Strona główna | Archiwum | Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy
Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy
Autor: Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-636-7
Data wydania: 2015
Liczba stron: 276/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a także różnych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego oraz przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest ponadto wybór najbardziej optymalnej dla przedsiębiorcy formy finansowania, zarówno pod względem finansowym jak też podatkowym.

Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę związaną z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych oraz porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych wydana została niniejsza publikacja, mająca ułatwić wybranie usługi najbardziej optymalnej dla przedsiębiorcy spośród bardzo wielu oferowanych na rynku finansowym.

W poszczególnych rozdziałach poruszone zostały kwestie dotyczące istoty i genezy leasingu, faktoringu, przedstawione zostały najbardziej popularne rodzaje leasingu i faktoringu oraz kredytów i pożyczek. W opracowaniu omówiono prawne i podatkowe aspekty tych umów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie.

Szereg przykładów i praktycznych rozwiązań zawierają rozdziały o zasadach ujmowania operacji leasingu, faktoringu i kredytu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości, w tym KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Osobny, obszerny rozdział poświęcony został szczegółowej, popartej przykładami liczbowymi analizie finansowej kredytu (pożyczki), leasingu i faktoringu. Ma on na celu wskazanie najbardziej optymalnej, pod względem finansowym i podatkowym formy finansowania. Rozróżnienie płaszczyzny finansowej i podatkowej niesie ze sobą odmienne cele analizy.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej

1.1. Leasing w prawie cywilnym
1.2. Cesja wierzytelności leasingowych – podstawy cywilnoprawne
1.3. Leasing po upadłości
1.4. Umowy leasingu w praktyce sądów powszechnych

Rozdział II. Prawne aspekty umowy kredytu (pożyczki)

2.1. Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką
2.2. Regulacja umowy kredytu
2.3. Regulacja umowy pożyczki

Rozdział III. Prawne aspekty umowy faktoringu

3.1. Faktoring jako umowa nienazwana
3.2. Strony umowy faktoringu
3.3. Cesja w umowie faktoringu (faktoring pełny i niepełny)
3.4. Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej

Rozdział IV. Opodatkowanie transakcji leasingowych

4.1. Uregulowania dotyczące leasingu na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
4.1.1. Podstawowe pojęcia
4.1.2. Modele opodatkowania umów leasingu
4.1.2.1. Model I – tzw. leasing operacyjny
4.1.2.2. Model II – tzw. leasing finansowy
4.1.2.3. Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
4.1.2.4. Umowy nie spełniające warunków określonych dla umów leasingu
4.1.3. Rozliczenie po zakończeniu umowy
4.1.3.1. Przeniesienie przedmiotu leasingu na korzystającego po okresie umowy
4.1.3.2. Oddanie korzystającemu przedmiotu leasingu do dalszego korzystania po okresie umownym
4.1.3.3. Przeniesienie przedmiotu leasingu na osobę trzecią i wypłacenie korzystającemu uzgodnionej kwoty
4.1.3.4. Cesja wierzytelności z tytułu opłat leasingowych
4.1.4. Wybrane zagadnienia dotyczące leasingu
4.1.4.1. Moment zaliczenia do kosztów opłaty wstępnej
4.1.4.2. Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku zmiany pierwotnie określonego okresu trwania umowy
4.1.4.3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
4.1.4.4. Wprowadzenie wykupionego po leasingu operacyjnym środka trwałego do ewidencji oraz zasady amortyzacji
4.1.4.5. Możliwość zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu w przypadku kradzieży
4.1.4.6. Możliwość zaliczenia do kosztów odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu
4.1.4.7. Wartość początkowa środka trwałego w przypadku leasingu finansowego
4.1.4.8. Jednorazowa amortyzacja
4.1.4.9.  Inwestycja w obcym środku trwałym
4.1.4.10. Leasing samochodów osobowych
4.1.4.11. Używanie samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu
4.1.4.12. Nieodliczony VAT od raty leasingowej (umowa nie zgłoszona do urzędu) a koszt podatkowy
4.1.4.13. Możliwość zaliczania do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu w przypadku cesji umowy leasingu
4.1.4.14. Cesja umowy leasingu na osobę trzecią a korekta kosztów uzyskania przychodów
4.1.4.15. Wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego leasingobiorcy
4.1.4.16. Zapłata za odstąpienie od umowy
4.1.4.17. Raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu
4.1.4.18. Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania
4.1.4.19. Dotacja na leasing
4.1.4.20. Ustalenie przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykupionego po leasingu
4.1.4.21. Wcześniejsze zakończenie  leasingu finansowego a rozliczenie niezamortyzowanej wartości przedmiotu leasingu
4.1.4.22. Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów opłaty z tytułu umowy leasingowej za samochód a przychody z najmu
4.1.4.23. Zarządzanie Flotą a koszty uzyskania przychodu
4.1.4.24. Korekta wartości początkowej środka trwałego – samochodu osobowego w leasingu finansowym po zmianie przepisów ustawy o VAT
4.1.5. Leasing w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
4.1.5.1. Leasing transgraniczny a należności licencyjne
4.1.6. Rozliczenie umów leasingowych na tle przepisów o „zatorach płatniczych”
4.2. Leasing a podatek od towarów i usług
4.2.1. Leasing finansowy
4.2.1.1. Leasing finansowy a wydanie towarów
4.2.1.2. Stawka podatkowa
4.2.2. Leasing operacyjny
4.2.2.1. Leasing operacyjny a świadczenie usług
4.2.2.2. Stawka podatkowa
4.2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT
4.2.3.1. Sposób ustalania podstawy opodatkowania
4.2.3.2. Moment powstania obowiązku podatkowego
4.2.3.3. Momentu wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT
4.2.3. 4. Zasady wystawiania faktur od 1.01.2014 r.
4.2.3.5. Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku
naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców
4.2.3.6. Faktury wystawiane z tytułu usług leasingu operacyjnego, w okresie między śmiercią (przekształceniem) korzystającego a momentem określenia osoby lub podmiotu wstępującego w jego prawa i obowiązki
4.2.3.7. Brak zgłoszenia umowy leasingu do właściwego urzędu skarbowego prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
4.2.3.8. Korekty obrotu dla celów VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego
4.2.3.9. Opodatkowanie odszkodowania za przedwczesne rozwiązanie umowy leasingu
4.2.3.10. Opodatkowanie VAT kwoty wykupu przedmiotu leasingu
4.2.3.11. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności leasingowych
4.2.4. Odliczanie podatku naliczonego VAT od kosztów umów leasingowych (leasing samochodów) jakie  obowiązują po implementacji decyzji derogacyjnej od dnia 1.04.2014 roku
4.2.5. Cesja umów leasingu a podatek od towarów i usług

Rozdział V. Podatkowe aspekty umów kredytowych i pożyczek

5.1. Rozliczenie kredytów i pożyczek w podatkach dochodowych
5.1.1. Udzielenie i zwrot kredytu (pożyczki) jako zdarzenie obojętne podatkowo
5.1.2. Odsetki od kredytu (pożyczki) jako KUP
5.1.2.1. Odsetki jako koszt w świetle zasad ogólnych
5.1.2.2. Metoda kasowa rozliczenia odsetek
5.1.2.3. Ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych (cienka kapitalizacja)
5.1.2.4. Różnice kursowe
5.1.3. Pożyczki preferencyjne (JEREMIE)
5.1.3.1. Zasady udzielania pożyczek
5.1.3.2. Opodatkowanie pożyczek preferencyjnych
5.1.4. Podatek u źródła przy umowie kredytu (pożyczki)
5.1.5. Umorzenie kredytu lub pożyczki
5.1.5.1. Umorzenie po stronie kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
5.1.5.2. Umorzenie po stronie pożyczkodawcy
5.2. Rozliczenie kredytów i pożyczek w podatkach obrotowych
5.2.1. Udzielenie kredytu (pożyczki) w podatku od towarów i usług
5.2.1.1. Kredyt i pożyczka jako usługa
5.2.1.2. Kredyt i pożyczka jako usługa zwolniona z podatku
5.2.1.3. Roczna korekta podatku naliczonego przy pożyczkach
5.2.1.4. Obowiązek podatkowy i ewidencja sprzedaży
5.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.2.2.1. Podatek PCC a VAT przy kredytach i pożyczkach
5.2.2.2. Zwolnienia z podatku PCC przy pożyczkach

Rozdział VI. Podatkowe aspekty faktoringu

6.1. Podatki dochodowe przy faktoringu
6.1.1. Zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktoranta
6.1.2. Zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktora
6.1.3. Zbycie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktoranta
6.1.4. Zbycie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego – przychód i koszt w podatku dochodowym u faktora
6.1.5. Problematyka zagadnienia wystąpienia podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia faktora
6.1.6. Różnice kursowe przy umowie faktoringu
6.2. Podatki obrotowe przy faktoringu
6.2.1. Faktoring jako usługa w podatku VAT
6.2.2. Stawka podatku przy faktoringu
6.2.3. Faktoring jako świadczenie złożone
6.2.4. Podatek PCC przy faktoringu

Rozdział VII. Dokumentacja cen transferowych

7.1. Obowiązek sporządzenia dokumentacji
7.1.1. Usługi finansowe pomiędzy podmiotami powiązanymi
7.1.2. Cena rynkowa
7.2. Przesłanki sporządzenia dokumentacji
7.2.1. Istnienie powiązań
7.2.2. Wartość obrotów
7.3. Treść dokumentacji
7.3.1. Regulacje krajowe
7.3.2. Zalecenia Unii Europejskiej
7.4. Szacowania cen przy usługach finansowych
7.4.1. Metody ustawowe
7.4.2. Pożyczki
7.4.3. Leasing i faktoring

Rozdział VIII. Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach podatkowych

8.1. Zasady ujmowania operacji leasingu w księgach rachunkowych
8.1.1. Uregulowania dotyczące leasingu w prawie bilansowym
8.1.2. Definicja umów leasingu według ustawy o rachunkowości
8.1.3. Zakres stosowania operacji leasingu według ustawy o rachunkowości
8.1.4. Zasady ewidencjonowania umów leasingu w księgach rachunkowych
8.1.4.1. Ewidencja umowy leasingu operacyjnego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
8.1.4.2. Ewidencja umowy leasingu finansowego (zarówno dla celów rachunkowych, jak i podatkowych)
8.1.4.3. Umowa leasingu finansowego, traktowana dla celów podatkowych jak leasing operacyjny
8.1.5. Zasady ewidencji księgowej innych zdarzeń wiążących się z umowami leasingu
8.1.6. Korekta kosztów amortyzacji przedmiotu leasingu w związku z niezapłaconym zobowiązaniem
8.1.7. Operacje leasingu według krajowego standardu rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
8.1.8. Leasing finansowy według MSR 17
8.1.8.1. Definicje leasingu według MSR 17
8.1.8.2. Ewidencja leasingu finansowego przez korzystającego
8.1.8.3. Ewidencja i rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym przez korzystającego
8.1.8.4. Umowy leasingowe według MSR dotyczące budynków i gruntów
8.1.9. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu

Rozdział IX. Transakcje faktoringu w księgach rachunkowych

9.1. Zasady ujmowania operacji faktoringu w księgach rachunkowych
9.1.1. Uregulowania dotyczące faktoringu w prawie bilansowym
9.1.2. Charakterystyka umów faktoringowych
9.1.3. Ujęcie umów faktoringowych w księgach rachunkowych
9.1.3.1. Faktoring właściwy (pełny) – ujęcie w księgach rachunkowych
8.1.3.2. Faktoring niewłaściwy (niepełny) – ujęcie w księgach rachunkowych
9.2. Zasady ujmowania operacji faktoringu odwrotnego w księgach rachunkowych

Rozdział X. Ewidencja kredytu bankowego w księgach rachunkowych kredytobiorcy

10.1. Zasady ewidencji kredytów bankowych w księgach rachunkowych kredytobiorcy
10.1.1. Klasyfikacja kredytów bankowych
10.1.2. Wycena i ewidencja kredytów bankowych w księgach rachunkowych kredytobiorcy
10.1.3. Rozliczanie i ewidencja prowizji i odsetek od kredytów bankowych
10.1.4. Ujęcie w księgach rachunkowych zaciągniętych kredytów bankowych na przykładach liczbowych
10.2. Zasady prezentacji kredytów bankowych w rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział XI. Analiza finansowa kredytu (pożyczki), leasingu i factoringu

11.1. Wprowadzenie
11.2. Dłużne a udziałowe finansowanie przedsiębiorstwa
11.2.1. Podatkowe aspekty finansowania dłużnego i udziałowego
11.2.2. Finansowe aspekty finansowania dłużnego i udziałowego
11.3. Analiza finansowania za pomocą kredytu i pożyczki od udziałowca
11.3.1. Rzeczywisty koszt kredytu
11.3.2. Rzeczywisty koszt pożyczki od udziałowca
11.3.2.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11.3.2.2. Cienka kapitalizacja
11.4. Analiza finansowania kredytem (pożyczką) i leasingiem operacyjnym
11.5. Analiza finansowania leasingiem operacyjnym i finansowym przy zmiennych stawkach podatku VAT
11.6. Analiza finansowa factoringu
11.7. Analiza finansowania kredytem (pożyczką) i factoringiem

Agnieszka Kowalska

doradca podatkowy, od 2008 roku prowadzi kancelarię podatkowo-rachunkową we Wrocławiu. Autorka artykułów prasowych o tematyce podatkowej oraz współautorka publikacji książkowych na tematy podatkowe.

Artur Kowalski

doradca podatkowy, od blisko 15 lat autor niezliczonych artykułów i wypowiedzi prasowych oraz wielu publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

Barbara Baran

biegły rewident, były pracownik Izby Skarbowej, wcześniej współwłaściciel i członek zarządu firm audytorskich. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.

Krzysztof Biernacki

dr, doradca podatkowy oraz adiunkt Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.


Dr Alicja Brodzka, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

W rzeczywistości gospodarczej dostępnych jest wiele form zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw. Kredyty i pożyczki, usługi finansowo - leasingowe i faktoringowe mają różne charakterystyki, niosą też ze sobą odmienne konsekwencje prawne, podatkowe, bilansowe i finansowe dla korzystających z nich podmiotów gospodarczych.

Autorzy za podstawowy cel książki postawili sobie przejrzyste zaprezentowanie dostępnych form finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych, a także z porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych. Lektura publikacji w zamierzeniu ma ułatwić wybór rozwiązań optymalnych – zarówno pod względem finansowym, jak też podatkowym.

Wyjaśniając poszczególne zagadnienia autorzy przytaczają aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. Przedstawienie bieżącego dorobku praktyki wraz z wyraźnym zaznaczeniem aktualnych nowelizacji przepisów nadaje publikacji praktycznego charakteru. Poszczególne części uzupełnione są przykładami i obszernymi komentarzami, pozwalającymi lepiej wykorzystać prezentowane tematy. Czyni to lekturę książki użyteczną nie tylko dla księgowych i doradców podatkowych, ale również prywatnych przedsiębiorców oraz menedżerów podejmujących decyzje finansowe w przedsiębiorstwach.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line