Strona główna | Archiwum | Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Autor: Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-068-6
Data wydania: 2014
Liczba stron: 318/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na interpretację występujących w przedsiębiorstwie zjawisk finansowych w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jego działania. Umiejętność odczytania tego swoistego kodu genetycznego przedsiębiorstwa nie może odbywać się bez przynajmniej podstawowej wiedzy z dziedziny rachunkowości, a także uzmysłowienia sobie, że danymi w sprawozdaniu finansowym można manipulować. Znajomość problematyki związanej z zasadami powstawania sprawozdania finansowego, wpływającymi ostatecznie na finalne wartości liczbowe, ma kluczowe znaczenie dla interpretacji zjawisk gospodarczych, które są ilustrowane w sposób wybrany przez autorów.

Uszeregowanie rozdziałów w książce jest zgodne z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Niemal w każdym rozdziale zawarto zagadnienia teoretyczne oraz liczne przykłady nawiązujące do wielu przypadków mających miejsce we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach, przede wszystkim w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy
Grzegorz Gołębiowski

1.1. Analiza – ujęcie ogólne
1.2. Etapy życia przedsiębiorstwa – wykorzystanie w analizie

Rozdział 2. Pozyskiwanie danych i informacji finansowych
Adrian Grycuk

2.1. Dane i informacje niezbędne w analizie finansowej
2.2. Dostęp do sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego
2.3. Dostęp do sprawozdań finansowych opublikowanych w „Monitorze Polskim
B”, „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz „Monitorze Spółdzielczym B”
2.4. Źródła elektroniczne
2.5. Informacje o przedsiębiorstwach w serwisie EMIS
2.6. Zakup sprawozdań finansowych i raportów handlowych o spółkach

Rozdział 3. Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw
Agnieszka Tłaczała

3.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.1.1. Obowiązek lub możliwość sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
3.1.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości
3.2. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
3.2.1. Zakres informacji finansowej przekazywanej przez emitentów papierów wartościowych
3.2.2. Terminy przekazywania raportów finansowych przez emitentów papierów wartościowych
3.3. Badanie sprawozdań finansowych
3.4. Zatwierdzanie i publikacja sprawozdań finansowych
3.4.1. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych
3.4.2. Publikacja sprawozdania finansowego

Rozdział 4. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Agnieszka Tłaczała

4.1. Elementy sprawozdania finansowego
4.1.1. Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości
4.1.2. Sprawozdanie finansowe według MSSF
4.2. Bilans
4.2.1. Bilans według ustawy o rachunkowości
4.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej według MSR 1 (dawniej: bilans)
4.3. Rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości
4.3.1. Rachunek zysków i strat – działalność podstawowa
4.3.2. Rachunek zysków i strat – pozostała działalność operacyjna
4.3.3. Rachunek zysków i strat – działalność finansowa
4.3.4. Rachunek zysków i strat – zdarzenia nadzwyczajne
4.3.5. Rachunek zysków i strat – podatek dochodowy
4.3.6. Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
4.3.7. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres według MSR 1
4.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
4.4.1. Układ zestawienia zmian w kapitale własnym według ustawy o rachunkowości
4.4.2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym według MSR 1
4.5. Rachunek przepływów pieniężnych
4.5.1. Segmenty rachunku przepływów pieniężnych
4.5.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
4.5.3. Układ rachunku przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości
4.5.4. Układ rachunku przepływów pieniężnych według MSSF
4.6. Informacja dodatkowa
4.7. Sprawozdanie z działalności jednostki

Rozdział 5. Analiza przedwstępna (przygotowawcza)
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

5.1. Porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych
5.1.1.1. Zmiany przepisów obowiązujące od 2002 roku
5.1.1.2. Zmiany przepisów obowiązujące od 2004 roku
5.1.1.3. Zmiany przepisów obowiązujące od 2005 roku
5.1.1.4. Zmiany przepisów obowiązujące od 2009 roku
5.2. Badanie ogólnych prawidłowości

Rozdział 6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
Grzegorz Gołębiowski

6.1. Wprowadzenie
6.1.1. Analiza pionowa
6.1.2. Analiza pozioma
6.1.2.1. Inflacja a analiza pozioma rachunku zysków i strat
6.1.3. Analiza kapitału pracującego
6.1.4. Procedura badania wyniku finansowego
6.2. Modele następstwa szeregowego
6.3. Metody deterministyczne analizy przyczynowej
6.3.1. Omówienie wybranych metod deterministycznych
6.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych - współautor Agnieszka Tłaczała

Rozdział 7. Analiza rozszerzona
Grzegorz Gołębiowski

7.1. Klasyczna analiza wskaźnikowa
7.1.1. Wskaźniki płynności
7.1.2. Wskaźniki sprawności działania
7.1.3. Wskaźniki płynności a cykl konwersji gotówki
7.1.4. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
7.1.5. Wskaźniki rentowności
7.2. Wskaźniki cash flow
7.3. Wskaźniki rynku kapitałowego
7.4. Modele wielowskaźnikowe
7.4.1. Model Du Ponta
7.4.2. Modele dyskryminacyjne (systemy wczesnego ostrzegania)
7.4.2.1. Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych
7.5. Analiza dźwigni
7.6. Analiza bankowa
7.6.1. Metoda punktowa
7.6.2. Model scoringowy
7.6.2.1. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe
7.6.3. Model ratingowy

Rozdział 8. Ocena wykreowanej wartości
Grzegorz Gołębiowski

Rozdział 9. Agresywna księgowość a ocena kondycji finansowej
Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała

9.1. Kontrowersyjne pojęcie kreatywnej rachunkowości
9.2. Sposoby manipulowania wynikami finansowymi
9.3. Przykłady zastosowania agresywnej/kreatywnej rachunkowości

Rozdział 10. Pojęcie spółki publicznej oraz specyfika i metody jej analizy
Piotr Wiśniewski

10.1. Pojęcie spółki publicznej
10.1.1. Źródła informacji dotyczących spółek publicznych
10.1.2. Specyfika raportowania finansowego ze strony spółek publicznych
10.2. Podstawowe wskaźniki wyceny spółek publicznych
10.2.1. Wskaźniki wyceny spółek giełdowych – nazewnictwo, metodyka i interpretacja
10.3. Strategie inwestowania w spółki publiczne
10.4. Behawioralne uwarunkowania inwestycji giełdowych

Bibliografia

Indeks

Grzegorz Gołębiowski

dr hab., prof. WSFiZ, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH), profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i audytu wewnętrznego.

Agnieszka Tłaczała

adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa SGH. Laureatka konkursów SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: magisterską (2000) i doktorską (2009). Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek.

Adrian Grycuk

absolwent SGH, doktorant na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego, analityk w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W latach 2005-2009 pracował w firmie Rexam Home & Personal Care w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wspierającego rozwój polskich przedsięwzięć opartych na wolnych licencjach (m.in. Wikipedii).

Piotr Wiśniewski

dr, absolwent SGH oraz University of Minnesota, wizytujący profesor uczelni zagranicznych, adiunkt w Zakładzie Systemu Finansowego Instytutu Finansów SGH. Pracował m.in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie, a także Erste Securities Polska, Wood & Company, TFI PZU SA i PKO Banku Polskim.

Dr Piotr Szczepankowski, Wydział Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie:

Niezaprzeczalnym atutem podręcznika są liczne przykłady i przypadki odnoszące się do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Struktura książki jest niekonwencjonalna. Uwaga zespołu autorskiego nie została skoncentrowana jedynie na opisaniu istoty, zakresu i mechanizmów analizy finansowej czy też charakterystyce podstawowych grup wskaźników. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu pozyskiwania informacji na potrzeby analizy kondycji finansowej jednostki gospodarczej oraz na problematyce właściwego jej odczytywania i rozumienia zarówno przez analityków, jak i zarządzających przedsiębiorstwami. Omówienie zawartości analizy finansowej zostało rozszerzone o jej nowy zakres związany z monitorowaniem wartości spółek publicznych oraz modele wczesnego ostrzegania.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line