Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Archiwum | VAT w gminach 2014
VAT w gminach 2014
Autor: Elżbieta Rogala
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-248-2
Data wydania: 2014
Liczba stron: 280/A5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

Szczególny nacisk został położony na rewolucyjne wręcz zmiany dot. rozliczania i dokumentowania VAT przez gminy w 2014 roku. Czyli na nowe zasady i terminy fakturowania oraz na nowości w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT (przekładającego się na nowy moment ujęcia w deklaracji VAT-7 podatku należnego od sprzedaży) oraz na moment odliczenia podatku naliczonego VAT (przekładającego się na nowy moment ujęcia w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego od zakupów).

Nowowprowadzony obowiązek podatkowy w 2014 roku zostanie omówiony m.in. od: najmu, dzierżawy i usług podobnych; dostawy wody, odbioru ścieków oraz innych mediów i ich refakturowania; użytkowania wieczystego; gruntów, budowli, budynków i lokali; zaliczek; otrzymywanych dotacji; otrzymywanych odszkodowań; usług budowlanych i innych dostarczanych towarów i świadczonych usług.

Wskazany został nowy warunek prawa do odliczeń, tj. moment powstania obowiązku podatkowego u kontrahenta. A w ślad za tym nowy sposób liczenia trzech miesięcy dla prawa do odliczeń.

Omówione zostały zmiany w podstawie opodatkowania, czyli wprowadzenie nowej definicji i nowych zasad jej liczenia.

Autorka omawia jak zachować się w okresie przejściowym zgodnie z wprowadzonymi przepisami przejściowymi oraz komentuje nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT, tj.: o fakturach, o zwolnieniach od VAT, o obniżonej stawce VAT oraz ogólne wykonawcze do ustawy o VAT.

W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, co dalej z uchwałą NSA z 24 czerwca 2013 roku (I FPS 1/13), czyli o wstrzymaniu centralizacji VAT w samorządach.

Z aktualności zaś omówione zostały m.in.: odwrotne obciążenie (od złomu, makulatury, stali, miedzi itp.), czyli nowy wykaz tych towarów obowiązujący od 1 października 2013 roku, kasy rejestrujące w 2014 roku oraz przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT w okresie trzyletnim, tj. w latach 2014-2016.

Spis treści:

Wstęp

I. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT

1. Transakcja musi dotyczyć „dostawy towarów” lub „świadczenia usług”
2. Liczą się wyłącznie kwoty należne, a nie otrzymane
3. Każda transakcja wymaga świadczeniobiorcy („osoby trzeciej”)
4. Transakcje muszą być - co do zasady - odpłatne, czyli wzajemne
5. Statystyka dla obniżonych stawek VAT odgrywa istotną rolę
6. Podatnik VAT ma prawo przerzucić kwotę VAT na nabywcę towarów i usług
7. Są trzy kategorie należnych opłat: niepodlegające VAT, zwolnione od VAT, objęte stawką VAT
8. Prawo - a nie obowiązek - do obniżenia podatku należnego VAT (od sprzedaży) o podatek naliczony (od zakupów)
9. Przy czynnościach złożonych o stawce VAT decyduje charakter czynności głównej
10. Przenoszenie kosztów (refakturowanie) jest również przedmiotem opodatkowania
11. Transakcje objęte VAT dokumentuje się - co do zasady - fakturami, nieobjęte VAT - notami księgowymi
12. Nie każda sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej musi być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej

II. SPECYFIKA VAT W SAMORZĄDACH

1. Zasady specyfiki VAT w JST
2. Opłaty publicznoprawne niepodlegające VAT
3. Najnowsze opłaty publicznoprawne
3.1. Opłata za korzystanie z przystanków
3.2. Opłata śmieciowa
3.3. Interpretacje MF i orzeczenia sądów nt. opłaty śmieciowej
4. Urzędy i starostwa nie mogą być czynnymi podatnikami VAT
4.1. Podatnikiem VAT musi być gmina, a nie jej urząd 33
4.2. Gmina lub powiat mogą odliczać VAT także z faktur wystawionych na ich urzędy
5. Świadczenie usług pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi
6. Wstrzymanie centralizacji VAT w samorządach - co dalej z uchwałą NSA?

III. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R.

1. Obowiązek podatkowy VAT w 2014 r.
1.1. Zasada ogólna
1.1.1. Data powstania obowiązku podatkowego od dostawy lokali i budynków
1.1.2. Data powstania obowiązku podatkowego od użytkowania wieczystego
1.2. Obowiązek podatkowy od zaliczek i przedpłat
1.2.1. Przepłacony czynsz najmu lub dzierżawy - w 2014 r. bez VAT
1.3. Obowiązek podatkowy od usług najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych
1.4. Obowiązek podatkowy od dostawy mediów
1.4.1. Obowiązek podatkowy od refakturowania mediów
1.5. Obowiązek podatkowy od usług budowlanych i budowlano-montażowych
1.6. Obowiązek podatkowy od odszkodowań i dotacji
1.7. Komentarz do zmian przepisów o obowiązku podatkowym VAT w 2014 r.
1.8. Czy można przyspieszyć rozliczenie VAT bez negatywnych skutków?
2. Odliczanie VAT w 2014 r.
2.1. Zmieniony moment odliczenia VAT naliczonego
2.2. Projekt noweli ustawy o VAT ws. odliczenia VAT od aut w 2014 r.
3. Podstawa opodatkowania w 2014 r.
3.1. Komentarz do zmian przepisów o podstawie opodatkowania w 2014 r.
3.1.1. Korekta podstawy opodatkowania - na minus
3.1.2. Korekta podstawy opodatkowania - na plus
4. Komentarz do zmian przepisów o fakturowaniu na 2014 r.
4.1. Faktura „na żądanie”
5. Towary używane - węższy zakres zwolnień od VAT w 2014 r. w porównaniu z 2013 r.
6. Przepisy przejściowe o dokumentowaniu i rozliczaniu VAT na przełomie 2013/2014 r.

IV. USŁUGI ZWOLNIONE OD VAT

1. Wykaz usług zwolnionych od VAT dot. bezpośrednio JST
2. Przykłady zwolnień od VAT
2.1. Stołówki szkolne
2.2. Usługi w zakresie sportu - w orzeczeniu ETS

V. USŁUGI OBJĘTE 8% VAT

1. Wykaz usług z 8% stawką VAT - załącznik nr 3 do ustawy o VAT
2. Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów PKWiU
2.1. Odbiór ścieków
2.2. Dostawa wody
2.3. Utrzymanie terenów zielonych
2.4. Sprzątanie
2.5. Działalność obiektów sportowych
2.6. Usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy

VI. INNE CZYNNOŚCI - JAKA STAWKA VAT?

1. Wspólne działania samorządów
2. Sprzęt przeciwpożarowy dla OSP i komputery dla szkół

VII. TRANSAKCJE (OPŁATY) NIEPODLEGAJĄCE VAT

1. Darowizny towarów
2. Użyczenia (nieodpłatne świadczenia usług)
3. VAT od zużycia artykułów spożywczych na spotkaniach służbowych
4. Promocja gminy a odliczenie VAT
5. Złom, odpady i inne pełnowartościowe towary (np. stal) – odwrotne obciążenie
6. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)
7. Wspólne finansowanie przedsięwzięcia

VIII. DOKUMENTACJA VAT

1. Faktury
2. Definicja „faktury” i „faktury elektronicznej”
3. Rachunki
4. Noty księgowe
5. Przenoszenie kosztów (refakturowanie)

IX. ODLICZENIE VAT OD ZAKUPÓW? CZĘŚCIOWE I CAŁOŚCIOWE

1. Czym jest prawo do odliczenia podatku VAT?
2. Terminy odliczania VAT
2.1. Najpóźniej w ciągu 5 lat od powstania obowiązku podatkowego u kontrahenta
2.2. W ciągu 10 lat od oddania środka trwałego do użytkowania
2.3. Jednorazowe odliczenie VAT od inwestycji
3. Odliczanie podatku naliczonego wg rocznej struktury sprzedaży
3.1. Czynności niepodlegające VAT bez wpływu na odliczenia - uchwała NSA
3.2. Prowadzenie targowiska - odliczenie VAT w całości
3.3. Nakłady na świetlice wiejskie - odliczenie VAT w całości
3.4. Wydatki na utrzymanie budynku urzędu JST - odliczenie wg proporcji rocznej
4. Sposób odliczania VAT od wytworzenia inwestycji służącej celom publicznym i gospodarczym
5. Korekty podatku naliczonego i czas ich trwania
6. Zwolnienie od VAT wyklucza prawo do odliczenia

X. KASY REJESTRUJĄCE W 2014 R.

1. Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2014 r.
2. Czynsz najmu - zafakturowany lub bezgotówkowy - zwolniony z kas rejestrujących
3. Zawsze kasa rejestrująca

XI. AKTUALNOŚCI

1. Ulga za złe długi
2. Metoda kasowa

XII. VAT OD OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Użytkowanie wieczyste
1.1. Stawki VAT od użytkowania wieczystego
2. Dostawa terenów budowlanych
2.1. Ustalanie przeznaczenia gruntu - od 1 kwietnia 2013 r. wg ustawy o VAT
2.2. VAT od terenów budowlanych przed i po 1 kwietnia 2013 r. - interpretacja ogólna MF
2.3. Działki budowlane sprzedawane przez osobę fizyczną - wg orzecznictwa ETS
3. Oprocentowanie sprzedaży nieruchomości na raty
4. Wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz inne usługi o podobnym charakterze
4.1. Podstawa prawna naliczania jednakowej stawki VAT od wszystkich składników czynszu
4.2. Refakturowanie mediów dla najemcy przez wynajmującego
4.3. Warunki refakturowania mediów przez wynajmującego
5. Budownictwo mieszkaniowe: remont, konserwacja, budowa, sprzedaż
5.1. PKOB 11
6. Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy
7. Zbycie działki zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki
8. Aporty - wkłady niepieniężne wnoszone przez JST do spółek
9. Oddanie gruntu w zamian za odszkodowanie
9.1. Odszkodowanie - kwotą netto czy brutto? - wyroki WSA i NSA
10. Partycypowanie mieszkańców w kosztach budowy inwestycji
11. Zamiana
12. Bezumowne korzystanie z nieruchomości
13. Udział w nieruchomościach - dostawą towaru
14. Wadium - czy zawsze musi się przekształcić w zaliczkę?
15. Obiekty budowane i ulepszane - bez prawa do odliczeń

XIII. ZAŁĄCZNIKI

A. Wybrane przepisy prawne
1. Ustawa o VAT (wyciąg)
2. Ustawa o finansach publicznych (wyciąg)
B. Komunikaty i broszury informacyjne ministra finansów
1. Komunikat nt. wstrzymania centralizacji VAT w gminach
2. Powstawanie obowiązku podatkowego - broszura informacyjna z 31 grudnia 2013 r.
C Najważniejsze akty prawne dot. VAT w 2014 r.
D Przydatne dla podatnika VAT strony internetowe (WWW)

Elżbieta Rogala

http://www.elzbietarogala.pl/


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line