Strona główna | Archiwum | Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 5
Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 5
Autor: Wojciech Radecki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-326-7
Data wydania: 2014
Liczba stron: 413/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Obecne, piąte i uaktualnione wydanie pozycji Prawo łowieckie. Komentarz ukazuje się zaledwie po dwóch latach od poprzedniego, ale za wznowieniem przemawiają poważne racje merytoryczne spowodowane przede wszystkim:

- wejściem w życie z dniem 21 kwietnia 2014 r. ustawy z 12 grudnia 2013 r. nowelizującej Prawo łowieckie, w której, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r., dodano do tekstu Prawa łowieckiego nowy rozdział 6a o odpowiedzialności dyscyplinarnej, który po raz pierwszy reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim przepisami rangi ustawowej,
- zmianą przepisów o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez strażników Państwowej Straży Łowieckiej, dokonaną wraz z wejściem w życie ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- innymi zmianami Prawa łowieckiego, jakie nastąpiły w latach 2012-2013.

Spis treści:

Przedmowa

Objaśnienie ważniejszych skrótów

Wprowadzenie do problematyki prawa łowieckiego

1. Rozwój przepisów łowieckich
A. Początki regulacji prawnej w systemie regaliów
B. Przepisy łowieckie od połowy XIV wieku do końca I Rzeczypospolitej
C. Przepisy łowieckie w autonomicznej Galicji
D. Prawo łowieckie w II Rzeczypospolitej
E. Prawo łowieckie w Polsce Ludowej
F. Przemiany prawa łowieckiego w III Rzeczypospolitej
2. Prawo łowieckie w systemie prawa polskiego

Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie z komentarzem

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 
Art. 1. [Istota łowiectwa]
Art. 2. [Własność zwierzyny]
Art. 3. [Cele łowiectwa]
Art. 4. [Gospodarka łowiecka]
Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych]

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa
 
Art. 6. [Minister właściwy do spraw środowiska]
Art. 7. [Samorząd województwa]

Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej
 
Art. 8. [Planowanie łowieckie]
Art. 9. [Ochrona zwierzyny]
Art. 9a. [Odstępstwa od zakazu płoszenia]
Art. 10. [Charty i ich mieszańce]
Art. 11. [Gospodarowanie populacjami zwierzyny]
Art. 12. [Wznoszenie urządzeń łowieckich]
Art. 13. [Dokarmianie zwierzyny]
Art. 14. [Zawiadamianie o chorobach]
Art. 15. [Własność pozyskanej zwierzyny]
Art. 16. [Hodowla zwierzyny]

Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Art. 17. (uchylony)
Art. 18. [Usługi turystyczne]
Art. 19. (uchylony)
Art. 20. (uchylony)
Art. 21. [Egzamin]
Art. 22. [Obrót zwierzyną, tuszami i ich częściami]
Art. 22a. [Interwencja marszałka województwa]
Art. 22b. [Odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej]

Rozdział 5. Obwody łowieckie
 
Art. 23. [Istota obwodu łowieckiego]
Art. 24. [Obwody łowieckie leśne i polne]
Art. 25. [Zasady tworzenia obwodów łowieckich]
Art. 26. [Tereny niewchodzące w skład obwodów łowieckich]
Art. 27. [Podział na obwody łowieckie]
Art. 28. [Oddawanie w zarząd obwodów łowieckich]
Art. 29. [Dzierżawa obwodów łowieckich]
Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego]
Art. 30. [Czynsz dzierżawny]
Art. 31. [Rozliczenie czynszu]

Rozdział 6.  Polski Związek Łowiecki   
 
Art. 32. [Istota Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 32a. [Organy Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 33. [Koła łowieckie]
Art. 33a. [Członkostwo w kole łowieckim]
Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35. [Finanse Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35a. [Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim]

Rozdział 6a.  Odpowiedzialność dyscyplinarna  
 
Art. 35b. [Przewinienia łowieckie]
Art. 35c. [Kary dyscyplinarne]
Art. 35d. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]
Art. 35e. [Etapy postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35f. [Strony postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35g. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35h. [Tok postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35i. [Przedawnienie]
Art. 35j. [Postępowanie przed sądami łowieckimi]
Art. 35k. [Właściwość sądów łowieckich]
Art. 35l. [Skład sądu łowieckiego]
Art. 35m. [Odwołania]
Art. 35n. [Niezawisłość sędziów sądów łowieckich]
Art. 35o. [Powoływanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych]
Art. 35p. [Koszty postępowania]
Art. 35r. [Zatarcie ukarania]
Art. 35s. [Szczegółowe zasady postępowania]
Art. 35t. [Objaśnienie pojęć]

Rozdział 7.  Straż łowiecka  
 
Art. 36. [Istota straży łowieckiej]
Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 38. [Wymagania stawiane przed strażnikami]
Art. 38a. [Umundurowanie, odznaki i oznaki]
Art. 39. [Kompetencje strażników Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 40. [Kompetencje strażników łowieckich]
Art. 41. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]

Rozdział 8. Wykonywanie polowania
 
Art. 42. [Uprawnienia do polowania]
Art. 42a. [Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej]
Art. 42b. [Wykonywanie polowania indywidualnego]
Art. 42c. [Obowiązki prowadzącego punkt skupu]
Art. 42d. [Ocena odstrzału]
Art. 42da. [Kary porządkowe za naruszenia zasad selekcji]
Art. 42e. [Trofea łowieckie]
Art. 43. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 44. [Okresy polowań]
Art. 44a. [Pułapki żywołowne]
Art. 45. [Odstrzały redukcyjne i zastępcze]

Rozdział 9. Szkody łowieckie
 
Art. 46. [Odpowiedzialność za szkody łowieckie]
Art. 47. [Współdziałanie]
Art. 48. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Art. 49. [Delegacja do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]

Rozdział 10. Przepisy karne
 
Art. 51. [Wykroczenia]
Art. 52. [Przestępstwa]
Art. 53. [Najpoważniejsze przestępstwa]
Art. 54. [Przepadek]

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
i końcowe

 
Art. 55.-57. (pominięte)
Art. 58. [Działalność gospodarcza]
Art. 59. [Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie]
Art. 60. [Obwody łowieckie]
Art. 61. (pominięty)
Art. 62. (pominięty)
Art. 63. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę]
Art. 64. [Wejście w życie]

Literatura wybrana
 

Wojciech Radecki

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w Wydawnictwie Difin.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line