Strona główna | Archiwum | Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Autor: Eugeniusz Wojciechowski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-714-1
Data wydania: 2012
Liczba stron: 284/A5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Książka poświęcona jest zarządzaniu (rządzeniu) w samorządzie terytorialnym, ze szczególnym odniesieniem do gminy (miasta) i dotyczy teoretycznych oraz praktycznych zagadnień działania władzy samorządowej w sferze gospodarczej. Ze względu na sposób ujęcia tematu, charakter prowadzonych rozważań oraz przystępny język przekazu – prezentowana publikacja, obok charakteru naukowego, posiada elementy zorientowane na zastosowania praktyczne. Autor należy do grona doświadczonych i najwybitniejszych w naszym kraju znawców problematyki gospodarczej samorządu terytorialnego. Książka przedstawia ambitny zamysł badawczy o nowatorskim charakterze, a jej walorem jest zaproponowanie nowego spojrzenia na procesy zarządzania w sferze publicznej. Oryginalność pracy polega także na odejściu od ujęcia typowego dla nauk organizacji i zarządzania. Mimo krytycznego obrazu zarządzania publicznego i dyskusyjności niektórych kwestii, taki sposób ujęcia tematu jest prawem każdego autora i dowodzi niezależności jego poglądów. Obserwacja polskiego życia publicznego i szczupłość literatury przedmiotu wskazuje, że książka może i powinna być źródłem inspiracji naukowych i propozycją wniosków aplikacyjnych oraz rekomendacji dla praktyki samorządowej. W wielu zagadnieniach rozważania ogniskują się na alternatywnych rozwiązaniach, co rzadko spotyka się w badaniach nakierowanych pragmatycznie.
Publikacja adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników, do której należy zaliczyć nie tylko pracowników nauki, ale przede wszystkim polityków (krajowych i samorządowych), osoby zatrudnione w administracji publicznej różnego szczebla oraz studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania i administracji. Ci ostatni poprzez własną weryfikację rozważań autora mogą (lub nie) dokonywać ocen skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, funkcjonowania państwa jako całości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone i poprawione, dostosowane do obecnych warunków gospodarowania w polskim samorządzie terytorialnym. W tekście zostały zmodyfikowane niektóre kwestie, inne zaś pogłębione. Regulacje prawne zostały zaktualizowane.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przedmiot i znaczenie zarządzania w samorządzie terytorialnym

1.1. Identyfikacja podstawowych pojęć
1.2. Ważność tematyki zarządzania samorządowego
1.3. Gospodarka samorządowa jako obiekt zarządzania
1.4. Zagadnienia związane z procesami zarządzania
1.5. Elementy diagnozy dotychczasowego sposobu zarządzania

Rozdział 2. Ekonomiczno-rynkowe oblicze samorządu terytorialnego

2.1. Specyfika zarządzania samorządowego
2.2. Ekonomiczny wizerunek samorządu terytorialnego
2.3. Gmina jako podmiot polityki ekonomicznej
2.4. Samorząd terytorialny a jego użytkownicy
2.5. Konkurencja gmin – wyraz podejścia rynkowego

Rozdział 3. Polityczny charakter samorządu terytorialnego

3.1. Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej
3.2. Ordynacje wyborcze – zalety i wady
3.3. Krytyka sposobu sprawowania władzy
3.4. Bezpośredni wybór prezydenta, burmistrza i wójta
3.5. Stereotypy w gospodarce publicznej

Rozdział 4. Potrzeba przedsiębiorczego działania

4.1. Fachowe wsparcie zarządzania
4.2. Rola menedżera w zarządzaniu publicznym
4.3. Koordynacyjny charakter zarządzania
4.4. Partnerstwo publiczno-prywatne
4.5. Zasady i kryteria oceny

Rozdział 5. Przejrzystość zarządzania publicznego

5.1. Jawność procesów decyzyjnych
5.2. Wynagrodzenia pracowników samorządowych
5.3. Kodeksy etyczne w administracji publicznej
5.4. Lobbing samorządowy
5.5. Zjawisko korupcji

Rozdział 6. Zarządzanie administracją komunalną

6.1. Budowa organizacji administracji lokalnej
6.2. Elementy oceny struktur organizacyjnych
6.3. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
6.4. System obsługi interesantów
6.5. Rozwiązania organizacyjne

Rozdział 7. Zarządzanie usługami publicznymi

7.1. Usługi publiczne jako zadania gminy
7.2. Systemy świadczenia usług komunalnych
7.3. Rozwiązania instytucjonalne i formy organizacyjno-prawne
7.4. Badanie efektywności usług komunalnych
7.5. Rekomendacje dla praktyki gospodarczej

Rozdział 8. Przekształcenia w gospodarce samorządowej

8.1. Gospodarowanie majątkiem
8.2. Przesłanki przekształceń
8.3. Kwestia prywatyzacji komunalnej
8.4. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych
8.5. Efektywność podmiotów komunalnych

Rozdział 9. Zarządzanie lokalnym rozwojem gospodarczym

9.1. Mechanizm rozwoju lokalnego
9.2. Instrumenty stymulowania rozwoju lokalnego
9.3. Instrumenty infrastrukturalne
9.4. Strategie rozwoju
9.5. Instrumenty planistyczne

Rozdział 10. Zarządzanie finansami gminy

10.1. Ranga zarządzania finansami
10.2. Racjonalizacja gospodarki budżetowej
10.3. Gmina na rynku finansowym
10.4. Zaplecze finansowe gmin
10.5. Rating finansowy gmin

Posłowie
Bibliografia
Podstawowe akty prawne

Eugeniusz Wojciechowski

profesor nauk ekonomicznych zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ponad 140 publikacji (w tym 7 książek) oraz 200 recenzji i opinii. Zainteresowania naukowe i badawcze autora dotyczą problemów funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki przestrzennej, sektora publicznego, samorządu terytorialnego, administracji publicznej i zarządzania publicznego.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line