Strona główna | Archiwum | Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników
Autor: Joanna Maria Moczydłowska
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7251-943-6
Data wydania: 2008
Liczba stron: 294/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu


Celem pracy jest:

1. Krytyczna analiza teorii kompetencji i zarządzania kompetencjami prowadząca do rozstrzygnięcia dylematów i sprzeczności definicyjnych oraz terminologicznych. Ustalenie relacji problematyki kompetencji do teorii kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą oraz zarządzania talentami. Synteza i porządkowanie dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania kompetencjami i kompetencyjnych systemów motywowania.

2. Próba stworzenia modelu kompetencyjnego systemu motywowania syntetyzującego teorie motywowania, w tym zintegrowany model motywacji. Opracowanie autorskiego modelu kompetencyjnego systemu motywowania uwzględniającego wzajemne oddziaływanie kompetencji pracowników i strategii organizacji.

3. Konfrontacja teorii z praktyką – analiza uwarunkowań, przebiegu i skutków wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wybranych przedsiębiorstw (studium przypadków). Diagnoza mocnych i słabych stron systemów ZKZ w badanych organizacjach, analiza porównawcza.

Praca stanowi interesujący przyczynek do problematyki zarządzania personelem w no­woczesnym przedsiębiorstwie, łącząc zagadnienia budowy, rozwoju i wykorzystania kompetencji zawodowych z procesami motywowania pracowników. Poruszana w pracy tematyka jest istotna z punktu widzenia wykorzystania wiedzy i umiejętności pracow­ników w działalności innowacyjnej oraz do budowy przewagi konkurencyjnej.

Prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz


Recenzowane opracowanie jest głosem w dyskusji poznawczej, jaka toczy się w Polsce od kilku lat w ramach nauk o zarządzaniu na temat zarządzania kompetencjami zawodo­wymi. Uważam książkę za ciekawą, pożyteczną, porządkującą i wnoszącą nowe wątki poznawcze do ważnego obszaru zarządzania kompetencjami zawodowymi ze szczegól­nym uwzględnieniem procesów motywacyjnych. Jej konstrukcja jest przejrzysta, a treść przedstawiona w sposób przystępny dla Czytelnika.

Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


Informacje o autorzeSpis tre
ści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota kompetencji zawodowych

1.1. Koncepcja kompetencji zawodowych jako wynik ewolucji teorii zarządzania
1.2. Definicje kompetencji – dylematy terminologiczne
1.3. Rodzaje kompetencji, ich grupowanie
1.4. Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny

Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami w organizacjach

2.1. Istota, poziomy i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Wdrażania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi
2.3. Zarządzanie kompetencjami w teorii i praktyce zarządzania wiedzą
2.4. Zarządzanie kompetencjami a zarządzanie talentami

Rozdział 3. Problematyka kompetencji w teoriach motywowania
pracowników

3.1. Kompetencje w teoriach treści
3.2. Kompetencje w teoriach procesu
3.3. Kompetencje w zintegrowanych modelach motywowania

Rozdział 4. Motywacyjny wymiar procesów kadrowych opartych na ZKZ

4.1. Zarządzanie kompetencjami na etapie rekrutacji pracowników
4.2. Motywacyjność kompetencyjnych systemów oceniania
4.3. Motywowanie przez rozwój – miejsce zarządzania kompetencjami w planowaniu karier

Rozdział 5. Wynagradzanie pracowników w procesie zarządzania
kompetencjami

5.1. Płaca, jej funkcje
5.2. Składniki wynagradzania, formy płac
5.3. Zarządzanie kompetencjami a wartościowanie pracy i szeregowanie stanowisk
5.4. Efektywność a kompetencje – systemy wynagrodzeń na bazie ZKZ

Rozdział 6. Modelowanie systemu zarządzania kompetencjami

6.1. Modele w ekonomii i w naukach o zarządzaniu
6.2. Modele pracownika i menedżera
6.3. Dynamiczny model motywacyjnego systemu zarządzania kompetencjami

Rozdział 7. Motywowanie w systemie zarządzania kompetencjami
zawodowymi – studium przypadków

7.1. Firma Chemiczna Dwory SA – wielofunkcyjny model zarządzania kompetencjami
7.2. Grupa Generali Polska – kompetencje w systemie wynagradzania
7.3. Coca-Cola Hellenic Bottling Company – kompetencyjny model budowania zasobów rezerwowej kadry kierowniczej
7.4. Analiza porównawcza i modelowa

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Wykaz skrótów

Joanna Maria Moczydłowska
 Moczydłowska Joanna Maria – doktor psychologii, nauczyciel aka­demicki, dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku; kie­rownik Podyplomowego Studium Zarządzania Kadrami i Doradztwa Personalnego. Współpracowała z Uniwersytetem Katolickim oraz Uniwersytetem Bocconi w Mediolanie. Prowadzi szkolenia i konsul­tacje z zakresu zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw, szkół i instytucji administracji publicznej. Współpracownik Centrum Metodycznego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, Ośrodka Szkoleniowego ZETO S.A. w Białymstoku.


W pracy wskazano na najważniejsze wyzwania stojące przed zarządzaniem kompetencjami w najbliższej przyszłości, a wynikające ze zjawisk obserwowanych na rynku pracy oraz z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak organizacje wirtualne, outsourcing czy offshoring.

 Wstecz

Zobacz także

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line