Strona główna | Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian
Autor: Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-037-8
Data wydania: 2016
Liczba stron: 488/B5
Oprawa: miękka
Cena: 95,00 zł 85,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym, z uwzględnieniem zewnętrznych determinantów zmian w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, wojskowych itd. Połączenie teoretycznej analizy wskazanych zagadnień z ich praktycznym wymiarem pozwoliła uzyskać wielowymiarową ocenę stanu bezpieczeństwa państwa i jego uwarunkowań natury wewnętrznej i zewnętrznej.

Spis treści:

Przedmowa

I. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Debata o polskiej strategii bezpieczeństwa w kontekście polityki wschodniej RP po 2005 roku. Zarys problematyki
Grzegorz Kucharczyk

Zagrożenia cyberprzemocą w Polsce i na świecie
Andrzej Pepłoński

Samowystarczalność energetyczna kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski
Albin Skwarek

Determinanty środowiska bezpieczeństwa Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku
Jerzy Stańczyk

Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako determinant bezpieczeństwa państw członkowskich UE
Aleksandra Szczerba-Zawada

Wpływ zmian w doktrynach obronnych wybranych państw ościennych na stan bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
Ewa Tamara Szuber-Bednarz

Współczesne wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski
Mirosław Szulczyński

Współpraca Polski z państwami w regionie wobec kryzysu na Ukrainie
Paulina Błażejewska

Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego
Wojciech Bożek

Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej
Krzysztof Szwarc

Organizacje militarne i polityczne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego
Mateusz Ziętarski

II. INSTYTUCJONALNO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej i jej obywateli. Wybrane pola badawcze w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Zbigniew Dawid Czachór

Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania
Kinga Flaga-Gieruszyńska

Postępowanie zabezpieczające jako instrument kształtowania bezpieczeństwa prawnego
Izabella Gil

System antyterrorystyczny w Polsce na tle regulacji prawnych Unii Europejskiej
Jerzy Zalewski

Kontrola indywidualna postanowień klauzul wzorcowych i umownych sprawowana przez sądy powszechne
Piotr Gil

Środki ochrony prawnej jako gwarancja bezpieczeństwa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Katarzyna Samulska

Kilka uwag o pewności prawa jako podstawie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców
Agnieszka Worbs

Policja w systemie zarządzania kryzysowego państwa
Jarosław Żółtowski

III. POLITYCZNO-SPOŁECZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA

Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa
Bogusław Jagusiak

Bezpieczeństwo i ochrona uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Poznania
Dariusz Magierek, Tomasz Hoffmann

Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa
Paweł Rodzoś

Użycie sił zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego
Waldemar Krupiński

Idea COMMUNITY POLICING w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Daniel Drozdowski

Determinanty bezpieczeństwa działalności banków na rynku finansowym
Anna Mierzejewska

IV. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia ekologiczne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa
Marek Zbigniew Kulisz

Zagrożenia terrorystyczne dla sektora transportu
Gabriel Nowacki

Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej i jej ochrona
Jędrzej Skrzypczak

Stalking (cyberstalking) w ujęciu normatywno-opisowym
Krzysztof Gorazdowski

Wielozadaniowy Samolot Bojowy jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo Polski
Jakub Marszałkiewicz

Nowe technologie w polskiej armii jako element polityki bezpieczeństwa państwa
Jacek Chojnacki

Bezzałogowe systemy powietrzne determinantem stabilności czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego?
Marceli Herman

Zbigniew Czachór

prof. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej; kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską UAM oraz Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim. Stały Doradca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.


Anna Chabasińska

dr, prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa PWSZ w Gorzowie Wlkp., współpracownik w Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ


Z recenzji prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka:

Monografia jest udanym przedsięwzięciem naukowym i wydawniczym co najmniej z kilku powodów:
- Stanowi istotne pogłębienie perspektywy badawczej w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza poprzez podejmowanie wycinkowych zadań ważnych dla ukazania tendencji rozwojowych.
- Praca dostarcza znaczącego zasobu wiedzy dotyczącej różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego, co jest użyteczne zarówno dla badaczy, jak i dla celów dydaktycznych stawianych w ramach nauk o bezpieczeństwie, obronności państwa, polityce, nauk ekonomicznych i prawnych.
- Monografia jest następstwem integracji ok. 30 projektów badawczych zajmujących szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa narodowego. Zgromadzenie tak znaczącego potencjału badawczego jest niewątpliwym osiągnięciem redaktorów naukowych opracowania Zbigniewa Czachóra i Anny Chabasińskiej.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line