Strona główna | Ekonomia | Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Autor: Mariola Mamcarczyk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-651-6
Data wydania: 2018
Liczba stron: 230/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Sport stanowi obszar aktywności człowieka, który wpływa w istotny sposób na jakość jego życia. Jego powiązania z gospodarką będą w przyszłości zyskiwały na znaczeniu. Książka jest oryginalną monografią, w której połączono wątki dotyczące infrastruktury sportowej oraz rozwoju lokalnego. Jednym z ważniejszych narzędzi analitycznych wykorzystanych w monografii są badania ankietowe. Do opracowania wyników badań posłużyło blisko 1200 zebranych ankiet, wypełnionych przez rodziców i przez przedstawicieli środowiska sportowego z terenu powiatu wadowickiego. W trakcie badań zadawano pytania m.in. o determinanty rozwoju infrastruktury sportowej, ale i o powody, dla których respondenci i/lub ich dzieci nie korzystają z obiektów sportowych, na czym powinien polegać rozwój sportu w gminie, preferowane rodzaje infrastruktury sportowej oraz o jej przyszłość i rolę w otoczeniu.

Adresatem publikacji są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządów klubów sportowych, których mogą zainteresować metody, narzędzia i wyniki analiz mających na celu podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej dostosowanej do liczby mieszkańców.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego a poziom rozwoju infrastruktury

1.1. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego
1.2. Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
1.3. Rola infrastruktury w rozwoju regionalnym i lokalnym
1.4. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury

Rozdział 2. Infrastruktura społeczna jako kategoria ekonomiczna

2.1. Przedmiot i zakres zadań infrastruktury społecznej
2.2. Funkcje i cechy infrastruktury społecznej
2.3. Infrastruktura sportowa jako element infrastruktury społecznej
2.4. Rola infrastruktury sportowej w realizacji potrzeb społecznych mieszkańców

Rozdział 3. Analiza stanu infrastruktury sportowej w powiecie wadowickim

3.1. Infrastruktura sportowa według liczby i kategorii obiektów
3.2. Infrastruktura sportowa w powiecie na tle Małopolski
3.3. Dochody i wydatki na infrastrukturę sportową  na poziomie powiatów
3.4. Dochody i wydatki na infrastrukturę sportową  w gminach powiatu wadowickiego

Rozdział 4. Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym w świetle przeprowadzonych badań własnych
 
4.1. Podstawy metodologiczne badań
4.2. Ocena infrastruktury sportowej w ujęciu dynamicznym
4.3. Preferowane rodzaje infrastruktury sportowej i jej determinanty
4.4. Infrastruktura sportowa i determinanty jej rozwoju
4.5. Przyszłość infrastruktury sportowej i jej rola w otoczeniu

Rozdział 5. Infrastruktura sportowa w oczach społeczności lokalnej na przykładzie powiatu wadowickiego

5.1. Charakterystyka próby badawczej
5.1.1. Mieszkańcy powiatu wadowickiego
5.1.2. Środowisko sportowe
5.2. Infrastruktura sportowa w opinii mieszkańców powiatu
5.3. Obiekty sportowe w ocenie środowiska sportowego
 
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński:

W pracy podjęto problematykę infrastruktury sportowej jako jednego z wyznaczników rozwoju lokalnego. Powiązanie tych elementów oraz identyfikacja uwarunkowań i współzależności między nimi stanowi duże wyzwanie badawcze. Przegląd dotychczasowego dorobku naukowego w tym zakresie wskazuje, że zagadnienia te są rzadko podejmowane w literaturze przedmiotu, co niewątpliwie stanowi o nowatorstwie recenzowanej pracy zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym oraz empirycznym (dostępność do baz danych źródłowych).

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line