraz specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego. Obecnie pracuje jako ekspert ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.


Michał Wrzesiński

dr hab. prof. SGH, wicedyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce rynku kapitałowego, fuzji i przejęć oraz kapitału podwyższonego ryzyka. Od 20 lat zaangażowany również w praktykę gospodarczą, doradzał przy ponad 50 transakcjach fuzji i przejęć, wprowadzeniu spółek na giełdę papierów wartościowych oraz w transakcjach typu private equity.


dr Agnieszka Tłaczała:

(…) Wartość publikacji podnosi bogate doświadczenie zawodowe wszystkich autorów związane zarówno z praktyką życia gospodarczego, jak i z działalnością naukowo-dydaktyczną prowadzoną w SGH. Szerokiemu spojrzeniu na opisywaną w pracy problematykę sprzyja wiedza zdobywana w sektorze finansowym, instytucjach władzy publicznej, stowarzyszeniach oraz organizacjach zawodowych. Warto ją polecić przedsiębiorcom, inwestorom, osobom zajmującym się zarządzaniem finansami spółek oraz studentom i wykładowcom kierunków, na których poruszane są zagadnienia związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line