Strona główna | Archiwum | Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii
Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii
Autor: Izabela Zawiślińska
Wydawca: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ISBN: 978-83-7228-416-7
Data wydania: 2017
Liczba stron: 361/b5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze wydarzenia zachodzące w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i politycznej. Wprowadza w kluczowe obszary analizy ekonomicznej odnoszącej się zarówno do obszaru teoretycznego, jak i praktycznego, co pozwoli Czytelnikowi na sprawne posługiwanie się terminologią ekonomiczną oraz zrozumienie podstawowych mechanizmów i procesów zachodzących w gospodarce. Autorzy książki to posiadający wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, związani z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, Kolegium Gospodarki Światowej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów, a także współpracujący z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. 

Ze względu na przystępny sposób prezentacji złożonych i trudnych problemów oraz zagadnień ekonomicznych publikacja jest skierowana zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i do osób przygotowujących się do egzaminów z zakresu mikroekonomii i makroekonomii. Może być także wykorzystywana jako pomoc naukowa do zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelniach wyższych. 

Wstęp

11

 

ROZDZIAŁ 1

Podstawowe problemy metodologii ekonomii – Renata Wojciechowska

15

1.1.

Charakterystyka ekonomii jako nauki

15

1.2.

Język ekonomii

18

1.3.

Proces badawczy w ekonomii

20

1.4.

Ekonomia a inne nauki

28

1.5.

Klasyfikacja ekonomii

30

 

ROZDZIAŁ 2

Narzędzia analizy ekonomicznej – Mariusz Próchniak

33

2.1.

Dane ekonomiczne

33

2.2.

Wskaźniki

35

2.3.

Średnie

45

 

2.3.1.

Średnia arytmetyczna

45

 

2.3.2.

Średnia ważona

46

 

2.3.3.

Średnia geometryczna

48

2.4.

Zmienne nominalne i zmienne realne

50

2.5.

Wartość bieżąca (zaktualizowana) i wartość przyszła

52

2.6.

Modele ekonomiczne, funkcje i wykresy

56

 

ROZDZIAŁ 3

Podstawowe problemy ekonomiczne – Renata Wojciechowska

59

3.1.

Granica możliwości produkcyjnych

59

3.2.

Systemy gospodarcze

63

3.3.

Inflacja – cechy, rodzaje, pomiar

65

3.4.

Rozwój i wzrost gospodarczy

70

3.5.

Cykle koniunkturalne

73

3.6.

Problem bezrobocia – definicje, rodzaje, pomiar

75

3.7.

Problem ubóstwa – definicje, rodzaje, pomiar

87

3.8.

Problem wykluczenia społecznego – definicje, rodzaje, pomiar

95

 

ROZDZIAŁ 4

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego
– Dariusz Malinowski

101

4.1.

Formuła na wyznaczanie wielkości popytu globalnego

102

4.2.

Miary wielkości produkcji krajowej

104

 

4.2.1.

Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

104

 

4.2.2.

Produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji

108

 

4.2.3.

Produkt krajowy netto w cenach rynkowych i produkt krajowy netto w cenach czynników produkcji

110

 

4.2.4.

Produkt krajowy brutto per capita

111

4.3.

Wielkość produkcji narodowej. Dochód narodowy

111

4.4.

Nominalny i realny PKB

113

4.5.

Determinanty wielkości produkcji krajowej

121

 

ROZDZIAŁ 5

Polityka budżetowa i polityka pieniężna – Dariusz Malinowski

125

5.1.

Budżet państwa i polityka budżetowa

125

 

5.1.1.

Przychody i dochody państwa

126

 

5.1.2.

Krzywa Laffera

129

 

5.1.3.

Rozchody i wydatki państwa

130

 

5.1.4.

Wynik budżetu państwa i dług publiczny

131

5.2.

Pieniądz i polityka pieniężna banku centralnego

138

 

5.2.1.

Miary ilości pieniądza w gospodarce

138

 

5.2.2.

Cele strategiczne polityki pieniężnej banku centralnego

141

 

5.2.3.

Instrumenty polityki pieniężnej

141

 

5.2.4.

Mechanizm oddziaływania na gospodarkę polityki pieniężnej banku centralnego

143

 

ROZDZIAŁ 6

Model AD-AS Dariusz Malinowski

145

6.1.

Funkcja popytu globalnego

145

6.2.

Funkcja podaży globalnej

149

 

6.2.1.

Krzywa podaży globalnej przy sztywnych cenach

149

 

 

6.2.1.1.

Wznosząca krzywa podaży globalnej

150

 

 

6.2.1.2.

Zmiana położenia wznoszącej krzywej podaży globalnej

151

 

6.2.2.

Krzywa podaży globalnej przy giętkich cenach

152

 

 

6.2.2.1.

Pionowa krzywa podaży globalnej

152

 

 

6.2.2.2.

Zmiana położenia pionowej krzywej podaży globalnej

153

6.3.

Zastosowanie modelu AD-AS

154

 

6.3.1.

Skutki zmian popytu globalnego i podaży globalnej w warunkach sztywnych cen

154

 

6.3.2.

Skutki zmian popytu globalnego i podaży globalnej w warunkach giętkich cen

157

 

ROZDZIAŁ 7

Bilans płatniczy, handel zagraniczny i kurs walutowy – Izabela Zawiślińska

161

7.1.

Pojęcie i cechy bilansu płatniczego państwa

161

7.2.

Struktura bilansu płatniczego

164

 

7.2.1.

Rachunek obrotów bieżących

165

 

7.2.2.

Rachunek obrotów kapitałowych

168

 

7.2.3.

Pozostałe składniki bilansu płatniczego

169

7.3.

Wpływ eksportu netto na poziom dochodu i wartość produkcji

171

7.4.

Pojęcie i narzędzia polityki handlowej

176

 

7.4.1.

Taryfowe narzędzia polityki handlowej

176

 

7.4.2.

Instrumenty pozataryfowe

180

7.5.

Pojęcie i specyfika kursu walutowego oraz rynku walutowego

181

 

7.5.1.

Pojęcie i rodzaje waluty

181

 

7.5.2.

Kurs walutowy – pojęcie i funkcje

184

 

7.5.3.

Rodzaje kursów walutowych

186

 

 

7.5.3.1.

Stały kurs walutowy

186

 

 

7.5.3.2.

Płynny kurs walutowy

188

 

7.5.4.

Determinanty kursu walutowego

191

 

7.5.5.

Kurs bieżący a kurs terminowy

196

 

7.5.6.

Nominalny i realny kurs walutowy

198

7.6.

Wymienialność waluty

199

 

ROZDZIAŁ 8

Rynek, popyt, podaż i teoria wyboru konsumenta – Izabela Zawiślińska

203

8.1.

Popyt i jego determinanty

203

 

8.1.1.

Popyt – podstawowe pojęcia i cechy

203

 

8.1.2.

Determinanty popytu

207

8.2.

Podaż i jej determinanty

210

 

8.2.1.

Pojęcie i specyfika podaży

210

 

8.2.2.

Determinanty podaży

212

8.3.

Równowaga i nierównowaga rynku

215

8.4.

Zmiany popytu i podaży a równowaga rynkowa

222

8.5.

Elastyczność popytu i podaży

225

 

8.5.1.

Cenowa elastyczność popytu

225

 

8.5.2.

Mieszana cenowa elastyczność popytu

232

 

8.5.3.

Dochodowa elastyczność popytu

234

 

8.5.4.

Cenowa elastyczność podaży

235

8.6.

Wybór konsumenta

239

 

8.6.1.

Użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa i krzywe obo-jętności

239

 

8.6.2.

Ograniczenie budżetowe

243

 

8.6.3.

Optimum konsumenta

248

 

ROZDZIAŁ 9

Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa Marcin Krawczyk

253

9.1.

Cel w analizie

253

9.2.

Metoda osiągania celu

254

9.3.

Cztery struktury rynku – odmienne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa

255

 

9.3.1.

Warunki na rynku doskonale konkurencyjnym

255

 

9.3.2.

Warunki na rynku zmonopolizowanym

257

 

9.3.3.

Warunki na rynku konkurencji monopolistycznej

258

 

9.3.4.

Warunki na rynku oligopolistycznym

259

9.4.

Utargi przedsiębiorstwa w odmiennych strukturach rynku

260

 

9.4.1.

Utargi przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego

262

 

9.4.2.

Utargi przedsiębiorstwa z opadającą krzywą popytu na produkt

264

9.5.

Kształtowanie kosztów przedsiębiorstwa

266

 

9.5.1.

Krótkookresowy koszt stały oraz jego przeciętna wielkość

269

 

9.5.2.

Pozostałe koszty krótkookresowe

270

 

9.5.3.

Krótkookresowy koszt całkowity

273

 

9.5.4.

Długookresowe koszty przedsiębiorstwa

275

9.6.

Optymalizacja wielkości produkcji

275

9.7.

Optymalizacja wielkości zatrudnienia

277

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 10

Struktury rynku – Mariusz Próchniak

281

10.1.

Konkurencja doskonała

282

 

10.1.1.

Równowaga przedsiębiorstwa – spojrzenie ogólne

282

 

10.1.2.

Decyzje produkcyjne

288

 

10.1.3.

Krzywa podaży pojedynczego przedsiębiorstwa i cena
zamknięcia

290

 

10.1.4.

Równowaga przedsiębiorstwa w krótkim okresie

292

 

10.1.5.

Równowaga przedsiębiorstwa w długim okresie

294

10.2.

Monopol

296

 

10.2.1.

Równowaga przedsiębiorstwa

296

 

10.2.2.

Porównanie monopolu i konkurencji doskonałej. Czysta strata społeczna z tytułu monopolu

300

 

10.2.3.

Monopol naturalny

302

 

10.2.4.

Algebra decyzji produkcyjnych

304

 

10.2.5.

Różnicowanie cen przez monopol

306

10.3.

Konkurencja monopolistyczna

310

10.4.

Oligopol

314

 

10.4.1.

Model złamanej krzywej popytu

315

 

10.4.2.

Model Cournota i model Stackelberga

317

 

 

10.4.2.1.

Model Cournota

318

 

 

10.4.2.2.

Model Stackelberga

320

 

 

10.4.2.3.

Kartel (monopol)

321

 

 

10.4.2.4.

Konkurencja doskonała

322

 

 

10.4.2.5.

Model Cournota ze zmienną liczbą firm

324

10.5.

Teoria gier

326

 

10.5.1.

„Dylemat więźnia” i równowaga Nasha

326

 

10.5.2.

Inne zastosowania teorii gier

330

 

10.5.3.

Równowaga Nasha w strategiach mieszanych

333

 

10.5.4.

Przykłady znajdowania równowagi Nasha w strategiach czystych i mieszanych

337

 

ROZDZIAŁ 11

Efektywność rynku Marcin Krawczyk

341

11.1.

Efektywność rynku doskonale konkurencyjnego

341

 

11.1.1.

Efektywność alokacyjna

342

 

11.1.2.

Efektywność produkcyjna

342

 

11.1.3.

Dystrybucja nadwyżek konsumenta i producenta

343

11.2.

Nieefektywność – monopolizacja rynku

346

11.3.

Nieefektywność – dobra publiczne

348

11.4.

Nieefektywność – efekty zewnętrzne

350

11.5.

Nieefektywność – asymetria informacji

354

 

11.5.1.

Negatywna selekcja

354

 

11.5.2.

Pokusa nadużycia

356

 

11.5.3.

Problem pryncypał – agent

356

 

Bibliografia

359

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line