Strona główna | Archiwum | Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie
Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie
Autor: Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-406-6
Data wydania: 2014
Liczba stron: 184/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Publikacja jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją ukazującą działanie domów pomocy społecznej, uwzględniającą wieloaspektowość problemów, jakie pojawiają się w trakcie zakładania i prowadzenia tych placówek.

Książkę wzbogacono o wyciąg tez z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, które odnoszą się do poszczególnych przepisów ustawy o pomocy społecznej, normujących problematykę funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych w działalności tych jednostek organizacyjnych.

Opracowanie omawia w szczególności:

- tworzenie i rejestrację DPS,
- potrzeby bytowe w DPS,
- realizację zadań opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS,
- zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS,
- personel i wolontariat w DPS,
- dokumentowanie działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. TWORZENIE I REJESTRACJA DPS  

ROZDZIAŁ  II. OSOBY UPRAWNIONE DO UMIESZCZENIA W DPS ORAZ KOSZTY OPIEKI W DPS

ROZDZIAŁ III. POTRZEBY BYTOWE W DPS (REGULACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYŻYWIENIA, INFRASTRUKTURY)

ROZDZIAŁ IV. REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH  I  USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH W DPS

ROZDZIAŁ V. ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W DPS

ROZDZIAŁ VI. PERSONEL DPS

ROZDZIAŁ VII. WOLONTARIAT WDPS

ROZDZIAŁ VIII. DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI DPS

ROZDZIAŁ IX. NADZÓR I KONTROLA DPS

ROZDZIAŁ X. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE  PROWADZENIA PLACÓWKI  ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB   OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU

ORZECZNICTWO

FORMULARZE

WYKAZ LITERATURY

Anna Jacek

dr n. prawn. - adiunkt na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz współpracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z dziedziny prawa medycznego. Jest również członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.

Emilia Sarnacka

doktor nauk o zdrowiu, magister prawa. Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Asystent w Zakładzie Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Naukowo zajmuje się prawem medycznym, w szczególności zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz regulacjami prawnymi z zakresu telemedycyny. Stypendystka staży na Uniwersytecie w Bergen (fundusze norweskie, temat: prawo biomedyczne) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (fundusze europejskie, temat: bioetyka). Członek European Association of Health Law.


Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

dr n. prawn. adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej WPPKiA KUL oraz ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Stypendystka fundacji Herbert-Quandt-Stiftung oraz Gesellschaft für Rechtspolitik. Autorka prac z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, farmaceutycznego oraz medycznego.


Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów:

Zmiany następujące w strukturze społecznej oraz obyczajowej stawiają przed władzą publiczną nowe wyzwania związane z potrzebą zapewnienia opieki osobom, które ze względu na sytuację osobistą lub życiową nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu lub wymagają zinstytucjonalizowanej opieki. Te potrzeby wymuszają na ustawodawcy podejmowanie określonych rozwiązań prawnych, których celem byłaby realizacja tak zdefiniowanych zadań. Pośród instytucji mających realizować ten typ opieki mieszczą się domy pomocy społecznej. Problematyka związana z funkcjonowaniem tego rodzaju instytucji nie należy do nowych, jednak ciągłe przekształcenia funkcji i roli DPS na przestrzeni 24 lat prowadzą do licznych wątpliwości związanych z ich miejscem i sposobem działania. Zatem tym bardziej należy docenić trud podjęty przez Autorki, zmierzający do systematycznego przedstawienia problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem tego rodzaju placówek opiekuńczych. W kontekście tych uwag stwierdzić wypada, że przedstawione do recenzji opracowanie umiejętnie wpisuje się w potrzeby istniejące po stronie praktyki, która otrzymuje kompleksowe przedstawienie prawnych aspektów funkcjonowania DPS-ów.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line