Strona główna | Archiwum | Prowadzenie działalności gospodarczej. Nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe A.35.1
Prowadzenie działalności gospodarczej. Nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe A.35.1
Autor: Maria Gaertner, Mariusz Kruczek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-487-5
Data wydania: 2015
Liczba stron: 232/B5
Oprawa: miękka
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu


Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym ukierunkowaniem na prowadzenie działalności usługowej. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów, słuchaczy oraz nauczycieli kursów kształcących w ramach kwalifikacji A 35. w zakresie PDG i OMZ.

Treści zawarte w książce to konkretny zestaw wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wynik wieloletniego doświadczenia dydaktycznego i wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania firmą, organizacji małych zespołów, zarządzania czasem menedżera i działaniami marketingowymi w uwarunkowaniach gospodarczych XXI wieku. Rozbudowane treści dotyczące kształtowania środowiska pracy, obsługi klienta i rachunkowości podatkowej oparte są na aktualnych aktach prawnych i gwarantują osiąganie założonych celów edukacyjnych.

Książka jest napisana przystępnym językiem, a treści obrazowane są przykładami z praktyki gospodarczej. Treści teoretyczne wsparte zostały zadaniami projektowymi oraz ćwiczeniami, umożliwiającymi osiąganie zakładanych efektów kształcenia i nabywanie umiejętności zawodowych.

Spis treści:

Rozdział 1. Działalność usługowa jako sposób na własną firmę – samozatrudnienie


1.1. Pojęcie usługi i istota działalności usługowej
1.2. Klasyfikacja usług
1.3. Działalność usługowa
1.4. Klasyfikacja usług według PKD i PKWiU
1.4.1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)
1.4.2. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)
1.4.3. Sektor usług nowoczesnych
1.5. Rynek usług
1.6. Postawa przedsiębiorcza we własnej działalności gospodarczej a etyka działalności biznesowej
Podsumowanie
Mapa myśli 1.
Sprawdź, czy potrafisz

Rozdział 2. Od pomysłu do realizacji. Planowanie działalności gospodarczej

2.1. Pomysł na własny biznes a podstawy prawne działalności gospodarczej
2.2. Biznesplan – pojęcie i funkcje
2.3. Struktura i zawartość biznesplanu
2.3.1. Streszczenie kierownicze oraz ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
2.3.2. Plan strategiczny
2.3.3. Plany szczegółowe: marketingowy, sprzedaży, organizacyjny, finansowy
2.3.4. Załączniki
2.4. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
2.4.1. Różnorodność form działalności gospodarczej
2.4.2. Spółki prawa handlowego
2.4.3. Ograniczenia w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej
2.5. Aspekty organizacyjne podejmowania działalności gospodarczej  
2.6. Pozyskiwanie kapitału – instytucje wspierające przedsiębiorców
2.6.1. Źródła kapitału
2.6.2. Czas dysponowania kapitałem
2.6.3. Źródła finansowania działalności o  wysokim ryzyku
2.6.4. Wybrane formy finansowania kapitału obcego
Podsumowanie
Mapa myśli 2.
Sprawdź, czy potrafisz

Rozdział 3. Działania marketingowe firmy

3.1. Istota marketingu
3.2. Orientacje działania firm na rynku
3.3. Uwarunkowania marketingu XXI wieku
3.4. Podstawowe pojęcia marketingu
3.4.1. Potrzeby klientów, ich pragnienia i wymagania
3.4.2. Rynek docelowy – segmentacja rynku
3.4.3. Otoczenie marketingowe
3.4.4. Kanały marketingowe
3.5. Narzędzia marketingu – miks marketingowy 4P
3.5.1. Produkt (product)
3.5.2. Cena (price)
3.5.3. Promocja (promotion)
3.5.4. Dystrybucja (place)
3.6. Nowoczesne zarządzanie marketingowe – 4P  
3.7. System informacji marketingowej w rozpoznaniu rynku
3.8. Planowanie marketingowe mikroprzedsiębiorstwa
3.9. Badania marketingowe  
3.9.1. Metody i techniki badań marketingowych
3.9.2. Udoskonalony marketing
3.9.3. Polityka cenowa  
3.10. Zarządzanie kanałami marketingowymi
3.11. Cykl życia produktu
3.12. Strategia komunikacji z klientem
Podsumowanie  
Mapa myśli 3.
Sprawdź, czy potrafisz

Rozdział 4. Wybrane problemy zarządzania małymi firmami

4.1. Proces podejmowania decyzji
4.1.1. Fazy procesu decyzyjnego
4.1.2. Organizacja procesów decyzyjnych
4.1.3. Wspomaganie procesu decyzyjnego
4.2. Zasady nowoczesnego zarządzania
4.2.1. Planowanie  
4.2.2. Organizowanie  
4.2.3. Kierowanie  
4.2.4. Kontrola  
4.3. Koncepcje nowoczesnego zarządzania
4.3.1. Zarządzanie przez cele
4.3.2. Benchmarking  
4.3.3. Outsourcing
4.3.4. Zarządzanie jakością  
4.3.5. Reengeneering  
4.4. Menedżer małej firmy – style kierowania  
4.5. Menedżer małej firmy – zarządzanie sobą w  czasie
4.6. Organizowanie pracy małych zespołów w przedsiębiorstwie
4.7. Zarządzanie personelem – nabór, ocenianie, wynagradzanie
4.7.1. Planowanie personelu
4.7.2. Proces rekrutacji i selekcji
4.7.3. Doskonalenie zawodowe  
4.7.4. Motywowanie pracowników
4.7.5. Polityka wynagrodzeń
4.8. Obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy
4.9. Udział w przetargach  
Podsumowanie
Mapa myśli 4.
Sprawdź, czy potrafisz

Rozdział 5. Obsługa klienta

5.1. Proces obsługi klienta
5.2. Jakość obsługi klienta   
5.3. Komunikacja z klientem
5.3.1. Kontakt osobisty
5.3.2. Rozmowy telefoniczne
5.3.3. Korespondencja pisemna
5.3.4. Korespondencja elektroniczna
5.4. Spotkania biznesowe  
5.5. Negocjacje w biznesie
5.6. Reklamacje w  procesie świadczenia usług
5.7. Etyka i etykieta osobista w biznesie
Podsumowanie
Mapa myśli 5.
Sprawdź, czy potrafisz  

Rozdział 6. Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorcy

6.1. Wybór formy opodatkowania
6.2. Mały podatnik
6.3. Przychody z działalności gospodarczej i koszty uzyskania przychodów  
6.3.1. Przychody z działalności gospodarczej
6.3.2. Koszty uzyskania przychodów
6.3.3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych  
6.3.4. Obowiązki podatników opodatkowanych w formie ryczałtu
6.3.5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów  
6.4. Podatek od towarów i usług – VAT
6.5. Klasyfikacja kosztów w  firmie  
6.6. Amortyzacja podatkowa  
6.6.1. Ewidencja środków trwałych
6.6.2. Amortyzacja środków trwałych
6.6.3. Zasady amortyzacji  
6.6.4. Metody amortyzacji
6.6.5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych  
6.7. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne
6.8. Kalkulacja kosztów
6.9. Analiza struktury i dynamiki kosztów
6.9.1. Analiza kosztów
6.9.2. Analiza progu rentowności
6.10. Samochód w firmie  
6.11. Kalendarz rozliczeń publiczno-prawnych przedsiębiorcy
6.12. Dokumentacja w firmie
Podsumowanie  
Mapa myśli 6.
Sprawdź, czy potrafisz

Test podsumowujący

Bibliografia

Maria Gaertner

długoletnia nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w szkole zawodowej, doradca metodyczny. Wykształciła i wychowała kilku finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i finalistów Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości. Odznaczona srebrną i złotą Honorową Odznaką TNOIK. Brązowy Krzyż Zasługi.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line