Strona główna | branża logistyczno-spedycyjna | Ekonomika logistyki
Ekonomika logistyki
Autor: Teresa Truś, Eugeniusz Januła
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-283-2
Data wydania: 2010
Liczba stron: 220/B5
Oprawa: miękka
Cena: 31,00 zł 15,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych.

Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19 rozdziałach. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałego i obrotowego. Znaczna część podręcznika poświęcona została kosztom, ich kwalifikacji i zasad ewidencji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów logistyki. Ostatnie rozdziały zawierają wiadomości z dziedziny statystyki, analizy statycznej i wnioskowania statystycznego.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.


Do kształcenia w zawodzie technik logistyk Wydawnictwo poleca podręczniki:

- Podstawy logistyki
- Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1, 2 i 3
- Transport i spedycja. Część 1 i 2
- Laboratorium logistyczno-spedycyjne
- Systemy logistyczne. Część 1 i 2
- Gospodarka elektroniczna
- Język angielski dla logistyków
- Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami


Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Terminologia rachunkowości

1.1. Rachunkowość
1.2. Rachunkowość zarządcza i finansowa
1.3. Podmiotowy zakres procesów rachunkowości
1.4. Podstawowe zasady rachunkowości
Rozdział 2. Elementy i struktura rachunkowości

2.1. Struktura rachunkowości
2.2. Bilans i metoda bilansowa
2.3. Majątek i kapitał jednostki gospodarczej
2.4. Zasób i cechy bilansu jednostki gospodarczej
2.5. Układy bilansu
Rozdział 3. Wynik finansowy operacji logistycznej

3.1. Koszty logistyczne
3.2. Logistyka ekonomicznie uzasadniona
Rozdział 4. Kwalifikowanie majątku przedsiębiorstwa

4.1. Majątek podmiotu przedsiębiorstwa
4.2 Struktury kapitałowe – źródła finansowania
4.3. Amortyzacja środków trwałych
Rozdział 5. Bilansowanie majątku jednostki gospodarczej

5.1. Podmioty, majątek i źródła finansowania
5.2. Struktura majątku podmiotu gospodarczego
5.3. Struktura kapitałów – źródeł finansowania majątku podmiotu gospodarczego
5.4. Zasady sporządzania bilansu majątków i kapitałów podmiotu gospodarczego
Rozdział 6. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzanie inwentarza

6.1. Zasady inwentaryzacji
6.2. Definicja inwentaryzacji
6.3. Rodzaje inwentaryzacji
6.4. Prace inwentaryzacyjne i dokumenty
6.5. Ustalanie rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Rozdział 7. Zasady prowadzenia dokumentacji księgowej

7.1. Charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych
7.2. Powstawanie i wykorzystywanie dowodów księgowych
7.3. Dokumentacja operacji księgowych, bankowych i obrotu materiałowego
7.4. Błędy w zapisach księgowych
Rozdział 8. Zasady ewidencji majątku trwałego i obrotowego

8.1. Konieczność ewidencjonowania zdarzeń i procesów gospodarczych
8.2. Konto jako podstawowe urządzenie agregacji operacji gospodarczych
8.3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach
8.4. Zestawienie bilansowe obrotów i sald poszczególnych kont
8.5. Operacje wynikowe
8.6. Ewidencja operacji wynikowych w podmiocie produkcyjnym i logistycznym
8.7. Rachunek zysków i strat
Rozdział 9. Koszty jako element procesu decyzyjnego

9.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
9.2. Proces podejmowania decyzji a informacja o kosztach
9.3. Informacja o kosztach
Rozdział 10. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb planowania

10.1. Rodzajowy układ kosztów
10.2. Funkcjonalny – podmiotowy układ kosztów
10.3. Kalkulacyjny układ kosztów
10.4. Kalkulacja kosztów jednostkowych. Rozliczenie kosztów na nośniki kosztów
Rozdział 11. Zasady ewidencji kosztów i przychodów

11.1. Koszty i zasady ewidencji kosztów
11.2. Ewidencja sprzedaży produktów
11.3. Ewidencja wyniku finansowego działalności podmiotu gospodarczego
11.4. Ewidencja zysków i strat
Rozdział 12. Sprawozdawczość finansowa

12.1. Pojęcie i zakres sprawozdania finansowego
12.2. Rodzaje sprawozdań finansowych
12.3. Roczne sprawozdanie finansowe i jego zakres
12.4. Badanie sprawozdania finansowego
Rozdział 13. Podatki – pojęcia i klasyfikacja podatków

13.1. Definicje podatków
13.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
13.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
13.4. Podatki pośrednie i podatki lokalne
Rozdział 14. Koszty logistyki

14.1. Pojęcie kosztów logistyki
14.2. Rachunek kosztów i wyników logistyki
14.3. Koszty logistyki w strukturze podmiotu przemysłowego
14.4. Koszty logistyki w podmiotach handlowych
Rozdział 15. Bilans kosztów logistyki

15.1. Koszty logistyki a rentowność podmiotu gospodarczego
15.2. Logistyka a wzrost przychodów i wartości podmiotu gospodarczego
Rozdział 16. Wyodrębnione koszty logistyki

16.1. Wskaźniki kosztowe i oceny procesów logistycznych w podmiocie gospodarczym
16.2. Metody ABC i XYZ
Rozdział 17. Statystyka

17.1. Przedmiot i rola statystyki
17.2. Statystyka a proces podejmowania decyzji
17.3. Opracowywania i wyniki badania statystycznego
17.4. Wyniki badania statystycznego
Rozdział 18. Analiza statystyczna

18.1. Zagadnienia ogólne
18.2. Znaczenie i źródła danych analizy statystycznej
18.3. Proces i pragmatyka analizy statystycznej
18.4. Bilans jako źródło danych analitycznych
18.5. Analityczny wynik finansowy
18.6. Parametry opisowe analizy statystycznej
Rozdział 19. Wnioskowanie statystyczne i testowanie hipotez w logistyce

19.1. Kontroling kosztów logistyki
19.2. Model decyzyjny sterowanialogistycznym łańcuchem dostaw
Bibliografia

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorzePodręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałego i obrotowego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line