Strona główna | Archiwum | Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym. Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego
Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym. Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego
Autor: Elżbieta Wolanin-Jarosz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-670-1
Data wydania: 2015
Liczba stron: 241/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Przedmiotem rozważań w prezentowanej publikacji jest identyfikacja i ocena postaw etnocentrycznych konsumentów z pięciu państw Euroregionu Karpackiego (Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii) z uwzględnieniem różnic narodowościowych.

Zaprezentowane w książce wyniki analiz wnoszą znaczący wkład w rozwój teorii zachowań konsumenta, w szczególności w zakresie uwarunkowań procesów decyzyjnych nabywców produktów konsumpcyjnych. W analizie czynników wpływających na decyzje zakupowe nie przywiązywano do tej pory szczególnej wagi do postaw etnocentrycznych. Są to pierwsze w Polsce badania dotyczące ww. tematyki prowadzone na tak szeroką skalę.

Spis treści:

1. Etnocentryzm i jego przejawy jako współczesny problem badawczy zachowań rynkowych konsumentów

        
1.1. Etnocentryzm jako zjawisko społeczno-kulturowe
1.2. Istota etnocentryzmu konsumenckiego - uwarunkowania i rozwój
1.2.1. Od etnocentryzmu społecznego do konsumenckiego    
1.2.2. Etnocentryzm konsumencki – ujęcie klasyczne
1.2.3. Etnocentryzm a ksenocentryzm konsumencki
1.3. Produkt krajowy czy zagraniczny - identyfikacja kraju pochodzenia produktu
1.4. Etnocentryzm konsumencki w świetle dotychczasowych badań zagranicznych i krajowych
1.4.1. Badania empiryczne na rynku międzynarodowym
1.4.2. Etnocentryzm konsumencki Polaków - przegląd wybranych badań
    
2. Potencjał społeczno-ekonomiczny Euroregionu Karpackiego
        
2.1. Powstanie i podstawy prawne funkcjonowania Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
2.2. Położenie oraz warunki przyrodniczo-krajobrazowe Euroregionu Karpackiego
2.3. Potencjał demograficzny Euroregionu Karpackiego – analiza porównawcza wybranych struktur i procesów
2.4. Ocena warunków życia mieszkańców Euroregionu Karpackiego z zastosowaniem procedur wielowymiarowych
    
3. Postawy etnocentryczne konsumentów w krajach Euroregionu Karpackiego – analiza empiryczna
        
3.1. Metodologia badawcza
3.2. Charakterystyka badanej zbiorowości
3.3. Walidacja kwestionariusza CETSCALE – warianty krajow
3.4. Szczegółowa analiza wyników badań empirycznych w przekroju struktury kwestionariusza CETSCALE
3.5. Skala etnocentryzmu konsumenckiego w oparciu o wartości CETSCALE – porównanie międzynarodowe
3.6. Społeczno-ekonomiczne determinanty postaw etnocentrycznych konsumentów – wyniki badań bezpośrednich
3.6.1. Wpływ wybranych zmiennych – płci, wieku, wykształcenia i dochodów – na wartość CETSCALE ankietowanych Polaków    
3.6.2. Czynniki kształtujące postawy etnocentryczne konsumentów słowackich
3.6.3. Uwarunkowania poziomu etnocentryzmu konsumenckiego respondentów węgierskich
3.6.4. Wyznaczniki zachowań konsumentów i ich wpływ na postawy etnocentryczne mieszkańców Ukrainy
3.6.5. Zróżnicowanie skali etnocentryzmu konsumenckiego respondentów rumuńskich w zależności od przyjętych zmiennych diagnostycznych
        
4. Proces zakupu produktów krajowych/zagranicznych i jego uwarunkowania w świetle prowadzonych badań bezpośrednich w krajach Euroregionu Karpackiego
        
4.1. Zakup jako forma zachowania rynkowego respondentów – analiza częstotliwości i społecznego charakteru czynności zakupowych
4.2. Główne determinanty wyboru dóbr konsumpcyjnych w procesie zakupu – analiza porównawcza według kompleksów branżowych
4.3. Kraj pochodzenia produktu i jego rola w procesie podejmowania decyzji zakupu – analiza świadomości i symboliki produktowej
4.4. Produkt krajowy i zagraniczny – analiza zakresu pojęciowego i interpretacji własnej
4.5. Zakup produktu krajowego i zagranicznego a interes gospodarki kraju – analiza świadomości konsekwencji makroekonomicznej
        
Podsumowanie
    
Bibliografia
    
Spis tabel i rysunków
    
Załączniki

Elżbieta Wolanin-Jarosz

doc. dr inż. w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.


Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska:

W opinii dotyczącej monografii Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe Euroregionu Karpackiego autorstwa dr Elżbiety Wolanin-Jarosz pragnę raz jeszcze wyrazić swoje uznanie dla podjęcia przez panią doktor trudu realizacji badań empirycznych w tak rozległej przestrzeni, jak również dla zastosowanych procedur analiz statystycznych. Uznaję recenzowaną monografię za bardzo cenny materiał źródłowy dla studentów różnych kierunków studiów o charakterze społecznym oraz badaczy zagadnienia wpływu kraju pochodzenia na decyzje nabywcze konsumentów.


Dr hab. Adam Figiel:

Tematyka etnocentryzmu konsumenckiego pojawiła się w literaturze światowej w latach 90. ubiegłego stulecia. Jest ona również obecna w piśmiennictwie krajowym, w którym powstały opracowania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Odnoszę jednak wrażenie, że dotychczasowe badania empiryczne prowadzone na gruncie polskim miały charakter przyczynkowy. Praca autorstwa dr Elżbiety Wolanin-Jarosz stanowi studium empiryczne, w którym obiektem badań (w przeciwieństwie do wcześniejszych opracowań) jest reprezentatywna grupa konsumentów z pięciu państw Euroregionu Karpackiego. Uważam, że tematyka opracowania świetnie się wpisuje w całokształt dotychczas prowadzonych badań nad zjawiskiem etnocentryzmu konsumenckiego; co więcej, istniejący stan wiedzy uzupełniają autorskie konkluzje będące pochodną przeprowadzonych międzynarodowych analiz.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line