Strona główna | Bezpieczeństwo | Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP
Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP
Autor: Lech Drab
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-608-0
Data wydania: 2018
Liczba stron: 244/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka podejmuje temat roli dyplomacji obronnej w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on istotny ze względów tak naukowych, jak i praktycznych, zważywszy na względnie nowy rodowód pojęcia „dyplomacja obronna” oraz słabe rozpoznanie zagadnienia w toku badań naukowych. Podjęty w książce wysiłek ma w znacznym stopniu charakter pionierski i nie doczekał się do tej pory w Polsce monograficznego opracowania w obszarze polskiego segmentu nauk o bezpieczeństwie. Również w literaturze obcojęzycznej opracowania dotyczące bezpośrednio dyplomacji obronnej prezentują się nad wyraz skromnie.

Rola dyplomacji obronnej w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa RP ujęta została w dwóch aspektach – pierwszy to ewolucja dyplomacji obronnej jako narzędzia, a z drugiej strony – jej rola w procesie kształtowania i realizacji polityki bezpieczeństwa RP. W publikacji uwzględniona została historyczna ewolucja tej problematyki oraz jej współczesne wymiary i dylematy. Przedstawione wnioski i propozycje mogą być użyteczne dla działań państwa, które powinny służyć lepszemu zrozumieniu roli i znaczenia dyplomacji obronnej w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa RP.

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Struktury organizacyjne Ministerstw Obrony wybranych państw odpowiedzialne za politykę obronną i nadzorujące zadania w ramach dyplomacji obronnej.

Spis treści:

Przedmowa     
Wykaz skrótów        
Wstęp    

Rozdział 1. Dyplomacja obronna i jej zakres znaczeniowy    

1.1. Od dyplomacji wojskowej do dyplomacji obronnej
1.2. Dyplomacja obronna jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa
1.3. Obszary i instrumenty dyplomacji obronnej
1.4. Wykonawcza i kreatywna rola dyplomacji obronnej
1.5. Siły zbrojne jako szczególny instrument dyplomacji obronnej
1.6. Uogólnienia i wnioski
        
Rozdział 2. Misja i struktura dyplomacji obronnej w Polsce na tle zmian polityki bezpieczeństwa państwa
        
2.1. Początki dyplomacji wojskowej w Polsce
2.2. Dyplomacja wojskowa II Rzeczypospolitej
2.3. Dyplomacja wojskowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.4. Misja, zadania i struktura polskiej dyplomacji obronnej po 1989 r.
2.5. Rola polskiej dyplomacji obronnej w ramach organizacji międzynarodowych (NATO, UE, OBWE, ONZ)
2.6. Uogólnienia i wnioski

Rozdział 3. Studia przypadku. Dyplomacja obronna wybranych państw
        
3.1. W poszukiwaniu uniwersalnego modelu dyplomacji obronnej
3.2. Dyplomacja obronna USA
3.3. Dyplomacja obronna Wielkiej Brytanii
3.4. Dyplomacja obronna Niemiec
3.5. Dyplomacja obronna Francji
3.6. Dyplomacja obronna Hiszpanii
3.7. Dyplomacja obronna Włoch
3.8. Dyplomacja obronna państw obcych – próba syntezy. Studium porównawcze
3.9. Uogólnienia i wnioski
        
Rozdział 4. Polska dyplomacja obronna – aspekty prawne, organizacyjne i programowe
        
4.1. Cele i działania polskiej dyplomacji obronnej
4.2. Priorytetowe kierunki działań polskiej dyplomacji obronnej
4.3. Prawne podstawy działań polskiej dyplomacji obronnej i ośrodków decyzyjnych
4.4. Formy działania polskiej dyplomacji obronnej
4.5. Proces decyzyjny i formy bieżącego instruowania
4.6. Role inspiracyjne i wykonawcze polskiej dyplomacji obronnej
4.7. Uogólnienia i wnioski
        
Rozdział 5. Polska dyplomacja obronna w XXI wieku – kierunki zmian
        
5.1. Dyplomacja obronna RP – stan obecny
5.2. Ograniczenia polskiej dyplomacji obronnej oraz ich wpływ na kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa RP
5.3. Polska dyplomacja obronna u progu trzeciej dekady XXI wieku – możliwe kierunki zmian
5.4. Uogólnienia i wnioski
        
Zakończenie
Bibliografia        
Załącznik 1–7
http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne

Lech Drab

doktor nauk o bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent Akademii Obrony NATO w Rzymie (Włochy), Geneva Centre for Security Policy, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Ukończył szereg kursów specjalistycznych w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Niemczech. Były Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, starszy doradca Stałego Przedstawiciela Polski przy UE w Brukseli (Belgia) oraz doradca wojskowy w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitecie Wojskowym NATO w Brukseli (Belgia). Jako członek zespołu szkoleniowego mechanizmu Athena prowadził wykłady w Brukseli, Helsinkach, Poczdamie, w Montpellier i we Florencji. Przewodniczył komitetowi specjalnemu Athena podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Specjalizuje się w takich obszarach badawczych, jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa NATO i UE, operacje pokojowe i dyplomacja obronna. Jest członkiem kolegium redakcyjnego publikacji „Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945” oraz wielu publikacji na temat statusu i funkcjonowania attaché obrony oraz dyplomacji obronnej. Jest adiunktem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej.


dr hab. Robert Kupiecki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego:

Z przekonaniem polecam pracę Lecha Drab Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP wszystkim osobom zainteresowanym tym, jak funkcjonuje istotny segment polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa oraz ważny składnik stosunków międzynarodowych. W sposób szczególny publikacja powinna zainteresować praktyków – dyplomatów i oficerów w służbie zagranicznej, a także ich przełożonych cywilnych i w mundurach. Skorzysta z niej niewątpliwie także polityk, dziennikarz i student na wielu kierunkach studiów. Nie mam wątpliwości, że obserwowany obecnie – niechciany wprawdzie, ale faktyczny – renesans siły w polityce światowej wyznaczy dyplomacji obronnej rosnącą pozycję w wysiłkach na rzecz utrzymania pokoju.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line