Strona główna | Archiwum | Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe
Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe
Autor: Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-231-4
Data wydania: 2014
Liczba stron: 274/A5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Leasing to z wielu względów bardzo korzystna dla przedsiębiorców forma finansowania inwestycji. W krótkim bowiem czasie, i przy spełnieniu niewielu formalności, dzięki leasingowi firma może pozyskać niezbędny dla prowadzenia działalności majątek trwały. Leasing już na dobre zadomowił się w Polsce i jest dość popularną formą pozyskiwania kapitału obcego. Niestety prawne aspekty umów leasingowych nie należą do prostych zagadnień. Wspomnieć chociażby należy fakt, iż w wielu kwestiach w odmienny sposób problematykę leasingu regulują przepisy kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości. Ponadto ustawodawca nie rozpieszcza leasingobiorców, dokonując co rusz nowelizacji przepisów podatkowych, często zmieniając zasady rozliczenia umów leasingowych na gruncie podatkowym.

Aby pomóc leasingobiorcom we wszystkich zawiłościach prawnych, po raz czwarty już oddajemy do rąk Czytelników niniejsze opracowanie, opisujące zagadnienia leasingu w stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2014 roku.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Geneza leasingu

1. Leasing w Stanach Zjednoczonych
2. Leasing w Europie i w Polsce
3. Istota leasingu i jego korzyści
4. Podstawowe Rodzaje leasingu
5. Umowy leasingowe jako alternatywa dla kredytów

ROZDZIAŁ II. Prawne aspekty umowy leasingowej

1. Leasing w prawie cywilnym
2. Cesja wierzytelności leasingowych – podstawy cywilnoprawne
3. Leasing po upadłości
4. Umowy leasingu w praktyce sądów powszechnych

ROZDZIAŁ III. Opodatkowanie transakcji leasingowych

1. Uregulowania dotyczące leasingu na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Modele opodatkowania umów leasingu
1.2.1. Model I – tzw. leasing operacyjny
1.2.2. Model II – tzw. leasing finansowy
1.2.3. Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.2.4. Umowy nie spełniające warunków określonych dla umów leasingu
1.3. Rozliczenie po zakończeniu umowy
1.3.1. Przeniesienie przedmiotu leasingu na korzystającego po okresie umowy
1.3.2. Oddanie korzystającemu przedmiotu leasingu do dalszego korzystania po okresie umownym
1.3.3. Przeniesienie przedmiotu leasingu na osobę trzecią i wypłacenie korzystającemu uzgodnionej kwoty
1.3.4. Cesja wierzytelności z tytułu opłat leasingowych
1.4. Wybrane zagadnienia dotyczące leasingu
1.4.1. Moment zaliczenia do kosztów opłaty wstępnej
1.4.2. Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku zmiany pierwotnie określonego okresu trwania umowy
1.4.3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
1.4.4. Wprowadzenie wykupionego po leasingu operacyjnym środka trwałego do ewidencji oraz zasady amortyzacji
1.4.5. Możliwość zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu w przypadku kradzieży
1.4.6. Możliwość zaliczenia do kosztów odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu
1.4.7. Wartość początkowa środka trwałego w przypadku leasingu finansowego
1.4.8. Jednorazowa amortyzacja
1.4.9. Inwestycja w obcym środku trwałym
1.4.10. Leasing samochodów osobowych
1.4.10.1. Definicja samochodu osobowego obowiązująca od 1.1.2014 r. zawarta w art. 4a pkt 9a PDOPrU i art. 5a pkt.19a PDOFizU
1.4.11. Używanie samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu
1.4.12. Nieodliczony VAT od raty leasingowej (umowa nie zgłoszona do urzędu) a koszt podatkowy
1.4.13. Możliwość zaliczania do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu w przypadku cesji umowy leasingu
1.4.14. Cesja umowy leasingu na osobę trzecią a korekta kosztów uzyskania przychodów
1.4.15. Wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego leasingobiorcy
1.4.16. Zapłata za odstąpienie od umowy
1.4.17. Raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu
1.4.18. Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania
1.4.19. Dotacja na leasing
1.4.20. Ustalenie przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykupionego po leasingu
1.4.21. Wcześniejsze zakończenie leasingu finansowego a rozliczenie niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu
1.4.22. Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów opłaty z tytułu umowy leasingowej za samochód a przychody z najmu
1.4.23. Zarządzanie Flotą a koszty uzyskania przychodu
1.5. Leasing w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
1.5.1. Leasing transgraniczny a należności licencyjne
1.6. Rozliczenie umów leasingowych na tle przepisów o „zatorach płatniczych”
2. Leasing a podatek od towarów i usług
2.1. Leasing finansowy
2.1.1. Leasing finansowy a wydanie towarów
2.1.2. Stawka podatkowa
2.2. Leasing operacyjny
2.2.1. Leasing operacyjny a świadczenie usług
2.2.2. Stawka podatkowa
2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2014 roku
2.3.1. Sposób ustalania podstawy opodatkowania od 2014 roku
2.3.2. Moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 roku
2.3.3. Momentu wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2014 roku
2.3.4. Zasady wystawiania faktur od 1.1.2014 r.
2.3.5. Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców
2.3.6. Faktury wystawiane z tytułu usług leasingu operacyjnego, w okresie między śmiercią (przekształceniem) korzystającego a momentem określenia osoby lub podmiotu wstępującego w jego prawa i obowiązki
2.3.7. Brak zgłoszenia umowy leasingu do właściwego urzędu skarbowego prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
2.3.8. Korekty obrotu dla celów VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego
2.3.9. Opodatkowanie odszkodowania za przedwczesne rozwiązanie umowy leasingu
2.3.10. Opodatkowanie VAT kwoty wykupu przedmiotu leasingu
2.3.11. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności leasingowych
2.4. Odliczanie podatku naliczonego VAT od kosztów umów leasingowych w 2014 roku (leasing samochodów)
2.4.1. Regulacje w odliczaniu VAT na podstawie art. 86a VATU obowiązujące od dnia 1.1.2014 r. do dnia implementacji decyzji derogacyjnej
2.4.2. Planowane regulacje w odliczaniu VAT dot. samochodów jakie będą obowiązywały po implementacji decyzji derogacyjnej – na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 2013 r.
2.4.3. Pozostałe zagadnienia dotyczące rozliczenia VAT leasingu samochodów
2.4.3.1. Wykup przedmiotu leasingu
2.4.3.2. Inne zagadnienia związane z leasingiem samochodów osobowych
2.5. Cesja umów leasingu a podatek od towarów i usług

ROZDZIAŁ IV. Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach podatkowych

1. Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach rachunkowych
1.1. Uregulowania dotyczące leasingu w prawie bilansowym
1.2. Definicja umów leasingu według ustawy o rachunkowości
1.3. Zakres stosowania operacji leasingu według ustawy o rachunkowości
1.4. Zasady ewidencjonowania umów leasingu w księgach rachunkowych
1.4.1. Ewidencja umowy leasingu operacyjnego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
1.4.2. Ewidencja umowy leasingu finansowego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
1.4.3. Umowa leasingu finansowego, traktowana dla celów podatkowych jak leasing operacyjny
1.5. Zasady ewidencji księgowej innych zdarzeń wiążących się z umowami leasingu
1.6. Korekta kosztów amortyzacji przedmiotu leasingu w związku z niezapłaconym zobowiązaniem
1.7. Operacje leasingu według krajowego standardu rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
1.8. Leasing finansowy według MSR 17
1.8.1. Definicje leasingu według MSR 17
1.8.2. Ewidencja leasingu finansowego przez korzystającego
1.8.3. Ewidencja i rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym przez korzystającego
1.8.4. Umowy leasingowe według MSR dotyczące budynków i gruntów
1.9. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu

ROZDZIAŁ V. Uchwała nr 16

I. Cel i zakres stosowania Standardu
II. Definicje
III. Klasyfikacja leasingu, najmu i dzierżawy oraz zagadnienia wspólne
IV. Leasing operacyjny – ewidencja u korzystającego
V. Leasing operacyjny – ewidencja u finansującego
VI. Leasing finansowy – ewidencja u korzystającego
VII. Leasing finansowy – ewidencja u finansującego
VIII. Leasing zwrotny
IX. Najem i dzierżawa – ewidencja u najemcy lub dzierżawcy
X. Najem i dzierżawa – ewidencja u wynajmującego lub wydzierżawiającego
XI. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu oraz najmie lub dzierżawie
XII. Uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego

Agnieszka Kowalska

doradca podatkowy, od 2008 roku prowadzi kancelarię podatkowo-rachunkową we Wrocławiu. Autorka artykułów prasowych o tematyce podatkowej oraz współautorka publikacji książkowych na tematy podatkowe.

Artur Kowalski

doradca podatkowy, od blisko 15 lat autor niezliczonych artykułów i wypowiedzi prasowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

Barbara Baran

biegły rewident, były pracownik Izby Skarbowej, wcześniej współwłaściciel i członek zarządu firm audytorskich. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line