Strona główna | Archiwum | Podstawy marketingu
Podstawy marketingu
Autor: Aldona Nowacka, Robert Nowacki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-459-2
Data wydania: 2004, dodruk 2012
Liczba stron: 272/B5
Oprawa: miękka
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Podręcznik zawiera fundamentalną wiedzę marketingową zgodną z obowiązującym programem nauczania i rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane zagadnienia pozwalają czytelnikowi wykształcić umiejętność widzenia przedsiębiorstwa i jego działania w szerszej, strategicznej perspektywie. Treści omawiane w podręczniku osadzone są w realnym świecie przykładów i konkretnych sytuacji zaczerpniętych z rzeczywistości. Czytając podręcznik mamy nie tylko rozumieć jego treść, ale także wyobrazić sobie dany proces czy zjawisko, analizować sytuacje rynkowe i, co najważniejsze, praktycznie korzystać z wiedzy. Sprzyja temu bogata szata graficzna, rozbudowane ćwiczenia oraz słowniczek pojęć marketingowych.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 09/06.

Difin poleca podręcznik Marketing w działalności gospodarczej autorstwa Aldony Nowackiej i Roberta Nowackiego przeznaczony do kwalifikacji A.26.1 (rok dopuszczenia: 2015).

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Plan marketingowy firmy Energia

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy

1.1. Geneza marketingu
1.2. Pojęcie i istota marketingu
1.3. Orientacje biznesowe w działalności przedsiębiorstwa
1.4. Charakterystyka otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa
1.5. Marketing-mix
1.6. Zależności między narzędziami marketingu-mix

Rozdział 2. Rynek jako podstawa działalności marketingowej

2.1. Pojęcie i istota rynku
2.2. Klasyfikacja rynku
2.3. Konkurencja i konkurenci
2.4. Konsument indywidualny a konsument instytucjonalny
2.5. Postępowanie nabywców na rynku 2.6. Czynniki kształtujące postępowanie konsumenta na rynku
2.7. Analiza profilu psychologicznego nabywców indywidualnych

Rozdział 3. Segmentacja jako narzędzie wyboru rynku docelowego

3.1. Pojęcie i kryteria segmentacji
3.2. Procedura segmentacji rynku i wybór rynku docelowego
3.3. Działania marketingowe oparte na segmentacji rynku

Rozdział 4. Badania marketingowe

4.1. Informacja marketingowa w przedsiębiorstwie
4.2. Pojęcie i istota badań marketingowych
4.3. Klasyfikacje badań marketingowych
4.4. Proces realizacji badań marketingowych i jego etapy
4.5. Dobór próby do badań
4.6. Budowa kwestionariusza
4.7. Rodzaje pytań i skal pomiarowych
4.8. Metody badań marketingowych
4.9. Charakterystyka ankietowych metod zbierania danych
4.10. Charakterystyka wywiadów
4.11. Metody badawcze oparte na obserwacjach i eksperymentach
4.12. Specyficzne techniki badawcze
4.13. Przygotowanie danych do analizy
4.14. Wykorzystanie metod statystycznych
4.15. Raport jako forma prezentacji wyników badania
4.16. Wykorzystanie badań marketingowych w prognozowaniu zjawisk i określaniu pozycji rynkowej firmy
4.17. Zasady współpracy z agencją badawczą

Rozdział 5. Produkt jako narzędzie marketingu

5.1. Pojęcie i klasyfikacje produktu w marketingu
5.2. Strategia produktu
5.3. Marka jako element polityki produktu
5.4. Nazwa i znak marki
5.5. Opakowanie produktu i jego funkcje
5.6. Oznakowanie produktu
5.7. Inne elementy wyposażenia produktu
5.8. Kształtowanie struktury asortymentowej produktu
5.9. Cykl życia produktu na rynku
5.10. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
5.11. Zarządzanie asortymentem produktów a ich pozycja na rynku

Rozdział 6. Cena jako element mieszanki marketingowej

6.1. Miejsce i funkcje cen w strukturze marketingu
6.2. Metody kształtowania cen w przedsiębiorstwie
6.3. Strategie cenowe
6.4. Zależności pomiędzy ceną a jakością produktu
6.5. Downsizing jako instrument polityki produktowo-cenowej
6.6. Zmiany i różnicowanie cen
6.7. Negocjacje cenowe

Rozdział 7. Dystrybucja jako system udostępniania produktu na rynku

7.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji
7.2. Rodzaje i struktura kanałów dystrybucji
7.3. Pośrednicy handlowi w kanałach dystrybucji
7.4. Rodzaje dystrybucji
7.5. Zasady i procedury wyboru kanałów dystrybucji
7.6. Logistyka marketingowa (fizyczny przepływ towarów)
7.7. Współpraca i konflikty w kanałach dystrybucji

Rozdział 8. Promocja jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

8.1. Instrumenty promocji komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem
8.2. Funkcje i strategie promocji
8.3. Program promocji
8.4. Reklama jako instrument promocji
8.5. Budowa przekazu reklamowego
8.6. Reklama telewizyjna
8.7. Reklama prasowa
8.8. Reklama radiowa
8.9. Reklama zewnętrzna
8.10. Wykorzystanie Internetu w reklamie
8.11. Inne formy reklamy
8.12. Współpraca z agencją reklamową
8.13. Public relations – kształtowanie stosunków z otoczeniem
8.14. Sponsoring
8.15. Promocja sprzedaży i jej narzędzia
8.16. Sprzedaż osobista

Rozdział 9. Plan marketingowy jako element zarządzania marketingowego

9.1. Określenie misji i celów przedsiębiorstwa
9.2. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
9.3. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
9.4. Plan marketingowy
9.5. Wdrażanie i organizacja marketingu w firmie
9.6. Kontrola efektywności działań marketingowych

Rozdział 10. Specyficzne obszary stosowania marketingu

10.1. Marketing w sferze usług
10.2. Marketing w sferze organizacji non-profit
10.3. Marketing społeczny
10.4. Marketing globalny
10.5. Menchandising

Rozdział 11. Prawo i etyka jako narzędzia regulacji działalności marketingowej

11.1. Podstawy prawne działalności marketingowej na świecie i w Polsce
11.2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym
11.3. Znakowanie i bezpieczeństwo produktów
11.4. Przepisy prawne dotyczące działalności marketingowej
11.5. Zasady etyki w prowadzeniu działalności marketingowej
11.6. Ochrona konsumenta

Słowniczek pojęć marketingowych
Bibliografia

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line